Croeso i wefan yr Ysgol Ddoethurol

Professor Jo Rycroft-Malone – Dirprwy is-Ganghellor Ymchwil ac Effaith

Yr Athro John Turner - Deon Ymchwil Ôl-radd

Ers 22 mlynedd mae John Turner wedi arwain cwrs MSc mewn Gwarchod Amgylchedd y Môr, cwrs sy'n cael ei gydnabod yn rhyngwladol. Mae wedi bod yn Ddarlithydd ar Ymweliad ym Mhrifysgol Mauritius a bu'n ymwneud â sefydlu hyfforddiant ôl-radd yn Nwyrain Affrica a Mecsico.   Mae'n arholwr allanol rheolaidd ar lefelau ôl-radd hyfforddedig ac ymchwil.   Dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ddysgu iddo gan y brifysgol yn 2007 ac mae wedi bod yn Gyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-radd yn y Gwyddorau Eigion er 2011, gan oruchwylio myfyrwyr cartref a rhyngwladol sy'n aml yn ymwneud â phrojectau dramor.  

Biolegydd maes ydi John, gan wneud arbrofion ac arolygon tanddwr, ac mae ganddo brofiad o reoli gweithgareddau deifio gwyddonol.  Mae ei waith ymchwil yn canolbwyntio ar warchod amgylchedd y môr ac mae wedi cyflawni projectau datblygu cynaliadwy i sefydliadau rhyngwladol megis y Cenhedloedd Unedig a'r Global Environment Facility, yn ogystal â gwneud asesiadau effaith ar amgylchedd y môr i gwmnïau mawr.   Yn ddiweddar bu'n Brif Ymchwilydd i dri o brojectau Cynllun Darwin Llywodraeth y Deyrnas Unedig i gynllunio a chryfhau Ardaloedd Môr Gwarchodedig yn Nhiriogaethau Tramor y DU yng Nghefnfor India a Môr y Caribî.   Yn 2015 enillodd Wobr Effaith Orau ar Bolisi Cyhoeddus a Gwasanaethau Cyhoeddus, a noddir gan Gyfrif Cyflymu Effaith yr ESRC.  

Meddai John

'Mae gofynion myfyrwyr doethuriaeth a graddau doethuriaeth yn newid ac rydym yn cydnabod hynny drwy adeiladu sefydliad neilltuol i uno a hyrwyddo addysg a gweinyddiaeth o safon uchel i raddedigion ar draws y brifysgol er mwyn creu amgylchedd ymchwil rhagorol i gefnogi datblygiad ymchwilwyr annibynnol.  Byddwn yn darparu gweithgareddau, digwyddiadau, cyrsiau a gweithdai i ddatblygu sgiliau personol a phroffesiynol i gyfnerthu hyfforddiant academaidd a thechnegol mewn gwahanol ddisgyblaethau, ac i ddangos amrywiaeth ymchwil ddoethurol i bartneriaid ac i'r cyhoedd.  Wedi'r cyfan, ein myfyrwyr doethurol yw arweinwyr ymchwil arloesol y dyfodol ac mae'n rhaid i ni roi iddynt brofiad o'r radd flaenaf." 

Beth yw’r Ysgol Ddoethurol?

Prif bwrpas yr Ysgol Ddoethurol ydy cyfoethogi eich profiad chi fel myfyriwr ymchwil ôl-radd ym Mangor, ac i sicrhau eich bod yn gwireddu eich potensial yn llawn. Fel rhan o’r nod hwn, rydyn ni hefyd yn darparu cymorth a hyfforddiant ar gyfer staff goruchwylio. Rydyn ni’n gyfrifol am weithredu, monitro a chyfrannu at adolygiad fframwaith rheoli, polisi a gweithredu’r Brifysgol, a darparu gwybodaeth berthnasol, megis cyfleoedd am hyfforddiant a chyllid, ynghyd â rheolau a chodau ymarfer y Brifysgol i fyfyrwyr ymchwil. Rydyn ni hefyd yn ceisio datblygu a chefnogi cymuned ymchwil rhyngddisgyblaethol ac integredig, gyda myfyrwyr ymchwil yn rhan greiddiol ohoni, wrth hybu cyfleoedd cyfartal a chydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith. Gwnawn ein gorau i wobrwyo arferion ac ymdrechion da pan fo’n briodol, ac anelu i gynnig y profiad myfyrwyr gorau posib.