Cofrestru Ar-lein

Cofrestru a Chofrestru Ar-lein

Rhaid i bob myfyriwr (gan gynnwys myfyrwyr sy'n ymweld ac aelodau o staff y Brifysgol sy'n astudio am wobr) gofrestru'n ganolog yn ffurfiol gydag adran Gweinyddu Myfyrwyr y Brifysgol. Mae hyn yn digwydd ar ddechrau eich cwrs ac wedi hynny, bob mis Medi, bydd angen i chi gadarnhau presenoldeb parhaus. Mae'n ofynnol i'r Brifysgol gynnal y wybodaeth ddiweddaraf am yr holl fyfyrwyr a monitro presenoldeb ac ymgysylltiad.

Cofrestrwch Ar-lein

Mae gennych gyfrifoldeb i sicrhau eich bod yn gwybod am eich ymrwymiadau ariannol a’ch bod wedi gwneud y trefniadau angenrheidiol i dalu cyn cofrestru. Codir taliadau am gofrestru’n hwyr a thalu’n hwyr yn unol ag amserlen ffioedd y brifysgol, sydd mewn grym ar gyfer y flwyddyn academaidd. Mae manylion llawn am y ffioedd a godir a pholisïau ar ad-dalu i’w gweld ar fewnrwyd Prifysgol Bangor yma.

Yn ystod y prosesau cofrestru ac ailgofrestru ar-lein bydd gofyn hefyd ichi wirio a llenwi rhywfaint o ddata personol ac ystadegol. Byddwn yn anfon peth o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch i’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA). Dyma eich cofnod HESA, sy’n cynnwys manylion am eich grŵp ethnig ac am unrhyw anableddau sydd gennych. Bydd HESA yn anfon eich cofnod, neu rannau ohono, i sefydliadau sydd ei angen er mwyn cyflawni eu dyletswyddau statudol sy’n gysylltiedig â chyllido addysg uwch. Am ragor o fanylion, darllenwch Hysbysiad HESA ar Gasglu Manylion gan Fyfyrwyr.

Tua diwedd eich astudiaethau, byddwn yn anfon eich manylion cyswllt i’r sefydliad (cwmni marchnata, fel rheol) y rhoddwyd contract iddo gynnal Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr. Bydd y sefydliad hwnnw’n defnyddio eich manylion i’r diben hwnnw’n unig, ac yn eu dileu wedyn. Tua chwe mis ar ôl i chi raddio, byddwn yn cysylltu â chi i ofyn i chi lenwi arolwg HESA ‘Cyrchfan Rhai’n Gadael AU’. Ni fyddwn yn rhoi eich manylion cyswllt i HESA. Efallai y cewch eich cynnwys mewn sampl o ymadawyr sy’n cael eu harolygu unwaith eto, rai blynyddoedd ar ôl iddynt raddio. Os felly, byddwn yn trosglwyddo eich manylion cyswllt i’r sefydliad sydd wedi cael y contract i gynnal yr arolwg hwnnw. Bydd y sefydliad hwnnw’n defnyddio eich manylion i’r diben hwnnw’n unig, ac yn eu dileu wedyn. (Os nad ydych am gymryd rhan yn yr arolygon hyn, rhowch wybod inni).

Prawf Adnabyddiaeth

Mae dau gam i’w cwblhau cyn i chi gael eich cofrestru’n ffurfiol fel Myfyriwr Prifysgol Bangor. Y cam cyntaf yw’r broses gofrestru ar-lein ac yna ar gyfer cam dau, rhaid i chi ddarparu prawf o’ch hunaniaeth i’r Brifysgol. Ar ôl cwblhau’r ddau gam hyn yn llwyddiannus byddwch yn derbyn eich cerdyn Adnabod Myfyriwr ac yn cael eich cofrestru’n ffurfiol. Peidiwch ag anfon y dogfennau hyn atom, ond cofiwch eu paratoi  i'w gwirio yn ystod y sesiynau gwirio ID.

Bydd angen i fyfyrwyr rhyngwladol ddarparu’r dogfennau a restrir yn Adran A. Bydd angen i fyfyrwyr o Brydain a’r UE ddarparu naill ai un ddogfen o Adran B neu ddwy ddogfen o Adran C. Sylwer bod angen i fyfyrwyr nad yw eu cyrsiau wedi’u lleoli ym Mangor (e.e. dysgwyr o bell a rhai myfyrwyr rhan-amser) uwchlwytho copïau o’r dogfennau perthnasol fel rhan o’r broses gofrestru ar-lein.

  • Sylwch nad oes angen i’r myfyrwyr hynny sy’n parhau ar eu cwrs cyfredol wneud apwyntiad i gael gwiriad ID.
  • Os ydych wedi graddio ym Mangor, a’ch bod yn cychwyn ar gwrs newydd ym mis Medi, mae angen i chi gwblhau gwiriad ID .

Sesiynau Gwirio ID 2022 – bydd y cyfan ym Mhrif Lyfrgell y Celfyddydau  o 10.00-16.00 o dydd Mercher 4 Ionawr 2023.

Dogfennau derbyniol

Myfyrwyr sy'n Dychwelyd

Rhaid i HOLL fyfyrwyr sy’n dychwelyd ailgofrestru ar-lein bob blwyddyn, at ddibenion gweinyddol yn unig, ac ni fwriedir ei ddefnyddio ar gyfer newid opsiynau academaidd (e.e. dewis neu newid modiwlau neu gyrsiau, ac ati). Gweler Ymholiadau ynglŷn â Chyrsiau i gael arweiniad ar faterion academaidd. Pan mae eich canlyniadau wedi ei cadarnhau ar gyfer eich blwyddyn academaidd flaenorol, byddwch yn gallu cwblhau ailgofrestru ar-lein (bydd y ddolen i'r dudalen honno yn weladwy i chi yn y neges dilyniant a gewch ar FyBangor). Os nad ydych eisoes wedi gwneud trefniadau i dalu'ch ffioedd dysgu, neu ffioedd eraill, a / neu os nad ydych wedi bodloni gofynion academaidd a / neu weinyddol eraill, ni fyddwch yn gallu cael mynediad i'r system a dylech gysylltu â cofrestru@bangor.ac.uk am gyngor.

Os oes angen i chi drafod rhywbeth cyn cadarnhau eich statws cofrestru, yna gwiriwch ein hadran Cwestiynau Cyffredin yn gyntaf. Os na allwch ddod o hyd i'r ateb yr ydych yn chwilio amdano yno, yna cysylltwch â cofrestru@bangor.ac.uk cyn gynted â phosibl i egluro'ch sefyllfa. Os nad ydych wedi ailgofrestru erbyn y dyddiadau cau a hysbysebir (gweler uchod), yna byddwch yn atebol am dâl ‘cofrestru hwyr’.

Cofiwch ddyfynnu'ch rhif adnabod myfyriwr (500 ...) ym mhob gohebiaeth.

Myfyrwyr Newydd

Mae holl fyfyrwyr newydd Prifysgol Bangor (myfyrwyr sydd yn cychwyn ar raglen astudio newydd, gan gynnwys y rhai sydd wedi graddio o Fangor a sydd bellach yn cychwyn ar raglen newydd) nawr yn cofrestru ar-lein. Bydd eich e-bost cofrestru yn cynnwys y wybodaeth angenrheidiol i greu eich cyfrinair a fydd wedyn yn cael ei gysylltu â'ch cyfrif cyfrifiadur ac e-bost prifysgol. Defnyddir eich cyfrif e-bost prifysgol i gysylltu â chi ynglŷn â materion academaidd a gweinyddol ac un o amodau’ch cofrestriad yw eich bod yn edrych ar y cyfrif hwn o leiaf unwaith yr wythnos.

Bydd y system yn agor i chi o ganol Awst 2022, a dim ond am gyfnod cyfyngedig y bydd ar gael (fel arfer diwedd trydydd wythnos o'r semester), felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru'n brydlon. Os ydych chi'n barod, yna ni ddylai gymryd yn hir i'w gwblhau. Sylwch na fydd eich cofrestriad yn y Brifysgol yn cael ei gwblhau nes eich bod wedi cwblhau'r broses ar-lein a'ch bod hefyd wedi darparu prawf adnabod yn un o'r sesiynau gwirio ID naill ai cyn yr Wythnos Groeso neu yn ystod yr Wythnos Groeso.

Pan 'rydych wedi cwblhau y ddau ran ar gyfer cofrestru, bydd eich cerdyn adnabod myfyriwr ar gael i chi ei gasglu o’r sesiwn gwirio ID (gan dybio eich bod wedi cwblhau’r broses gofrestru ar-lein ac wedi uwchlwytho llun cyn mynychu’r sesiwn gwirio ID).

Os ydych yn aelod o staff y Brifysgol byddwch wedi cael cyfrif myfyriwr ar wahân a byddwch angen gwneud y cyfrif yn weithredol drwy ddilyn y cyfarwyddiadau.

Cwestiynau a ofynnir yn aml

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?