Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Croeso i Wefan y Tîm Dyslecsia

Mae'r Tîm Dyslecsia ar-lein ers 23 Mawrth 2020 er mwyn gallu gweithio gartref.

P'un a ydych chi'n aros ym Mangor neu wedi dychwelyd i'ch tref / gwlad enedigol oherwydd y Coronafirws, cewch ddefnyddio'n gwasanaethau a'n hadnoddau ni, gan gynnwys siarad â'n Cynghorwyr Anawsterau Dysgu Penodol (SpLD) a chael atebion i'ch cwestiynau a / neu i drefnu cefnogaeth sgiliau astudio un-i-un a strategaeth arbenigol - edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych!

I drefnu cefnogaeth sgiliau astudio un-i-un a strategaeth arbenigol ar-lein, cysylltwch â: 121dyslecsia@bangor.ac.uk  

Gall eich tiwtor penodol eich cynghori ynghylch sefydlu cymorth ar-lein fel bo'n berthnasol.  Er enghraifft, trwy Skype for Business neu drwy Microsoft Teams a hynny drwy'ch cyfrif myfyriwr.

I drafod unrhyw bryderon ynglŷn ag anabledd sy'n effeithio ar eich astudiaethau, cysylltwch â: cynghorwrdyslecsia@bangor.ac.uk

Os ydych chi'n ansicr â phwy i gysylltu yn y lle cyntaf, cysylltwch â: gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk

Ar hyn o bryd nid ydym yn cynnal y sesiynau galw heibio dyddiol yn ystod y tymor.

Mae’r Tîm Dyslecsia yn darparu cyngor a chefnogaeth i fyfyrwyr Prifysgol Bangor gyda dyslecsia a gwahaniaethau dysgu penodol eraill, megis dyspracsia, dyscalcwlia ac anhwylder diffyg sylw (ADS) / anhwylder diffyg sylw a gorfywiogrwydd (ADSG/ ADHD).

Gallwn eich cefnogi gyda meithrin sgiliau dysgu a mynd i'r afael â gofynion astudio, naill ai ar sail reolaidd neu ar sail angen os ydych wedi'ch cofrestru â'r gwasanaeth a bod gennych gynllun cefnogi dysgu personol mewn lle.