Cyswllt allweddol

Enw cyswllt: Tudur Williams

Cyfeiriad e-bost: t.t.williams@bangor.ac.uk

Rhif ffôn: 01248 388492

Ymgynghoriaeth, Arbenigedd a Gwybodaeth Arbenigol

Gwaith ymgynghorol Prifysgol Bangor, gwybodaeth  arbenigol ac arbenigedd yn helpu sefydliadau i arloesi ac i gymell twf a datblygiad.

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar y wefan neu cysylltwch â ni i siarad ag un o'n harbenigwyr arloesi:

01248 383000
hwbcydweithredu@bangor.ac.uk.

Diben API (Arloesi Pontio Innovation yw ysgogi twf economaidd, gan gysylltu arloeswyr, dyfeiswyr ac entrepreneuriaid y rhanbarth â gwybodaeth, sgiliau ac ymchwil fwyaf blaenllaw y byd. Mae eu gweithgareddau busnes yn cynnwys datblygu cynnyrch, dylunio a llunio prototeipiau, hyfforddiant a chefnogaeth i adnabod ffyrdd newydd o feddwl, dulliau a phrosesau.

Mae BEACON yn adeiladu 'Cadwyni Cyflenwi Gwyrdd' integredig sy'n canolbwyntio ar ddatblygu ffyrdd newydd o greu cynnyrch ymarferol sy'n gystadleuol o ran cost gan ddefnyddio biomas, yn lle olew.  Gwneir hyn drwy ddeall busnesau a siarad â hwy er mwyn meithrin a darparu 'Atebion trwy'r Dechnoleg Werdd' er budd diwydiant mewn amrywiol sectorau.

Rhwydwaith i fusnesau gwyddorau bywyd yw CALIN (Y Rhwydwaith Arloesi Gwyddor Bywyd Celtaidd). Mae'n rhoi cyfle iddynt ymgysylltu â chanolfannau rhagoriaeth y prifysgolion, y byrddau iechyd, cwmnïau busnes rhyngwladol a busnesau eraill sy'n ymwneud â gwyddorau bywyd.
Amcan Canolfan a Rhwydwaith BWR yw casglu ynghyd arbenigwyr ac arbenigedd o bob rhan o'r DU sydd â diddordeb yn y wyddoniaeth a'r dechnoleg sy'n sail i uwch adweithyddion dwr berw. Mae'n rhwydwaith amlddisgyblaethol, sy'n rhannu gwybodaeth ac arbenigedd rhwng prifysgolion a phartneriaid diwydiannol.

Mae Canolfan BioGyfansoddion yn cynnal projectau ymchwil ar y cyd i ddatblygu technolegau biolegol cynaliadwy a fydd yn lleihau effaith deunyddiau ar yr amgylchedd. Mae'n gweithio gyda chwmnïau amlwladol mawr, busnesau bychain a chanolig, microfusnesau a sefydliadau ymchwil sydd am ostwng eu Potensial o ran y Cynhesu Byd-eang (GWP).

Mae Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yn hwyluso pethau o ran trosglwyddo gwybodaeth ac arbenigedd academaidd i brojectau busnes yn y byd go iawn er mwyn gwella eu perfformiad a'u gwneud yn fwy proffidiol.  Gall KTP barhau rhwng 3-36 mis, ac fe allai olygu penodi myfyriwr sydd newydd raddio i gyflawni’r project.

Shellfish Centre logo
Mae'r Ganolfan Pysgod Cregyn yn gynllun ymchwil ac arloesi sy'n cefnogi datblygu'r sector pysgod cregyn yng Nghymru.
Mae CEBEI (Canolfan Ymyrraeth Gynnar ar Sail Tystiolaeth) yn cynnal hyfforddiant ac ymchwil ar raglenni a deunyddiau sy'n ceisio gwella profiadau plentyndod.
Mae Cyfres o Ddarlithoedd Cyhoeddus Iechyd a Lles Prifysgol Bangor yn trafod amrywiaeth dda o bynciau, gyda rheoli straen, maethiad plant a rheoli clefydau cronig yn eu plith.  Mae'r cyhoedd yn dod i'r darlithoedd hyn hefyd yn ogystal â staff y sector iechyd.
Mae fabLAB Prifysgol Bangor yn adeilad Pontio yn darparu hyfforddiant a chymorth i lunio prototeipiau i fusnesau. Cymerwch syniad a’i wireddu, llunio prototeip, datblygu cynnyrch, dechrau busnes, gwneud fideo cyllido torfol, cydweithio, ysbrydoli a dysgu – dyna ydi fabLAB!
Mae ymchwil y PAWB (Ganolfan Gweithgarwch Corfforol ar gyfer Iechyd a Lles) ym Mhrifysgol Bangor yn canolbwyntio ar wella gwybodaeth a dealltwriaeth o effeithiau ymarfer corff rheolaidd, diffyg ymarfer corff a gwneud dim ond eistedd, ar iechyd a lles.
Mae'r Nuclear Futures Institute yn datblygu gallu gyda'r gorau yn y byd mewn gwyddoniaeth a pheirianneg niwclear. Bydd hyn yn sefydlu Gogledd Cymru fel canolfan fyd-eang mewn technoleg niwclear; meithrin cysylltiadau a chyfleoedd diwydiannol.
   
Bwriad Prosiect Bluefish yw datblygu ein gwybodaeth a'n dealltwriaeth  am adnoddau Môr Iwerddon a'r Moroedd Celtaidd drwy roi sylw i rai o'r bylchau mewn gwybodaeth yn ymwneud ag effaith y newid hinsawdd arfaethedig ar rai pysgod a physgod cregyn masnachol a'r niwed posib
Mae project SEACAMS2 yn cefnogi'r gwaith o ddatblygu cyfleoedd economaidd mewn Carbon Isel, Ynni a'r Amgylchedd drwy arbenigo ym maes  ymchwil ac arloesi masnachol yn ynni adnewyddadwy'r môr (MRE), gwrthsefyll newid mewn hinsawdd ac effeithlonrwydd adnoddau yng Nghymru.
Mae'r project SNAP (SustaiNable Aquarium Project) yn rhaglen ymchwil gyda'r bwriad o wella llwyddiant bridio acwariwm.
Mae Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr yn datblygu adnoddau iaith ac offer digidol ar gyfer y Gymraeg a sefyllfaoedd amlieithog yn gyffredinol. Mae'r uned yn gyfrifol am Cysgliad, pecyn meddalwedd poblogaidd sy'n cynnwys gwirydd sillafu a gramadeg Cymraeg yn ogystal â chasgliad o eiriaduron cynhwysfawr. Mae'r Uned hefyd yn datblygu technoleg lleferydd ar gyfer y Gymraeg.

Nod Uwchgyfrifiadura Cymru yw darparu cyfleusterau cyfrifiadura pwerus i dimau ymchwil gynnal projectau gwyddoniaeth ac arloesedd proffil uchel ym Mhrifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Bangor a Phrifysgol Aberystwyth.