Aelodau Lleyg y Cyngor

Marian Wyn Jones – Cadeirydd y CyngorMarian Wyn Jones

Mae Marian Wyn Jones yn gyn newyddiadurwr a gwneuthurwr ffilmiau dogfen a enillodd sawl gwobr, cafodd Marian yrfa ddisglair yn y BBC cyn datblygu gyrfa fel cyfarwyddwr an-weithredol ar lefel uchaf bywyd cyhoeddus, yn cynnwys gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, lle mae’n Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Pherfformio, a Chyngor Celfyddydau Cymru, lle mae’r Is-gadeirydd. Mae hefyd wedi gwasanaethu ar gyrff llywodraethu nifer o elusennau eraill a sefydliadau addysgol. Mae hi eisoes wedi bod yn aelod o’r Cyngor, ac o’r herwydd mae ganddi ddealltwriaeth drylwyr o’r brifysgol a’r heriau sy’n wynebu’r sector addysg uwch.

Siaradwr Cymraeg rhugl, cafodd Marian ei magu yng nghanolbarth Cymru a’i haddysgu yn Aberystwyth a Llundain, ac mae wedi byw yng Ngogledd Cymru am dros 30 mlynedd. Ymhlith ei diddordebau mae cerddoriaeth a’r theatr, ac mae’n mwynhau cerdded yng nghefn gwlad Cymru yn ogystal â chefnogi tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru.

Dr Tomos DafyddDr Tomos Dafydd

Tan yn ddiweddar, roedd yn gynghorydd arbennig i Ysgrifennydd Gwladol Cymru, ac mae erbyn hyn yn gweithio yn y Ddinas. Mae ganddo brofiad blaenorol yn y Gwasanaeth Sifil a’r BBC. Mae’n siaradwr Cymraeg sydd wedi graddio o Brifysgol Aberystwyth ac mae’n darlithio yno.

Dr Peter HigsonDr Peter Higson

Dechreuodd Dr Higson ei yrfa yn y sector iechyd fel tiwtor ar Gwrs Hyfforddiant Clinigol Gogledd Cymru ym Mhrifysgol Bangor ganol y 1980au, cyn cael ei benodi’n Gyd-gyfarwyddwr Cwrs yn 1987 a Chyfarwyddwr Cwrs yn 1989. Fe’i penodwyd yn Ddirprwy Brif Weithredwr Ymddiriedolaeth Clwydian yn 1993, lle’r arhosodd nes ymuno ag Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru fel Cyfarwyddwr Gofal Cleifion yn 1998.

Ym Mai 2004 fe’i penodwyd yn Brif Weithredwr Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, ar ôl cael secondiad dwy flynedd i ELWa, y corff cyhoeddus a noddwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i fod yn gyfrifol am addysg a hyfforddiant ôl-16 yng Nghymru.

Ef yw Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Dr Griff JonesDr Griff Jones

Mae Dr Griff Jones yn fiocemegydd a oedd, tan iddo ymddeol, yn uwch-reolwr ar safle Peboc Eastman Chemicals yn Llangefni. Bu’n Gadeirydd corff llywodraethol Coleg Menai o 2009 tan 2012, ac mae bellach yn Is-gadeirydd ar Grŵp Llandrillo-Menai. Mae wedi gwasanaethu ar Bwyllgor Archwilio a Risg y Brifysgol ers nifer o flynyddoedd.

Dr Karen JonesDr Karen Jones

Cyn Gyfarwyddwr Marchnata ac Is-lywydd BAE Systems. Cafodd hyfforddiant fel microbiolegydd yn University College Hospital, Llundain. Mae wedi gweithio i British Aerospace, bioMerieux a Medeva plc. Mae ganddi brofiad o gyflwyno rhaglenni addysgol, diwylliannol a thechnolegol mewn gwahanol rannau o’r byd.

Marc Proudlove JonesMarc Proudlove Jones

Fe’i magwyd ar fferm y teulu ym Mathrafal, Meifod ac ef sy’n ei rheoli erbyn hyn. Yno y cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2003 a 2015. Mae’n fancwr buddsoddi gyda gyrfa 30 mlynedd gyda JPMorgan a RBS. Cafodd brofiad rhyngwladol helaeth ar draws Ewrop a’r Dwyrain Pell, yn cynnwys 9 mlynedd yn Hong Kong. Mae’n aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Buddsoddi Coleg Keble, Rhydychen.

Yr Is-Lyngesydd Syr Paul LambertSyr Paul Lambert

Mae wedi meithrin sgiliau strategol, ariannol ac arweinyddiaeth mewn cyfres o swyddi amlwg yn San Steffan a’r sector elusennol. Ar hyn o bryd mae’n Ysgrifennydd Cyffredinol St John International a chynt bu’n Ddirprwy Bennaeth y Staff Amddiffyn (Gallu i Weithredu), gan fod yn gyfrifol am offer a chyllideb gefnogi o £14bn a rhoi cyngor annibynnol i weinidogion. Fe’i hurddwyd yn farchog yn 2012 ac mae dysgu gydol oes yn agos iawn at ei galon. Mae ganddo brofiad rhyngwladol helaeth.

Mrs Alison Lea-WilsonMrs Alison Lea-Wilson

Mrs Alison Lea-Wilson yw sefydlydd Sw Môr Môn ac mae’n gyfarwyddwr Halen Môn. Graddiodd o Fangor ac fe’i derbyniwyd yn Gymrawd er Anrhydedd o’r Brifysgol yn ddiweddar.

Julie PerkinsJulie Perkins

Cyn-fyfyriwr a Chyfarwyddwr Systemau yn y Lloyds Banking Group. Mae’n weithiwr proffesiynol ym maes technoleg gwybodaeth, gyda phrofiad o reoli rhaglenni a newid trawsffurfiannol ac mae’n frwdfrydig iawn yn

ghylch hyrwyddo amrywiaeth.

Ms Ellen Parry WilliamsMs Ellen Parry Williams

Mae Elen Parry Williams yn cynrychioli Cymdeithas y Cyn Fyfyrwyr ar y Cyngor. Yn un o raddedigion Adran y Gymraeg, bu’n gweithio yn y Brifysgol fel Llyfrgellydd o 1971 tan 2005. Bu hefyd yn Warden Neuadd Rathbone (1993–2001) ac o Neuadd Rathbone a Neuadd John Morris-Jones (2001–2003).

Yr Athro Gareth RobertsDr Olwen Williams

Bu Gareth Ffowc Roberts yn Brifathro'r Coleg Normal ym Mangor o 1994-6. Wedi hynny bu'n Ddirprwy Is-ganghellor (1996-2005) ac Athro Addysg (2000-2005) ym Mhrifysgol Bangor ac mae bellach yn Athro Emeritws yn y brifysgol.

Mae wedi arbenigo mewn addysg fathemateg gyda phwyslais arbennig ar addysg ddwyieithog.  Cyn ei benodi i'r Coleg Normal bu'n Ymgynghorydd Mathemateg i Gyngor Sir Gwynedd.  

Trwy gyfrwng erthyglau a llyfrau, ac ar y cyfryngau, mae wedi cyfrannu'n helaeth at boblogeiddio mathemateg.  Yn 2010 dyfarnodd yr Eisteddfod Genedlaethol y Fedal Gwyddoniaeth a Thechnoleg iddo am ei gyfraniad i fathemateg.  Yn Eisteddfod Wrecsam yn 2011 fe'i derbyniwyd yn aelod o Orsedd y Beirdd.  Fe'i hetholwyd yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn 2016.   Ar hyn o bryd mae'n olygydd 'Gwyddonwyr Cymru / Scientists of Wales', a gyhoeddir gan Wasg Prifysgol Cymru. Cyfres yw hon sy'n mawrygu lle gwyddoniaeth a thechnoleg yn hanes Cymru. 

Mae wedi parhau i fod yn eithriadol gefnogol o'r brifysgol yn fewnol ac o fewn y gymuned yn ehangach.