Darlithoedd Cyhoeddus a Chynadleddau Cyhoeddus


  • Dylai cyhoeddusrwydd fod yn Gymraeg a Saesneg (e.e. lleoliad, amser a dyddiad).
  • Dylai teitl darlith fod yn yr iaith y caiff ei thraddodi ynddi. Dylai'r teitl fod yn ddwyieithog os darperir gwasanaeth cyfieithu ar y pryd.
  • Dylid nodi'n glir yn y cyhoeddusrwydd i'r ddarlith neu'r gynhadledd p'un a fydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael ai peidio.
  • Wrth drefnu darlith neu gynhadledd, dylai nodau ac amcanion y digwyddiad gael eu hystyried yn ofalus yn y cyd-destun ieithyddol. Er mwyn medru ymateb i ymholiadau, argymhellir y dylid cadw cofnod o'r nodau ac amcanion hyn, fel enghraifft o ymarfer da. Wrth asesu anghenion, dylid rhoi ystyriaeth hefyd i'r canlynol: a) cywair y sesiynau ffurfiol, b) cywair y grwpiau trafod, c) cywair y seibiannau anffurfiol, d) gofynion ieithyddol o ran cadeirio sesiynau, e) pwnc y ddarlith, f) cynulleidfa debygol y ddarlith. Gall gwahanol fodelau ieithyddol gyflawni gwahanol ofynion, a dylid dewis y model sydd fwyaf tebygol o gyflawni'r nod a ddymunir. Cynigir y canllawiau a ganlyn fel modelau posib.

Darlithoedd Cyhoeddus

i. Darlithoedd adrannol
Cynhelir darlithoedd cyhoeddus gyda siaradwyr gwadd, dan nawdd adrannau academaidd unigol. Yn achos y darlithoedd hyn, dilynir Model D1 fel rheol oni bai bod trefnwyr y ddarlith yn mynd am D2 ar sail asesiad o anghenion.

ii. Darlithoedd prifysgol
Trefnir cyfres flynyddol o ddarlithoedd cyhoeddus, gyda siaradwyr gwadd amlwg. Dilynir Model 1D yn achos y darlithoedd hyn.

Iaith Traddodi Gofynion Cyfieithu
Model D1 Darlith a draddodir yn Gymraeg neu Saesneg gyda chyflwyniad y Cadeirydd yn iaith y ddarlith neu'n ddwyieithog. Ni ddarperir cyfieithu ar y pryd.
Model D2 Darlith a draddodir yn Gymraeg neu Saesneg gyda chyflwyniad y Cadeirydd yn iaith y ddarlith neu'n ddwyieithog. Darperir gwasanaeth cyfieithu ar y pryd pan fo'r ddarlith yn Gymraeg.

Cynadleddau Cyhoeddus

Iaith Traddodi Gofynion Cyfieithu
Model C1 Darlithoedd yn Gymraeg yn gyfan gwbl neu yn Saesneg yn gyfan gwbl. Grwpiau trafod yn Saesneg yn unig neu yn Gymraeg yn unig yn ôl yr iaith draddodi. Ni ddarperir cyfieithu ar y pryd.
Model C2 Darlithoedd yn Gymraeg neu yn Saesneg. Rhai grwpiau trafod yn Saesneg a rhai yn Gymraeg. Gwasanaeth cyfieithu ar y pryd i'r darlithoedd Cymraeg ac/neu sesiynau llawn eraill
Model C3 Darlithoedd yn Gymraeg neu yn Saesneg. Grwpiau trafod yn Saesneg yn unig. Gwasanaeth cyfieithu ar y pryd i'r darlithoedd Cymraeg ac/neu sesiynau llawn eraill.
Model C4 Darlithoedd yn Gymraeg neu yn Saesneg.


Rhai grwpiau trafod yn Saesneg a rhai yn Gymraeg.
Gwasanaeth cyfieithu ar y pryd i'r darlithoedd Cymraeg ac/neu sesiynau llawn eraill.

Cyfieithu ar y pryd i un neu ragor o'r grwpiau Cymraeg. (Dylid nodi'r anawsterau technegol posib a all godi wrth ofyn am gyfieithu ar y pryd mewn mwy nag un lleoliad, o ran yr angen i gael mwy nag un set o offer a staff, a phroblemau posib gydag ymyriant electronig.)