Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl HAC-3006:
Traethawd Hir

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

40 Credyd neu 20 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Mari Wiliam

Amcanion cyffredinol

Mae’r modiwl hwn yn dwyn ynghyd yr holl sgiliau a phrofiad sy’n gysylltiedig ag Archaeoleg, Athroniaeth, Crefydd, Cymdeithaseg, Hanes, Polisi Cymdeithasol, Treftadaeth a Throseddeg a ddysgwyd gan y myfyriwr ym mlwyddyn 1 a 2 wrth iddo/iddi gwblhau prosiect ymchwil (10,000 o eiriau) yn llwyddiannus. Byddwch yn cynhyrchu darn sylweddol o ymchwil ar bwnc o’ch dewis chi, gan reoli sut y byddwch yn ei ymchwilio ac yn ei ysgrifennu. Dynodir goruchwyliwr traethawd hir i bob myfyriwr fydd yn ei gyfarfod/chyfarfod fel rheol mewn tiwtorial un-i-un er mwyn goruchwylio’r ymchwil a thrafod cynnydd. Gall gwaith y myfyriwr gynnwys ymchwil llyfrgell ac archifau, gwaith maes, trefnu data ac ysgrifennu. Bydd traethodau hir yn amrywio mewn ffurf yn ôl eu maes (Archaeoleg, Athroniaeth, Crefydd, Cymdeithaseg, Hanes, Polisi Cymdeithasol, Treftadaeth a Throseddeg); yn ôl y cyfnod y maent yn ei drafod; ac yn ôl natur y ffynonellau/data y maent yn eu defnyddio. Dylai’r traethawd hir gynnwys elfen o wreiddioldeb (yn y ffynonellau/data a ddefnyddir ac/neu yn eu dadansoddiad) a dylai gynnwys deunydd gwreiddiol.

Cynnwys cwrs

Bydd y traethawd hir yn gosod y pwnc ymchwil a ddewiswyd yn ei gyd-destun ehangach e.e. llenyddiaeth academaidd, hanesyddiaeth, methodoleg, fframwaith theoretig, fframwaith daearyddol/archaeolegol. Bydd yn gosod cwestiynau ymchwil a bydd strwythur yn cael ei lunio. Bydd yn disgrifio ac yn dadansoddi'r pwnc a ddewiswyd gan ddefnyddio ystod o dystiolaeth wreiddiol ac eilaidd berthnasol. Ysgrifennir y project mewn dull trefnus ac academaidd.

Meini Prawf

da

Bydd myfyrwyr da (60au) yn llwyddo'n gadarn yn yr holl feini prawf a restrir.

C- i C+

Bydd myfyrwyr lefel C- i C+ yn llwyddo'n rhannol yn yr holl feini prawf a restrir.

trothwy

Bydd myfyrwyr trothwy (40au isaf) yn dangos sgiliau ymchwil boddhaol mewn rhannau o leiaf o'r pwnc a ddewiswyd ganddynt, a byddant yn gwneud ymdrechion rhannol lwyddiannus o leiaf i archwilio a dadansoddi'r wybodaeth ac i ysgrifennu'r project mewn dull academaidd.

ardderchog

Bydd myfyrwyr rhagorol (70au ac uwch) yn cyflawni'n gyson gadarn ar draws y meini prawf, ac yn cyfuno hyn â gwreiddioldeb, gwybodaeth eang o'r pwnc a ddewiswyd yn ei gyd-destun ehangach ynghyd â dadleuon a dadansoddiad treiddgar.

Canlyniad dysgu

 1. Bydd y myfyriwr wedi dysgu sut i osod y deunydd hwn mewn cyd-destun ehangach

 2. Bydd y myfyriwr wedi dysgu sut i baratoi'r project mewn modd boddhaol i'w gyflwyno.

 3. Rhoi cyflwyniad llafar effeithiol a deiniadol ynghŷd ag atebion gwybodus i gwestiynau

 4. Bydd y myfyriwr wedi dysgu sut i lunio dadl/dadansoddi'r dystiolaeth mewn modd perthnasol

 5. Bydd y myfyriwr wedi dysgu sut i gasglu deunydd ymchwil sylfaenol ac eilaidd ar gyfer eu project

 6. Bydd y myfyriwr wedi dysgu sut i drefnu'r adroddiad a'r traethawd hir ac ysgrifennu darn estynedig yn yr olaf.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Adroddiad Ysgrifenedig Traethawd Hir BA 10
Traethawd Hir BA 80
Cyflwyniad Llafar Traethawd Hir BA 10

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Tutorial

Dynodir goruchwyliwr traethawd hir i bob myfyriwr fydd yn ei gyfarfod fel rheol mewn tiwtorial un-i-un er mwyn goruchwylio'r ymchwil a thrafod cynnydd.

5
Individual Project

Bydd y myfyriwr yn cynhyrchu darn sylweddol o ymchwil ac ysgrifennu annibynnol sy'n tynnu ar eu hymchwil eu hunan. Gall hyn gynnwys ymchwil llyfrgell ac archifau, gwaith maes, trefnu data ac ysgrifennu adroddiad.

392
Workshop

3 x Gweithdy 1 awr o hyd ar yr Adroddiad Cynnydd Ysgrifenedig, y Cyflwyniad Llafar, ac Ysgrifennu Traethawd Hir

3

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Mae hyn yn dibynnu ar natur y prosiect ymchwil.

Rhestr ddarllen

Mae nifer fawr o lyfrau ar gael sy'n rhoi arweiniad addas ar sut i fynd ati i ymchwilio ac ysgrifennu Traethawd Hir. Mae nifer ar gael yn llyfrgell y Brifysgol, gan gynnwys y canlynol:

Abbott, M. (ed), History Skills: A Student’s Handbook (2nd ed., London, 2008) [contains a chapter on dissertations] Barber, S. and C. Peniston-Bird (eds), History beyond the Text: a student's guide to approaching alternative sources (London, 2009) Booth, W. C. et al., The Craft of Research (Chicago, 1995) Chambers, E. and Northedge, A., The Arts Good Study Guide (Oxford, 1997) Dobson, M. and B. Ziemann (eds), Reading Primary Sources: The Interpretation of Texts from 19th and 20th Century History (London, 2009) Fairburn, G. J. and Winch, C., Reading, Writing and Reasoning (2nd ed., Ox-ford, 1996) Greetham, B. How to write your undergraduate dissertation (2nd ed., Basingstoke, 2014). Harvey, K.A., History and Material Culture: A Student’s Guide to Approaching Alternative Sources (London, 2009) Mann, T., The Oxford Guide to Library Research (Oxford, 1998) Marshall, L., A Guide to Learning Independently (2nd ed., Oxford, 1993) Northedge, A., The Good Study Guide (Oxford, 1990) Partridge, E., Usage and Abusage: a guide to good English (Harmondsworth, 1973) Robson, C., How to do a Research Project: A guide for undergraduate students (Oxford, 2007). Rudestam, K.E. and Newton, R., Surviving your dissertation: a comprehensive guide to content and process (4th ed., Thousand Oaks, California 2015) Sharp, J. A. et al., The Management of a Student Research Project (3rd ed., Farnham, 2007) Smith, K., Todd, M. and Waldman, J., Doing your undergraduate social science dissertation (New York, 2009) Storey, W. K., Writing History: A Guide for Students (New York, 1998) Swetnam, D., Writing your dissertation: the bestselling guide to planning, preparing and presenting first-class work (Oxford, 2009) Truss, L., Eats, Shoots & Leaves: the Zero Tolerance Approach to Punctuation (London, 2003) Turabian, K. L., A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations (7th ed., Chicago, 2007) Walliman, N and Appleton, J., Your undergraduate dissertation in health and social care: the essential guide for success (London, 2009)

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: