Cyswllt allweddol

Enw cyswllt: Katie Thomas

Cyfeiriad e-bost: katie.thomas@bangor.ac.uk

Rhif ffôn: 01248 388575

Gwybodaeth amdanom ni

Mae'r Hwb Cydweithredu yn darparu mynediad i'r ystod eang o gyfleoedd cymorth busnes ac arloesi sydd ar gael trwy Brifysgol Bangor, boed yn sefydliadau micro, busnesau bach a chanolig, ddim er elw neu sefydliadau mawr.  Mae'r Hwb Cydweithredu yn bwynt canolog i roi mynediad at yr ystod amrywiol o gyllid a rhaglenni sy'n cefnogi'r canlynol: 

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar y wefan neu cysylltwch â ni i siarad ag un o'n harbenigwyr arloesi:

01248 383000
hwbcydweithredu@bangor.ac.uk.

Mae Academi Busnes Gogledd Cymru (NWBA) yn helpu arweinwyr busnes ledled y rhanbarth drwy eu harfogi â'r sgiliau, yr offer a'r wybodaeth sydd eu hangen i reoli busnes a gweithlu sy'n tyfu.
Mae AFTP (Partneriaeth Hyfforddiant Bwyd Amaeth) yn cynnig cyfleoedd i bobl broffesiynol sy'n gweithio yn y sectorau bwyd maeth ac amaeth amgylcheddol ddysgu am ymchwil berthnasol ddiweddaraf Prifysgol Bangor, a 5 o brifysgolion eraill sy'n bartneriaid, iddi trwy amrywiaeth o gyrsiau lefel Meistr a gweithdai pwrpasol at eu hanghenion.
Diben Arloesi Pontio Innovation (API) yw ysgogi twf economaidd, gan gysylltu arloeswyr, dyfeiswyr ac entrepreneuriaid y rhanbarth â gwybodaeth, sgiliau ac ymchwil fwyaf blaenllaw y byd. Mae eu gweithgareddau busnes yn cynnwys datblygu cynnyrch, dylunio a llunio prototeipiau, hyfforddiant a chefnogaeth i adnabod ffyrdd newydd o feddwl, dulliau a phrosesau.
Mae BEACON yn adeiladu 'Cadwyni Cyflenwi Gwyrdd' integredig sy'n canolbwyntio ar ddatblygu ffyrdd newydd o greu cynnyrch ymarferol sy'n gystadleuol o ran cost gan ddefnyddio biomas, yn lle olew.  Gwneir hyn drwy ddeall busnesau a siarad â hwy er mwyn meithrin a darparu 'Atebion trwy'r Dechnoleg Werdd' er budd diwydiant mewn amrywiol sectorau.
Amcan B-Fentrus yw helpu myfyrwyr a graddedigion i fod yn fwy mentrus p'run a ydynt eisiau bod yn hunangyflogedig, yn ymgynghorwyr ar eu liwt eu hunain neu mewn gwaith rheolaidd. Os ydych chi wedi cychwyn eich busnes eich hunain, ac eisiau rhannu eich profiadau efo'n myfyrwyr a graddedigion, cysylltwch efo ni.

Rhwydwaith i fusnesau gwyddorau bywyd yw CALIN (Y Rhwydwaith Arloesi Gwyddor Bywyd Celtaidd). Mae'n rhoi cyfle iddynt ymgysylltu â chanolfannau rhagoriaeth y prifysgolion, y byrddau iechyd, cwmnïau busnes rhyngwladol a busnesau eraill sy'n ymwneud â gwyddorau bywyd.

Amcan Canolfan a Rhwydwaith BWR yw casglu ynghyd arbenigwyr ac arbenigedd o bob rhan o'r DU sydd â diddordeb yn y wyddoniaeth a'r dechnoleg sy'n sail i uwch adweithyddion dwr berw. Mae'n rhwydwaith amlddisgyblaethol, sy'n rhannu gwybodaeth ac arbenigedd rhwng prifysgolion a phartneriaid diwydiannol.
Mae Canolfan Bedwyr yn cynnig nifer o gyrsiau Cymraeg i'r rhai sy'n dymuno gwella eu Cymraeg ysgrifenedig a llafar. Maent wedi'u hanelu at fusnesau, asiantaethau a sefydliadau sy'n awyddus i ddatblygu hyder eu gweithlu i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

Mae Canolfan BioGyfansoddion yn cynnal projectau ymchwil ar y cyd i ddatblygu technolegau biolegol cynaliadwy a fydd yn lleihau effaith deunyddiau ar yr amgylchedd. Mae'n gweithio gyda chwmnïau amlwladol mawr, busnesau bychain a chanolig, microfusnesau a sefydliadau ymchwil sydd am ostwng eu Potensial o ran y Cynhesu Byd-eang (GWP).

 

Mae Canolfan Fôr Cymru yn adnodd cenedlaethol sydd wedi ei sefydlu i ddiwallu'r angen i integreiddio ymchwil, arloesedd, masnach a pholisi yn y sector môr. 

Mae Canolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar yn cynnig ac yn hybu arfer da wrth gyflwyno ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar sy'n seiliedig ar dystiolaeth i bawb sydd ei eisiau heb ddim ffiniau economaidd, cymdeithasol, crefyddol na gwleidyddol.
Mae Cymraeg i Oedolion Prifysgol Bangor yn cynnig rhaglen drefnus ac effeithiol i oedolion sy'n dysgu Cymraeg. Mae amrywiaeth o ddosbarthiadau sy'n cynnig llwybr dilyniant clir i'r dysgwr o'r naill lefel i'r llall. Mae cyrsiau ar gael yn ystod y dydd a gyda’r nos ledled Gwynedd, Conwy a Môn.
Nod Dŵr Uisce yw gwella cynaladwyedd tymor hir y cyflenwad, triniaeth a defnydd terfynol o ddŵr yng Nghymru ac Iwerddon drwy ddatblygu llwyfannau technoleg arloesol, cynnal asesiadau effaith economaidd ac amgylcheddol, a datblygu polisi a chanllawiau arfer gorau er mwyn datblygu atebion carbon isel ar gyfer y sector dŵr.
Mae fabLAB Prifysgol Bangor yn adeilad Pontio yn darparu hyfforddiant a chymorth i lunio prototeipiau i fusnesau. Cymerwch syniad a’i wireddu, llunio prototeip, datblygu cynnyrch, dechrau busnes, gwneud fideo cyllido torfol, cydweithio, ysbrydoli a dysgu – dyna ydi fabLAB!
Mae'r Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol (CEB) yn broject adeiladu capasiti yn benodol i biochwilio a darganfod ensymau newydd perthnasol i fiotechnoleg diwydiannol o ficro-organebau mewn amgylcheddau eithafol.
Cyrsiau byrion a chyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus (CPD) drwy'r Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia.
Mae ymchwil y Ganolfan Gweithgarwch Corfforol ar gyfer Iechyd a Lles (PAWB) ym Mhrifysgol Bangor yn canolbwyntio ar wella gwybodaeth a dealltwriaeth o effeithiau ymarfer corff rheolaidd, diffyg ymarfer corff a gwneud dim ond eistedd, ar iechyd a lles.
Shellfish Centre logo
Mae'r Ganolfan Pysgod Cregyn yn gynllun ymchwil ac arloesi sy'n cefnogi datblygu'r sector pysgod cregyn yng Nghymru.
Mae'r Ganolfan Ymyrraeth Gynnar ar Sail Tystiolaeth (CEBEI) yn cynnal hyfforddiant ac ymchwil ar raglenni a deunyddiau sy'n ceisio gwella profiadau plentyndod.

 

Mae GO Wales Cyflawni trwy Brofiad Gwaith - yn cefnogi myfyrwyr ifanc ar gyrsiau addysg uwch yng Nghymru sy'n wynebu rhwystrau i gael profiad gwaith er mwyn meithrin a mireinio eu sgiliau cyflogadwyedd.  Mae hyn yn berthnasol i gyflogwyr sy'n gallu cynnig profiad gwaith hyblyg wedi ei deilwra i fyfyrwyr.

 

Mae Gwasanaethau Cynadledda a Digwyddiadau Prifysgol Bangor yn cynnig amrywiaeth eang o leoliadau, sy'n lleoliadau perffaith ar gyfer digwyddiadau, boed yn gynhadledd breswyl, cyfarfod undydd, arddangosfa neu seremoni wobrwyo.

Mae'r Gyfres o Ddarlithoedd Cyhoeddus Iechyd a Lles Prifysgol Bangor yn trafod amrywiaeth dda o bynciau, gyda rheoli straen, maethiad plant a rheoli clefydau cronig yn eu plith.  Mae'r cyhoedd yn dod i'r darlithoedd hyn hefyd yn ogystal â staff y sector iechyd.
Mae'r ICPS (Sefydliad Astudiaethau Cystadlu a Chaffael) yn cynnig llwybrau dysgu pwrpasol at gymhwyster prifysgol neu broffesiynol i rai sy'n caffael ac yn cyflenwi.
http://money.southwales.ac.uk/media/files/photos/KESS-new-resized__.jpg

Mae KESS (Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth) yn cefnogi projectau ymchwil cydweithredol (Graddau Meistr a PhD trwy ymchwil) gyda phartneriaid busnes allanol.

Mae gan Labordy Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor ystod o arbenigedd o'r byd go iawn mewn datblygu busnes sy'n gyfrifol yn amgylcheddol a chymdeithasol, a thrwy weithio gyda ni, gallwn helpu busnesau i ddatblygu cyfleoedd newydd ac arferion busnes mwy addas a all gyflawni manteision go iawn i bobl a'r blaned.
Mae'r Nuclear Futures Institute yn datblygu gallu gyda'r gorau yn y byd mewn gwyddoniaeth a pheirianneg niwclear. Bydd hyn yn sefydlu Gogledd Cymru fel canolfan fyd-eang mewn technoleg niwclear; meithrin cysylltiadau a chyfleoedd diwydiannol.
http://money.southwales.ac.uk/media/files/photos/KESS-new-resized__.jpg

 

Mae Parc Gwyddoniaeth Menai (M-Sparc),  is-gwmni sy’n eiddo llwyr i Brifysgol Bangor, yw’r parc gwyddoniaeth pwrpasol  cyntaf o'i fath Nghymru. Ei fwriad yw ysgogi twf mewn gwyddoniaeth seiliedig ar wybodaeth yng Ngogledd Orllewin Cymru, yn enwedig technoleg ac ynni.

Mae Partneriaethau SMART yn cynnig cymorth ariannol i brojectau cydweithredol arloesol sydd angen amrywiaeth o arbenigedd i helpu busnesau dyfu, gwella cynhyrchiant a'u gwneud yn fwy cystadleuol. Fe'i cynigir i fusnesau yng Nghymru ac i sefydliadau Ymchwil Cymru.

Mae Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yn hwyluso pethau o ran trosglwyddo gwybodaeth ac arbenigedd academaidd i brojectau busnes yn y byd go iawn er mwyn gwella eu perfformiad a'u gwneud yn fwy proffidiol.  Gall KTP barhau rhwng 3-36 mis, ac fe allai olygu penodi myfyriwr sydd newydd raddio i gyflawni’r project.

Mae Profi yn rhaglen dysgu a mentora ymarferol sy’n herio pobl ifanc o ysgolion uwchradd Môn i ymdrin â materion sy’n wynebu eu cymunedau. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch Kim Jones k.a.jones@bangor.ac.uk.
Bwriad Prosiect Bluefish yw datblygu ein gwybodaeth a'n dealltwriaeth  am adnoddau Môr Iwerddon a'r Moroedd Celtaidd drwy roi sylw i rai o'r bylchau mewn gwybodaeth yn ymwneud ag effaith y newid hinsawdd arfaethedig ar rai pysgod a physgod cregyn masnachol a'r niwed posib
Mae Rhaglen 20Twenty Twf Busnes yn datblygu ac yn gwella sgiliau twf busnes ac arwain perchnogion, rheolwyr, arweinwyr, pobl sy'n gwneud penderfyniadau allweddol ac Arweinwyr Timau busnesau yn Ngogledd Ddwyrain Cymru.
Mae Rhaglen Arweinyddiaeth ION yn datblygu ac yn gwella sgiliau arwain perchnogion, rheolwyr, arweinwyr, pobl sy'n gwneud penderfyniadau allweddol ac arweinwyr busnesau newydd yng Ngogledd Orllewin Cymru.
Mae Rhaglen Interniaethau BBaCh Prifysgolion Santander yn rhoi cyllid i helpu myfyrwyr a graddedigion ennill profiad gwaith gwerthfawr mewn busnesau bychain a chanolig.
Mae project SEACAMS2 yn cefnogi'r gwaith o ddatblygu cyfleoedd economaidd mewn Carbon Isel, Ynni a'r Amgylchedd drwy arbenigo ym maes  ymchwil ac arloesi masnachol yn ynni adnewyddadwy'r môr (MRE), gwrthsefyll newid mewn hinsawdd ac effeithlonrwydd adnoddau yng Nghymru.
Mae'r project SustaiNable Aquarium Project (SNAP) yn rhaglen ymchwil gyda'r bwriad o wella llwyddiant bridio acwariwm.
Mae Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr yn datblygu adnoddau iaith ac offer digidol ar gyfer y Gymraeg a sefyllfaoedd amlieithog yn gyffredinol. Mae'r uned yn gyfrifol am Cysgliad, pecyn meddalwedd poblogaidd sy'n cynnwys gwirydd sillafu a gramadeg Cymraeg yn ogystal â chasgliad o eiriaduron cynhwysfawr. Mae'r Uned hefyd yn datblygu technoleg lleferydd ar gyfer y Gymraeg.

Nod Uwchgyfrifiadura Cymru yw darparu cyfleusterau cyfrifiadura pwerus i dimau ymchwil gynnal projectau gwyddoniaeth ac arloesedd proffil uchel ym Mhrifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Bangor a Phrifysgol Aberystwyth.

Logo

Y Ganolfan Rheolaeth i gyrsiau hyfforddi, cynadleddau a digwyddiadau yw'r Ganolfan Rheolaeth. Mae'n cynnig amrywiaeth o ystafelloedd cyfarfod a chynadledda sydd ar gael i'w llogi. Mae’r Ganolfan Rheolaeth hefyd yn cynnig llety 4* sydd ar gael i bawb.

Logo Y Ganolfan Rheolaeth yn gartref i'r cymhwyster arloesol MBA Bancio Siartredig. Mae Grŵp Llandrillo Menai (GLlM) yn y Ganolfan Rheolaeth gyda Phrifysgol Bangor yn cynnig amrywiol gymwysterau proffesiynol i ddatblygu eich sgiliau a’ch gwneud yn fwy cyflogadwy.
Cyrsiau byrion a chyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus (CPD) drwy'r Ysgol Gwyddorau Iechyd.