Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cofrestru Ar-lein

Rhaid i’r holl fyfyrwyr (gan gynnwys myfyrwyr ymweliadol, aelodau staff y Brifysgol sydd yn astudio ar gyfer cwrs er enghraifft, Tyst AU, PhD ac yn y blaen) gofrestru’n ffurfiol yn ganolog gyda’r Chofrestrfa Academaidd y Brifysgol ar ddechrau eu cwrs, ac o bryd i’w gilydd bydd rhaid iddynt gadarnhau eu bod yn dal i ddilyn y cwrs. Mae’n ofynnol i’r Brifysgol gadw’r wybodaeth ddiweddaraf am fyfyrwyr, a monitro eu presenoldeb.

Mae gennych gyfrifoldeb i sicrhau eich bod yn gwybod am eich ymrwymiadau ariannol a’ch bod wedi gwneud y trefniadau angenrheidiol i dalu cyn cofrestru. Codir taliadau am gofrestru’n hwyr a thalu’n hwyr yn unol ag amserlen ffioedd y brifysgol, sydd mewn grym ar gyfer y flwyddyn academaidd. Mae manylion llawn am y ffioedd a godir a pholisïau ar ad-dalu i’w gweld ar fewnrwyd Prifysgol Bangor yma.

Yn ystod y drefn gofrestru ar-lein bydd gofyn hefyd ichi wirio a llenwi rhywfaint o ddata personol ac ystadegol. Byddwn yn anfon peth o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch i’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA). Dyma eich cofnod HESA, sy’n cynnwys manylion am eich grŵp ethnig ac am unrhyw anableddau sydd gennych. Bydd HESA yn anfon eich cofnod, neu rannau ohono, i sefydliadau sydd ei angen er mwyn cyflawni eu dyletswyddau statudol sy’n gysylltiedig â chyllido addysg uwch. Am ragor o fanylion, darllenwch Hysbysiad HESA ar Gasglu Manylion gan Fyfyrwyr.

Tua diwedd eich astudiaethau, byddwn yn anfon eich manylion cyswllt i’r sefydliad (cwmni marchnata, fel rheol) y rhoddwyd contract iddo gynnal Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr. Bydd y sefydliad hwnnw’n defnyddio eich manylion i’r diben hwnnw’n unig, ac yn eu dileu wedyn. Tua chwe mis ar ôl i chi raddio, byddwn yn cysylltu â chi i ofyn i chi lenwi arolwg HESA ‘Cyrchfan Rhai’n Gadael AU’. Ni fyddwn yn rhoi eich manylion cyswllt i HESA. Efallai y cewch eich cynnwys mewn sampl o ymadawyr sy’n cael eu harolygu unwaith eto, rai blynyddoedd ar ôl iddynt raddio. Os felly, byddwn yn trosglwyddo eich manylion cyswllt i’r sefydliad sydd wedi cael y contract i gynnal yr arolwg hwnnw. Bydd y sefydliad hwnnw’n defnyddio eich manylion i’r diben hwnnw’n unig, ac yn eu dileu wedyn. (Os nad ydych am gymryd rhan yn yr arolygon hyn, rhowch wybod inni).

Myfyrwyr Newydd

Mae holl fyfyrwyr newydd Prifysgol Bangor (myfyrwyr sydd yn cychwyn ar raglen astudio newydd) nawr yn cofrestru ar-lein. Bydd eich llythyr neu’ch e-bost cofrestru yn cynnwys y wybodaeth angenrheidiol i greu eich cyfrif cyfrifiadur ac e-bost prifysgol. Defnyddir eich cyfrif e-bost prifysgol i gysylltu â chi ynglŷn â materion academaidd a gweinyddol ac un o amodau’ch cofrestriad yw eich bod yn edrych ar y cyfrif hwn o leiaf unwaith yr wythnos.

Bydd y system yn agor i chi oddeutu pythefnos cyn dechrau’ch cwrs, a bydd ar gael am gyfnod penodedig yn unig (tair wythnos, fel arfer), felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru’n brydlon. Ni ddylai gymryd yn hir i’w lenwi os ydych chi wedi paratoi. Sylwch na fydd eich cofrestriad gyda’r brifysgol yn derfynol hyd nes y byddwch wedi cwblhau’r broses ar-lein, ac wedi darparu prawf adnabod i ni. Gweler yma am wybodaeth ar sut a ble i roi eich dogfennau adnabod. Bydd eich Cerdyn Adnabod Myfyriwr ar gael i’w gasglu o Adeilad Deiniol, Ffordd Deiniol, Bangor unwaith y byddwch wedi darparu’r Gofrestrfa Academaidd gyda dogfen prawf adnabod dderbyniol.

Os ydych yn aelod o staff y Brifysgol byddwch wedi cael cyfrif defnyddiwr myfyriwr ar wahân a byddwch angen gwneud y cyfrif yn weithredol drwy ddilyn y cyfarwyddiadau.

Myfyrwyr sy’n Dychwelyd

Rhaid i HOLL fyfyrwyr sy’n dychwelyd i ddilyn eu cyrsiau gofrestru ar-lein at ddibenion gweinyddol yn unig. Ni ddylech ei ddefnyddio i newid opsiynau academaidd (e.e. dewis neu newid modiwlau neu gyrsiau, etc.). Am arweiniad ar faterion academaidd, darllenwch adran y Cwestiynau a ofynnir yn aml ar Ymholiadau ynglŷn â Chyrsiau. Byddwch yn cael e-bost (a anfonir i’ch cyfrif prifysgol) ddechrau mis Medi yn eich atgoffa i wirio eich gwybodaeth bersonol ar FyMangor, ac, os oes angen, ei diweddaru. Yn dilyn yr e-bost cyntaf, byddwch yn derbyn ail e-bost, yn cadarnhau a oes gennych hawl i ddefnyddio’r system ar-lein. Mae myfyrwyr ‘anghymwys’ yn cynnwys myfyrwyr nad ydynt eisoes wedi gwneud trefniadau i dalu eu ffioedd dysgu neu ffioedd eraill, a myfyrwyr sydd, o bosibl, heb ateb gofynion academaidd a/neu weinyddol eraill. Caiff myfyrwyr na all ddefnyddio’r system wybodaeth drwy e-bost ynghylch beth y dylent ei wneud.

Os oes arnoch angen trafod rhywbeth cyn cadarnhau eich statws o ran cofrestru, edrychwch ar ein hadran Cwestiynau a ofynnir yn aml yn gyntaf. Os na chewch yr ateb yr ydych yn chwilio amdano, cysylltwch ag Ymkoliadau cyn gynted ag y bo modd, gan egluro eich sefyllfa. Os na fyddwch wedi ail-gofrestru erbyn y terfynau amser a nodwyd (gweler uchod), efallai y bydd rhaid i chi dalu dirwy ‘cofrestru’n hwyr’.