Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl LCF-2040:
Sgiliau Iaith Ffrangeg

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

40 Credyd neu 20 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Jonathan Ervine

Amcanion cyffredinol

 1. Atgyfnerthu ac ehangu gwybodaeth y myfyrwyr o ramadeg a geirfa Ffrangeg.
 2. Datblygu sgiliau cyfieithu i'r iaith darged ac ohoni, a sgiliau trin Ffrangeg ysgrifenedig.
 3. Datblygu sgiliau llafar a gwrando.
 4. Dod yn gyfarwydd â geirfa sy'n ymwneud â'r flwyddyn dramor sydd i ddod, a chyd-destunau cymdeithasol-ddiwylliannol eraill.

Bydd myfyrwyr sy'n dilyn y modiwl hwn yn gweithio tuag at gyrraedd lefel B2/C1 y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Cynnwys cwrs

Gan adeiladu ar sylfaeni cwrs iaith y flwyddyn gyntaf, bydd dosbarthiadau ar sgiliau ysgrifenedig, gwrando a deal, cyfieithu i'r Gymraeg/Saesneg, a sgiliau llafar yn datblygu hyfedredd a rhuglder yn Ffrangeg. Bydd gwersi sgiliau iaith ysgrifenedig yn cynnwys adolygu pwyntiau gramadegol, aralleirio, cyfieithu i'r Ffrangeg ac ysgrifennu traethodau, ac yn canolbwyntio ar iaith newyddiadurol, lenyddol a phroffesiynol. Bydd y dosbarthiadau gwrando a deall yn defnyddio ffynonellau dilys oddi ar y teledu ac ati, ac yn cynnwys tasgau trawgrifio ac aralleirio. Mae'r deunyddiau iaith a ddefnyddir yn ymwneud â'r cyfryngau, cyflogadwyedd, y celfyddydau a materion cymdeithasol a diwylliannol. Bydd sgiliau llafar yn datblygu rhuglder mewn gwahanol gyweiriau. Bydd pob dosbarth yn datblygu'r sgiliau y bydd ar y myfyrwyr eu hangen yn eu trydedd flwyddyn pan fyddant mewn gwlad lle siaredir Ffrangeg

Meini Prawf

trothwy

40-49%: Gwybodaeth gyfyngedig o eirfa a gramadeg, a gallu cyfyngedig i gyfieithu ac aralleirio ystod o destunau penodedig.

da

50-69%: Gwybodaeth dda o eirfa a gramadeg, a gallu da i gyfieithu a thrin amrywiaeth o ddeunyddiau testunol. Gallu da ar lafar ac wrth wrando.

ardderchog

70+%: Gwybodaeth ragorol o eirfa a gramadeg, a gallu ardderchog i gyfieithu a thrin testunau, gyda dealltwriaeth gadarn o gywair. Gallu rhagorol ar lafar ac wrth wrando.

Canlyniad dysgu

 1. Bydd y myfyrwyr yn gallu cyfathrebu'n effeithiol yn y Ffrangeg mewn gwahanol gyweiriau iaith.

 2. Bydd y myfyrwyr yn datblygu eu gallu i ddefnyddio eu geirfa gynyddol yn y Ffrangeg mewn ffordd briodol a chywir mewn amrywiaeth o gyd-destunau.

 3. Bydd y myfyrwyr wedi cael profiad o ddefnyddio gwahanol sgiliau, gan gynnwys cyfieithu, dadansoddi arddull, ysgrifennu traethodau ac exposés.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
PRAWF DOSBARTH Listening comprehension 15
PRAWF DOSBARTH Translation into French 20
ARHOLIAD Written Exam (2 hours) 30
ARHOLIAD Oral exam 20
PRAWF DOSBARTH Resume - Summary 15

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

3 awr gyswllt yr wythnos + 1 awr cyfrwng Cymraeg.

66
Private study 334

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: