Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgoloriaethau Sefydliad Confucius 2019

Mae Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor yn gwahodd ceisiadau am Ysgoloriaethau ym mhencadlys Sefydliad Confucius (Hanban). Mae'r ysgoloriaethau hyn ar gael yn unig i fyfyrwyr nad ydynt o Tsieina. Amcan yr "Ysgoloriaeth Sefydliad Confucius" yw cefnogi myfyrwyr rhagorol, ysgolheigion ac athrawon iaith Tsieinëeg a gyflogir ar hyn o bryd sydd wedi eu hargymell gan Sefydliadau Confucius, i astudio mewn prifysgolion a cholegau yn Tsieina (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel "sefydliadau derbyn"). Darganfyddwch fwy o fanylion am gymhwster, mathau o ysgoloriaethau, gweithdrefnau cais, yr hyn a gynhwysir a dogfennau cais isod.

Cymhwysedd

Bydd pob ymgeisyddyn:

 1. ddinasyddion nad ydynt o Tsieina;
 2. gyda pherfformiad ac ymddygiad academaidd da;
 3. wedi ymrwymo i addysgu a hyrwyddo'r iaith Tsieineeg yn rhyngwladol;
 4. rhwng 16 a 35 oed o 1 Medi, 2019. Ni all ymgeiswyr sy'n gweithio fel athrawon iaith Tsieineeg ar hyn o bryd fod dros 45 oed, ac ni na all ymgeiswyr israddedig fod dros 25 oed.

Mathau o Ysgoloriaehtay a Chymwysterau

 1. Ysgoloriaeth ar gyfer Doethuriaeth mewn dysgu Tsieinëeg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (DTCSOL)

  Bydd y rhaglen yn dechrau ym mis Medi 2019 ac mae'n cynnig ysgoloriaeth am hyd at bedair blynedd academaidd. Bydd ymgeiswyr yn meddu ar radd Meistr mewn dysgu Tsieinëeg fel Iaith Dramor, Ieithyddiaeth, dysgu Tsieinëeg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill neu astudiaethau'n gysylltiedig ag addysg. Bydd gan ymgeiswyr sgôr lleiafswm o 200 ar y Prawf HSK (Lefel 6), 60 ar y prawf HSKK (Lefel Uwch) a dros 2 flynedd o brofiad gwaith yn dysgu'r iaith Tsieinëeg a meysydd cysylltiedig.

 2. Ysgoloriaeth ar gyfer Gradd Meistr mewn dysgu Tsieinëeg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (MTCSOL)

  Bydd y rhaglen yn dechrau ym mis Medi 2019 ac mae'n cynnig ysgoloriaeth am hyd at ddwy flynedd academaidd. Bydd ymgeiswyr yn meddu ar radd Baglor, gyda sgôr lleiafswm o 210 ar y Prawf HSK (Lefel 5) yn ogystal â 60 ar y prawf HSKK (Lefel Ganolradd). Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr a all ddarparu contract gwaith gyda sefydliad addysgu neu brawf perthnasol ar ôl cwblhau eu hastudiaethau yn Tsieina.

 3. Ysgoloriaeth ar gyfer Gradd Baglor mewn Dysgu Tsieinëeg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (BTCSOL)

  Bydd y rhaglen yn dechrau ym mis Medi 2019 ac yn cynnig ysgoloriaeth am hyd at bedair blynedd academaidd. Bydd gan ymgeiswyr ddiploma ysgol uwchradd a sgôr lleiafswm o 210 ar y Prawf HSK (Lefel 4) yn ogystal â 60 ar y prawf HSKK (Lefel Ganolradd).

 4. Ysgoloriaeth ar gyfer Astudiaeth Un Flwyddyn Academaidd 

  Bydd y rhaglen yn dechrau ym mis Medi 2019, ac mae'n cynnig ysgoloriaeth am hyd at 11 mis. Nid yw myfyrwyr rhyngwladol sy'n astudio yn Tsieina ar hyn o bryd yn gymwys.

  1. Dysgu Tsieinëeg i siaradwyr ieithoedd eraill (TCSOL) Rhaid i ymgeiswyr fod â sgôr lleiafswm o 270 ar y prawf HSK (Lefel 3), ac mae angen sgôr prawf HSKK.
  2. Iaith a Llenyddiaeth Tsieineeg, Hanes Tsieina, ac Athroniaeth Tsieineaidd Rhaid i ymgeiswyr fod â sgôr lleiafswm o 180 ar y prawf HSK (Lefel 4) a 60 ar y prawf HSKK (Lefel Ganolradd).
  3. Astudio'r Iaith Tsieineeg – Rhaid i ymgeiswyr fod â sgôr lleiafswm o 210 ar y prawf HSK (Lefel 3).
 5. Ysgoloriaeth ar gyfer Astudiaeth Un Semester

  Bydd y rhaglen yn dechrau naill ai ym mis Medi 2019 neu fis Mawrth 2020, ac mae'n cynnig ysgoloriaeth am hyd at 5 mis. Nid yw ymgeiswyr sy'n dal fisa X1 neu X2 yn gymwys.

  1. TCSOL, Iaith a Llenyddiaeth Tsieineeg, Hanes Tsieina, ac Athroniaeth Tsieineaidd
  2. Rhaid i ymgeiswyr fod â sgôr lleiafswm o 180 ar y prawf HSK (Lefel 3), ac mae angen sgôr prawf HSKK.
  3. Meddyginiaeth Tsieineaidd Draddodiadol a Diwylliant Taiji. Mae angen sgôr prawf HSK.
 6. Ysgoloriaeth ar gyfer Astudiaeth Pedair Wythnos

  Bydd y rhaglen yn dechrau naill ai ym mis Gorffennaf neu fis Rhagfyr 2019, ac mae'n cynnig ysgoloriaeth am bedair wythnos. Nid yw ymgeiswyr sy'n dal fisa X1 neu X2 yn gymwys.

  1. Meddyginiaeth Tseineiaidd Draddodiadol a Diwylliant Taiji. Mae angen sgôr prawf HSK.
  2. Iaith Tsieineeg ynghyd â phrofiad aros mewn cartref gyda theulu Tsieineaidd. Mae angen sgôr prawf HSK. Trefnir y rhaglen gan Sefydliad Confucius a'r Sefydliad sy'n gwneud y cais gyda 10-15 o gyfranwyr fesul grŵp. Cyn y daith, rhaid gwneud cynllun astudio manwl mewn ymgynghoriad â sefydliadau derbyn a rhaid cyflwyno'r cynllun hwnnw i Hanban i'w gymeradwyo.
  3. Rhaglen Pedair Wythnos Arbennig ar gyfer Sefydliadau Confucius. Mae angen sgôr prawf HSK. Trefnir y rhaglen gan Sefydliad Confucius a'r Sefydliad sy'n gwneud y cais gyda 10-15 o gyfranogwyr fesul grŵp.

Trefniadau Ymgeisio

Bydd cofrestru ar-lein ar gael o 1 Mawrth, 2019 ar wefan Ysgoloriaethau Sefydliad Confucius (http://cis.chinese.cn). Mewngofnodwch i chwilio am sefydliadau sy'n argymell a sefydliadau derbyn (Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor); uwchlwytho deunyddiau gwneud cais ar-lein; ac olrhain cynnydd y cais, sylwadau a'r canlyniad.

Rhaid i ddeiliaid ysgoloriaethau gadarnhau gyda'r sefydliad derbyn (Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor) y gweithdrefnau astudio yn Tsieina, argraffu tystysgrif CIS ar-lein, a chofrestru yn y sefydliad derbyn ar y dyddiad dynodedig yn unol â'r llythyr derbyn.

Dyddiadau cau gwneud cais yw:

 1. 20 Ebrill (ar gyfer rhaglenni sy'n dechrau ym mis Gorffennaf)
 2. 20 Mai (ar gyfer rhaglenni sy'n dechrau ym mis Medi)
 3. 20 Medi (ar gyfer rhaglenni sy'n dechrau ym mis Rhagfyr)
 4. 20 Tachwedd (ar gyfer rhaglenni sy'n dechrau ym mis Mawrth 2020)

Bydd Hanban yn cwblhau'r adolygiad o'r ysgoloriaethau ac yn cyhoeddi'r canlyniadau tri mis cyn bydd enillwyr yr ysgoloriaethau'n cofrestru.

Beth sydd wedi i gynnwys yn yr Ysgoloriaeth?

Mae Ysgoloriaeth Sefydliad Confucius yn cynnwys yn llawn y ffi dysgu, ffi llety, lwfans byw (nid yw myfyrwyr sydd ar astudiaethau astudio pedair wythnos wedi'u cynnwys yn hyn) a chostau yswiriant meddygol cynhwysfawr. 

a) Daw'r dysgu o dan gynllun a defnydd cyffredinol y sefydliadau derbyn i addysgu a rheoli'r myfyrwyr ysgoloriaeth gan drefnu gweithgareddau diwylliannol a chymdeithasol, yn ogystal â threfnu profion hyfedredd iaith Tsieineeg. Nid yw'r ffioedd dysgu yn cynnwys costau gwerslyfrau a thocynnau twristaidd.

b) Daw ffioedd llety o dan gynllun a defnydd cyffredinol y sefydliadau derbyn i ddarparu fflatiau ar y campws i fyfyrwyr (ystafelloedd dwbl fel arfer). Gall myfyrwyr fyw oddi ar y campws hefyd ar ôl gwneud cais a chael caniatâd gan y sefydliadau derbyn. Mae myfyrwyr sy'n byw oddi ar y campws yn gymwys i gael lwfans llety o 1000 CNY y pen/mis ar gyfer myfyrwyr doethuriaeth a 700 CNY y pen/mis ar gyfer myfyrwyr eraill a delir bob mis/bob chwarter gan y sefydliadau derbyn.

c) Rhoddir lwfans byw gan sefydliadau derbyn yn fisol. Y lwfans misol ar gyfer israddedigion, myfyrwyr sy'n astudio am un flwyddyn academaidd ac am un semester yw 2,500 CNY y pen. Yn achos myfyrwyr MTCSOL, y lwfans misol yw 3,000 CNY y pen. Yn achos myfyrwyr DTCSOL, y lwfans misol yw 3500 CNY y pen.

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr gwblhau'r trefniadau cofrestru ar gyfer pob semester o fewn y cyfnod a bennir; fel arall, gellir canslo eu hysgoloriaeth. Mae myfyrwyr sydd wedi cofrestru cyn y 15fed (neu ar y 15fed) y mis yn gymwys i gael lwfans llawn y mis hwnnw ond mae'r rhai sydd wedi cofrestru ar ôl y 15fed o'r mis hwnnw dim ond yn gymwys i gael hanner y swm.

Yn ystod y cyfnod astudio, os bydd unrhyw fyfyriwr yn absennol o Tsieina oherwydd rhesymau personol am fwy na 15 diwrnod (ac eithrio gwyliau'r gaeaf a'r haf), bydd y lwfans yn ystod absenoldeb yn cael ei atal.

Yn achos myfyrwyr sy'n gohirio eu hastudiaeth neu'n gadael yr ysgol am resymau personol, neu sy'n cael cosb ddisgyblu gan y sefydliadau derbyn, caiff y lwfans ei derfynu ar ddyddiad y gohirio, dyddiad gadael y cwrs neu pan gyhoeddir penderfyniad y gosb.

Bydd y lwfans byw ar gyfer y mis graddio yn cael ei dalu hanner mis ar ôl y dyddiad graddio neu'r dyddiad y daw'r cyfnod astudio i ben ac a gadarnhawyd gan y sefydliadau derbyn.

Prynir yswiriant meddygol cynhwysfawr gan y sefydliadau derbyn yn unol â rheoliadau perthnasol astudio yn Tsieina a bennir gan Weinyddiaeth Addysg Tsieina. Ffi yswiriant y pen yw 160 CNY i fyfyrwyr ar astudiaethau pedair wythnos, 400 CNY i fyfyrwyr un semester, ac 800 CNY y flwyddyn i fyfyrwyr sy'n cymryd rhan mewn rhaglen sy'n para'n hirach nag un flwyddyn academaidd.

Dogfennau Cais

1. Yn achos pob ymgeisydd

a) copi wedi'i sganio o dudalen llun pasbort

b) copi wedi'i sganio o adroddiadau am sgôr y profion HSK a HSKK (o fewn y cyfnod dilysrwydd dwy flynedd).

c) llythyr geirda gan bennaeth y sefydliad sy'n argymell

2. Yn achos ymgeiswyr am ysgoloriaethau rhaglenni gradd

a) tystysgrif o'r diploma addysg uchaf (neu brawf o'r graddio disgwyliedig) a thrawsgrifiad swyddogol.

b) mae'n ofynnol i ymgeiswyr yr Ysgoloriaeth i fyfyrwyr DTCSOL ddarparu 2 lythyr geirda gan athrawon neu athrawon cysylltiol neu arbenigwyr sydd â theitlau proffesiynol a thechnegol cyfatebol mewn meysydd perthnasol a datganiad personol 3000 o eiriau mewn Tsieineeg (gan gynnwys gwybodaeth am y maes astudio arfaethedig a'r cynnig ymchwil)

c) mae'n ofynnol i ymgeiswyr yr Ysgoloriaeth i fyfyrwyr MTCSOL ddarparu 2 lythyr geirda gan athrawon neu athrawon cysylltiol. Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr a all ddarparu contract gwaith gyda sefydliad addysgu neu brawf perthnasol ar ôl cwblhau eu hastudiaethau yn Tsieina.

3. Bydd ymgeiswyr sy'n gweithio fel athrawon iaith Tsieineeg - ar hyn o bryd yn darparu prawf o gyflogaeth yn ogystal â geirda gan y cyflogwr.

4. Rhaid i ymgeiswyr o dan 18 oed - ddarparu dogfennau ardystiedig dynodedig wedi'u llofnodi gan eu gwarcheidwaid yr ymddiriedwyd dyletswydd gyfreithlon iddynt yn Tsieina.

5. Bydd ymgeiswyr hefyd yn darparu dogfennau ychwanegol sy'n ofynnol gan y sefydliadau derbyn.