Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyrsiau i bawb

Rydym yn cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau Tsieinëeg (Mandarin) i grwpiau ac unigolion ac maent yn addas i ystod o ddiddordebau a galluoedd. Gallwn addasu cyrsiau ar gyfer eich anghenion penodol chi a hefyd eich paratoi i sefyll arholiad HSK Mandarin, sy’n cael ei gydnabod yn rhyngwladol. Ar hyn o bryd codir tâl o £20 yr awr (gyda’r awr gyntaf am ddim) am ddosbarthiadau un-i-un gyda’n hathrawon Mandarin. Am fwy o wybodaeth, neu fanylion sut i ymgeisio, anfonwch e-bost atom yn: confuciusinstitute@bangor.ac.uk neu ffoniwch: 01248 388555.

Cyrsiau Tsieineaidd am ddim

Dosbarthiadau Noson Mandarin

Mae cyrsiau’r Sefydliad Confucius yn dilyn cwricwlwm Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK), a gydnabyddir yn fyd-eang, sef rhaglen hyfedredd Tsieineaidd i siaradwyr Tsieineaidd anfrodorol. Er gwybodaeth, mae lefelau cyrsiau HSK wedi eu mapio i’r Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd (gweler yma). Ar ôl i chi gwblhau eich cwrs HSK, bydd gennych y dewis o sefyll y prawf HSK, sy’n gydnabyddiaeth ffurfiol o’ch gallu yn yr iaith Tsieineaidd ac yn dangos eich sgiliau i ddarpar gyflogwyr, prifysgolion a sefydliadau rhyngwladol eraill.

Mae Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor yn ganolfan brofi HSK swyddogol, felly byddwch yn gallu sefyll y prawf ar ôl i chi gwblhau eich astudiaethau. Sylwer nad yw’r ffi arholiad wedi ei gynnwys yn y cwrs.

Rydym yn cynnig cyrsiau nos Mandarin o ddechreuwr HSK lefel 1 i HSK Lefel 6 uwch bob blwyddyn academaidd. Mae ein cyrsiau fel arfer yn cychwyn ym mis Medi, Ionawr a Mai. Mae cofrestru ar gyfer y cwrs gyda’r nos a fydd yn cychwyn ym mis Ionawr 2020 yn awr ar agor.

Gweler manylion y cwrs isod (dechrau’r wythnos yn dechrau 27 Ionawr 2020).

Lefel 1 HSK

HSK 1: Cofrestrwch yn awr!

Mae’r cwrs wedi ei gynllunio i oedolion Saesneg eu hiaith sy’n ddechreuwyr llwyr heb fawr o wybodaeth o’r iaith Tsieineaidd, os o gwbl.

Manylion y cwrs:

 • Dosbarthiadau fesul wythnos: ddwywaith yr wythnos (Dydd Mawrth a Dydd lau)
 • Amseroedd dosbarthiadau: 5:30 pm – 7:00 pm (1.5 awr)
 • Cyfanswm oriau: 30 awr dros 20 sesiwn (10 wythnos yn olynol x 3 awr)
 • Dyddiad dechrau: Dydd Mawrth 28 Ionawr 2020
 • Lleoliad: Sefydliad Confucius, Adeilad Alun Roberts, 9fed llawr, Ffordd Deiniol, Bangor, LL57 2UW.

Deilliannau Dysgu

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, dylai myfyrwyr allu gwneud y canlynol:

 • Cyflawni holl nodweddion Lefelau A1 y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd
 • Meistroli pinyin a system ffonetig Mandarin
 • Cyfnewid cyfarchion bob dydd drostynt eu hunain ac eraill
 • Gofyn ac ateb cwestiynau syml gan gynnwys cwestiynau am ddyddiadau, oedran, cenedligrwydd, lleoliadau, tywydd.
 • Cymryd rhan mewn sgyrsiau sylfaenol yn ymwneud â gwaith, teithio a siopa.
 • Datblygu geirfa o 150 o’r geiriau a ddefnyddir amlaf.
 • Datblygu gwybodaeth am hanner cant o bwyntiau gramadeg sylfaenol.
 • Datblygu geirfa ysgrifenedig o 150 gair.
 • Deall moesau ac arferion Tsieineaidd syml mewn perthynas â chynnwys y cwrs.

Ffioedd y cwrs

 • Aelodau o’r cyhoedd £110
 • Myfyrwyr a staff Prifysgol Bangor £90

Cysylltiadau defnyddiol:

Lefel 2 HSK

HSK 2: Cofrestrwch yn awr!

Mae’r cwrs wedi’i gynllunio ar gyfer oedolion Saesneg eu hiaith sydd wedi cwblhau’r cwrs HSK Lefel 1 10 wythnos; meddu ar feistrolaeth ragorol ar Pinyin a geirfa siarad a gwrando o 150 gair.

Manylion y cwrs:

 • Dosbarthiadau fesul wythnos: ddwywaith yr wythnos (dydd Llun a dydd Mercher)
 • Amseroedd dosbarthiadau: 5:30 pm – 7:00 pm (1.5 awr)

 • Cyfanswm oriau: 30 awr dros 20 sesiwn (10 wythnos yn olynol x 3 awr)

 • Dyddiad dechrau: Dydd Llun, 27 Ionawr 2020

 • Lleoliad: Sefydliad Confucius, Adeilad Alun Roberts, 9fed llawr, Ffordd Deiniol, Bangor, LL57 2UW.

  Deilliannau Dysgu

  Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, dylai myfyrwyr allu gwneud y canlynol:

  • Cyflawni holl nodweddion Lefelau A1 y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd
  • Datblygu geirfa siarad a gwrando o’r 300 gair Tsieineaidd a ddefnyddir yn aml a gramadeg perthnasol
  • Datblygu geirfa ysgrifenedig o 200 llythyren
  • Yn gallu cyfathrebu’n effeithiol mewn tasgau arferol bob dydd sy’n gofyn am gyfnewid syml ac uniongyrchol (e.e. gofyn am wybodaeth am leoliadau a chyfarwyddiadau a sut i ymateb; gofyn cwestiynau am deithio a siopa; gofyn cwestiynau yn ymwneud ag amser; cyfleu sgyrsiau dyddiol am fwyd, teuluoedd ac ati.)

  Ffioedd y cwrs

  • Aelodau o’r cyhoedd £110
  • Myfyrwyr a staff Prifysgol Bangor £90

  Cysylltiadau defnyddiol:

  Ymholiadau

  Am ymholiadau a manylion pellach, cysylltwch â confuciusinstitute@bangor.ac.uk

 • Dosbarthiadau un i un

  Rydym yn cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau Mandarin un i un ar gyfer unigolion sydd angen mwy o hyblygrwydd wrth ddysgu. Gallwn addasu’r gwersi i weddu i’ch anghenion penodol a gallwn hefyd eich paratoi i sefyll arholiad iaith Mandarin HSK a gydnabyddir yn rhyngwladol. Gellir cyflwyno’r gwersi fel bo’n gyfleus i chi yn ein swyddfeydd yn Adeilad Alun Roberts, 9fed llawr, Ffordd Deiniol, Prifysgol Bangor, neu fel cwrs dysgu o bell dros Skype.

  Rydym yn cynnig gwersi iaith ar gyfer myfyrwyr/staff a’r cyhoedd sydd eisiau dysgu Mandarin fel hobi, sy’n gweithio tuag at arholiad, sydd angen yr iaith ar gyfer gwaith, neu sy’n meddwl am deithio i Tsieina. Mae eich sesiwn ymgynghori gyntaf yn rhad ac am ddim, ac ar ôl hynny mae’r Sefydliad yn codi £ 20 yr awr ar y cyhoedd, £ 15 yr awr ar gyfer staff Prifysgol Bangor a £ 10 yr awr ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Bangor.

  Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd gwersi un i un, llenwch y ffurflen ymholi a’i hanfon at confuciusinstitute@bangor.ac.uk a bydd un o’n staff yn cysylltu â chi’n fuan.

  Telerau ac amodau
  • Mae Sefydliad Confucius (CI) yn codi sesiwn £ 20 yr awr ar y cyhoedd, sesiwn £ 15 yr awr i staff Prifysgol Bangor a sesiwn £ 10 yr awr i fyfyrwyr Prifysgol Bangor (gyda’r awr gyntaf yn rhad ac am ddim).
  • Gellir talu â siec (yn daladwy i Brifysgol Bangor), gydag arian parod, neu gyda cherdyn credyd (gellir gwneud y taliadau cerdyn credyd yn swyddfa gyllid Prifysgol Bangor).
  • Cytunir ar dyddiadau’r gwersi rhwng yr athro/athrawes yn Sefydliad Confucius a’r cleient.
  • Darperir y deunyddiau dysgu gan Sefydliad Confucius (ac eithrio’r gwerslyfrau a argymhellir).
  • Sylwer fod angen o leiaf 24 awr o rybudd ar gyfer canslo neu ail-drefnu gwers.