Cyswllt allweddol

Enw cyswllt: Bryn Jones

Cyfeiriad e-bost: bryn.jones@bangor.ac.uk

Rhif ffon: 01248 383887

Cyfleusterau a Rhwydweithiau Busnes

Mae cyfleusterau a lleoliadau busnes Prifysgol Bangor yn darparu lleoliad busnes delfrydol ar gyfer digwyddiadau, yn cynnwys cynadleddau preswyl a chyfarfodydd undydd. Hefyd, rhwydweithiau busnes sy'n galluogi mynediad at arbenigedd perthnasol yn ogystal â chysylltu â busnesau eraill, entrepreneuriaid ac arloeswyr. 

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar y wefan neu cysylltwch â ni i siarad ag un o'n harbenigwyr arloesi:


01248 383000

hwbcydweithredu@bangor.ac.uk.

 

Diben Arloesi Pontio Innovation (API) yw ysgogi twf economaidd, gan gysylltu arloeswyr, dyfeiswyr ac entrepreneuriaid y rhanbarth â gwybodaeth, sgiliau ac ymchwil fwyaf blaenllaw y byd. Mae eu gweithgareddau busnes yn cynnwys datblygu cynnyrch, dylunio a llunio prototeipiau, hyfforddiant a chefnogaeth i adnabod ffyrdd newydd o feddwl, dulliau a phrosesau.

Amcan B-Fentrus yw helpu myfyrwyr a graddedigion i fod yn fwy mentrus p'run a ydynt eisiau bod yn hunangyflogedig, yn ymgynghorwyr ar eu liwt eu hunain neu mewn gwaith rheolaidd. Os ydych chi wedi cychwyn eich busnes eich hunain, ac eisiau rhannu eich profiadau efo'n myfyrwyr a graddedigion, cysylltwch efo ni.

 

Rhwydwaith i fusnesau gwyddorau bywyd yw CALIN (Y Rhwydwaith Arloesi Gwyddor Bywyd Celtaidd). Mae'n rhoi cyfle iddynt ymgysylltu â chanolfannau rhagoriaeth y prifysgolion, y byrddau iechyd, cwmnïau busnes rhyngwladol a busnesau eraill sy'n ymwneud.

Amcan Canolfan a Rhwydwaith BWR yw casglu ynghyd arbenigwyr ac arbenigedd o bob rhan o'r DU sydd â diddordeb yn y wyddoniaeth a'r dechnoleg sy'n sail i uwch adweithyddion dwr berw. Mae'n rhwydwaith amlddisgyblaethol, sy'n rhannu gwybodaeth ac arbenigedd rhwng prifysgolion a phartneriaid diwydiannol.

 

Mae Canolfan BioGyfansoddion yn cynnal projectau ymchwil ar y cyd i ddatblygu technolegau biolegol cynaliadwy a fydd yn lleihau effaith deunyddiau ar yr amgylchedd. Mae'n gweithio gyda chwmnïau amlwladol mawr, busnesau bychain a chanolig, microfusnesau a sefydliadau ymchwil sydd am ostwng eu Potensial o ran y Cynhesu Byd.

 

Mae Canolfan Fôr Cymru yn adnodd cenedlaethol sydd wedi ei sefydlu i ddiwallu'r angen i integreiddio ymchwil, arloesedd, masnach a pholisi yn y sector môr. 

 

Mae fabLAB Prifysgol Bangor yn adeilad Pontio yn darparu hyfforddiant a chymorth i lunio prototeipiau i fusnesau. Cymerwch syniad a’i wireddu, llunio prototeip, datblygu cynnyrch, dechrau busnes, gwneud fideo cyllido torfol, cydweithio, ysbrydoli a dysgu – dyna ydi fabLAB.

 

Mae ymchwil y Ganolfan Gweithgarwch Corfforol ar gyfer Iechyd a Lles (PAWB) ym Mhrifysgol Bangor yn canolbwyntio ar wella gwybodaeth a dealltwriaeth o effeithiau ymarfer corff rheolaidd, diffyg ymarfer corff a gwneud dim ond eistedd, ar iechyd a lles

Logo

Y Ganolfan Rheolaeth i gyrsiau hyfforddi, cynadleddau a digwyddiadau yw'r Ganolfan Reolaeth. Mae'n cynnig amrywiaeth o ystafelloedd cyfarfod a chynadledda sydd ar gael i'w llogi. Mae’r Ganolfan Rheolaeth hefyd yn cynnig llety 4* sydd ar gael i bawb.

 

Mae Gwasanaethau Cynadledda a Digwyddiadau Prifysgol Bangor yn cynnig amrywiaeth eang o leoliadau, sy'n lleoliadau perffaith ar gyfer digwyddiadau, boed yn gynhadledd breswyl, cyfarfod undydd,   arddangosfa neu seremoni wobrwyo.

Mae gan Labordy Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor ystod o arbenigedd o'r byd go iawn mewn datblygu busnes sy'n gyfrifol yn amgylcheddol a chymdeithasol, a thrwy weithio gyda ni, gallwn helpu busnesau i ddatblygu cyfleoedd newydd ac arferion busnes mwy addas a all gyflawni manteision go iawn i bobl a'r blaned.
http://money.southwales.ac.uk/media/files/photos/KESS-new-resized__.jpg

 

Parc Gwyddoniaeth Menai (M-SParc),  is-gwmni sy’n eiddo llwyr i Brifysgol Bangor, yw’r parc gwyddoniaeth pwrpasol  cyntaf o'i fath Nghymru. Ei fwriad yw ysgogi twf mewn gwyddoniaeth seiliedig ar wybodaeth yng Ngogledd Orllewin Cymru, yn enwedig technoleg ac ynni.

Mae'r Nuclear Futures Institute yn datblygu gallu gyda'r gorau yn y byd mewn gwyddoniaeth a pheirianneg niwclear. Bydd hyn yn sefydlu Gogledd Cymru fel canolfan fyd-eang mewn technoleg niwclear; meithrin cysylltiadau a chyfleoedd diwydiannol.
Mae Profi yn rhaglen dysgu a mentora ymarferol sy’n herio pobl ifanc o ysgolion uwchradd Môn i ymdrin â materion sy’n wynebu eu cymunedau. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch Kim Jones k.a.jones@bangor.ac.uk.

 

Mae project SEACAMS2 yn cefnogi'r gwaith o ddatblygu cyfleoedd economaidd mewn Carbon Isel, Ynni a'r Amgylchedd drwy arbenigo ym maes  ymchwil ac arloesi masnachol yn ynni adnewyddadwy'r môr (MRE), gwrthsefyll newid mewn hinsawdd ac effeithlonrwydd adnoddau yng Nghymru.