Sudents in quad

Gwybodaeth i Ddarpar Ymgeiswyr Ymchwil

Beth bynnag fo'r ddisgyblaeth a ddewiswch, dyma gipolwg ar ffyrdd i ddilyn rhaglenni ymchwil ôl-raddedig,

 

Y Profiad Astudio Ôl-raddedig

Mae'r meddylfryd o ennill gradd uwch drwy ymchwil wedi cael ei weld fel rhoi cyfle i wneud cyfraniad gwreiddiol i ymchwil ac ysgolheictod trwy raglen o hyfforddiant ymchwil sy'n arsylwi safonau deallusol trwyadl.

Ond bellach, mae’r ddelfryd hon yn cael ei gweld mewn termau ehangach: mewn rhai disgyblaethau academaidd, mae ymchwil ôl-raddedig yn cynnig y cyfle i wella a datblygu rhinweddau fel:

 • gallu artistig creadigol
 • meddwl yn feirniadol
 • cyfrifoldeb proffesiynol
 • sgil trefniadol
 • hyfedredd mewn cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig

Mae hyfforddiant trylwyr yn y broses o ymchwilio a chaffael sgiliau trosglwyddadwy a rhyngbersonol hefyd yn cael ei gynnig. Mewn disgyblaethau academaidd eraill, nod ymchwil wyddonol yw cynyddu dealltwriaeth o'r byd naturiol gan ddefnyddio methodolegau, y gellir eu diffinio fel profi damcaniaethau trwy arsylwi neu arbrofi.

Dewis Gradd Ymchwil Addas

Mae'n bwysig cofio, pa bynnag raglen a ddewiswch, y byddwch yn gweithio ar lefel astudio uwch y tu hwnt i'r hyn y gallech fod wedi'i brofi ar gyrsiau meistr neu radd israddedig. Wrth i’ch gyrfa ymchwil ôl-raddedig ddatblygu, bydd disgwyl i chi ddyfnhau eich gwybodaeth pwnc-benodol a datblygu eich ymwybyddiaeth feirniadol o ddadleuon ymchwil sy’n llywio eich maes ymchwil dewisol. Byddwch hefyd yn cronni gwybodaeth werthfawr o sgiliau a methodolegau ymchwil uwch ac yn darganfod mathau newydd o ddealltwriaeth gysyniadol, gan ganiatáu i chi werthuso ac archwilio damcaniaethau newydd. Ar y lefel uchel hon o ymchwil, byddwch yn dysgu sut i fod yn hyblyg wrth reoli eich prosiect, gan drafod heriau a chanfyddiadau annisgwyl.


Mae nifer o lwybrau ym Mangor i ddewis ohonynt ar gyfer eich rhaglen ddoethuriaeth. Bydd angen i chi benderfynu a ydych am ddilyn eich rhaglen yn llawn amser neu’n rhan amser (cofiwch y gallwch symud rhwng y moddau hyn yn ystod eich amser ym Mangor). Efallai y byddwch am weithio'n llawn amser yn y brifysgol neu efallai y byddwch am gyfuno astudio â chyfnodau mewn sefydliad arall neu mewn man cyflogaeth allanol. Os ydych eisoes yn ysgolhaig/awdur cyhoeddedig, efallai yr hoffech ystyried gwneud cais am PhD trwy Gyhoeddiadau neu efallai yr hoffech ddilyn eich cwrs yn gyfan gwbl trwy ddysgu o bell. Bydd y llwybrau hyn yn dibynnu, wrth gwrs, ar natur eich prosiect arfaethedig a fformat y rhaglen ym Mangor. Cyn i chi wneud cais, ewch ymlaen a chysylltwch â'r aelod staff academaidd perthnasol i drafod eich dewisiadau.

Cysylltu gydag aelod o Staff

Cymharu Graddau Ymchwil Ôl-raddedig

GRADD YMCHWIL ÔL-RADDEDIG AMSER (gellir trafod opsiynau rhan-amser cyfatebol) YMCHWIL
MScRes./MRes.
Meistr trwy Ymchwil
Blwyddyn (Llawn Amser)
 • Gwerthusiad a dadansoddiad sylweddol o gorff o wybodaeth

a/neu

 • Prosiect ymchwil gwreiddiol
MPhil
Meistr Athroniaeth
2 Flynedd (Llawn Amser)
 • Gwerthusiad a dadansoddiad beirniadol o gorff o wybodaeth

a/neu

 • Cyfraniad gwreiddiol i wybodaeth

Y Ddoethuriaeth (PhD)

Doethur mewn Athroniaeth
*gall fod yn ddysgu o bell yn gyfan gwbl*
gan gynnwys

Y Ddoethuriaeth Broffesiynol

 

Fel arfer, 3 mlynedd
(Llawn Amser)
 • Cynhyrchu canfyddiadau newydd
 • Dehongli gwybodaeth newydd trwy ymchwil wreiddiol neu ysgoloriaeth uwch arall
 • Cymryd rhan mewn dadleuon sydd ar flaen y ddisgyblaeth
 • Yn cwrdd â safonau adolygu gan gymheiriaid
 • Teilwng i gael ei ystyried ar gyfer cyhoeddiad academaidd
PhD (Cyhoeddiadau) Blwyddyn o gofrestru
(Llawn Amser)
 • Dylai fod gan ymgeiswyr bortffolio sylweddol o waith cyhoeddedig cyn gwneud cais

 • Bydd y portffolio yn cynnwys cyhoeddiadau a adolygir gan gymheiriaid unigol a/neu gyd-awduro gyda gweisg gwyddonol/academaidd.
 • Cydnabyddir ystyriaethau pwnc-benodol wrth asesu portffolio.
 • Cyfle i arddangos y portffolio dan arweiniad tîm goruchwylio profiadol. yn nodweddiadol, mae gofyn i'r ymgeisydd ychwanegu at y portffolio gyda dadansoddiad beirniadol a ddatblygwyd yn ystod y cyfnod cofrestru ym Mhrifysgol Bangor.

   

 

Yr Amgylchedd Ymchwil

Mae ymchwilwyr ôl-raddedig llwyddiannus yn hunanddibynnol, yn drefnus ac yn gallu defnyddio amrywiaeth o adnoddau mewnol. Mae'r amgylchedd deallusol o bwysigrwydd arbennig, sy'n deillio o bresenoldeb cymuned ôl-raddedig a chyfranogiad gweithredol gwych gan staff. Yn ogystal, gall ymchwilwyr ôl-raddedig ddysgu llawer yn ystod gwaith arbrofol neu arsylwi gan eu goruchwylwyr.

Mae'n bwysig i ymchwilwyr ôl-raddedig ddatblygu perthynas dda gyda eu goruchwyliwr.  Gall nhw fod yn oruchwylydd ffurfiol neu'n aelod arall o bwyllgor goruchwylio. Dylai'r berthynas nid yn unig gynnwys arweiniad cychwynnol a chyngor diweddarach, ond gall hefyd alluogi ymchwilydd ôl-raddedig i gael mynediad at adnoddau ymchwil prin. Gall hyn ddigwydd trwy gyllid a ddarperir i staff mewn rhaglenni grant ymchwil cenedlaethol a rhyngwladol. Lle bo'n briodol, bydd goruchwylwyr yn cyflwyno eu hymchwilwyr ôl-raddedig i staff technegol, gweinyddol ac archifol, sy'n gallu darparu cymorth gyda phrosiect. Wrth gwrs, bydd ansawdd y cymorth hwn yn cael ei gyfoethogi trwy gael perthynas waith dda gyda'r staff hyn.

Myfyrwyr o ganolfan hyfforddiant doethurol AIMLAC y tu allan i Brifysgol Bangor (Ysgol cyfrifiadureg)

Ein Hymchwilwyr

Dyma broffiliau ein hymchwilwyr ôl-raddedig.

Cefnogaeth i Ymchwilwyr Ôl-raddedig

Grŵp o fyfyrwyr yn cymdeithasu yn Barlows ym Mhentref Santes Fair

Ysgoloriaethau, Efrydiaethau a Bwrsariaethau Ôl-raddedig

Mae'r ysgoloriaethau, efrydiaethau a bwrsariaethau yn cael eu hariannu gan y Brifysgol a gan yr ysgolion academaidd unigol.

Logo Undeb Bangor

Cymuned Ymchwilydd Ôl-raddedig

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cynnig gweithgareddau allgyrsiol i Ymchwilwyr Ôl-raddedig - dros 60 o glybiau chwaraeon, 100 o gymdeithasau ac 20 o brosiectau gwirfoddoli yn ogystal â digwyddiadau cymdeithasol a gweithgareddau ymgyrchu. Mae bob amser rhywbeth i'ch diddori.

Mae Undeb y Myfyrwyr hefyd yn gyfrifol am redeg y system Cynrychiolwyr Cyrsiau ar draws y brifysgol, lle mae Ymchwilwyr Ôl-raddedig ar bob cwrs yn cael eu hethol i gynrychioli eu cyfoedion ar bwyllgorau’r Brifysgol a barn maes ar ystod eang o bynciau.

Mae’r Gymdeithas Ymchwilwyr Ôl-raddedig yn gorff cynrychioliadol o Ymchwilwyr Ôl-raddedig ym Mhrifysgol Bangor. Mae'n cynnig llwyfan cymdeithasol i bob Ymchwilydd Ôl-raddedig gwrdd â'i gilydd ac i gynorthwyo cyfnewid syniadau rhwng gwahanol ddisgyblaethau. Mae hefyd yn trefnu cynhadledd Ôl-raddedig flynyddol.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?