Group of students

Partneriaethau Hyfforddiant Doethurol

Mae Partneriaethau Hyfforddiant Doethurol (neu DTPs) neu Canolfannau ar gyfer Hyfforddiant Doethurol (neu CDTs) yn gynlluniau aml-sefydliadol sydd wedi'u cynllunio i gefnogi hyfforddiant y genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr o safon fyd-eang.

Rhestr lawn o DTP/CDT

Mae Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Envision (DTP) yn dod â grŵp pwerus o ymchwilwyr o’r DU ynghyd â phartneriaid yn y diwydiant a sefydliadau anllywodraethol i ddarparu’r sgiliau, y wybodaeth a’r profiad sydd eu hangen ar genhedlaeth newydd o wyddonwyr amgylcheddol i wynebu heriau newidiol. byd. Ariennir gan Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC).

Aelodau:

 • Lancaster University 
 • University of Nottingham
 • Prifysgol Bangor
 • the Centre for Ecology and Hydrology
 • British Geological Survey
 • Rothamsted Research

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer 2023. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Mercher, Ionawr 11 2023.

Prosiectau ar gael gan Brifysgol Bangor (Saesneg yn unig)

 1. Anthropogenic change and disease susceptibility in poison frogs: identifying links with diet, skin alkaloids, and the microbiome

 2. Assessing Amazon forest vulnerability and resilience to dry periods across soil moisture and microenvironmental gradients

 3. Establishing the relative importance of a rainforest microcosm in oil palm plantations

 4. Freshwater storage at the “roof of the world” under climate change

 5. How do coral energy strategies influence their survival?

 6. The genomic and adaptive consequences of extreme, human-mediated population decline

 7. What’s for dinner? Oceanographic drivers of Manx shearwater chick provisioning and growth

 

Gweld y prosiectau yma

Gwnewch gais yma

Cystadleuaeth am efrydiaeth PhD wedi'i hariannu'n llawn (ESRC DTP Cymru)

Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor

Dyddiad cau: 3 Chwefror 2023 (1200 awr)

Mae cyllid efrydiaeth PhD, gyda chefnogaeth gan yr Ysgol Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol a'r Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC yng Nghymru ar gael i fyfyrwyr rhagorol y drydedd flwyddyn neu myfyrwyr MSc (gan ddechrau ym mlwyddyn academaidd 2023-24). Mae efrydiaethau ar gael ym meysydd:

 1. Dwyieithrwydd [Am fwy o wybodaeth siaradwch â Gary Oppenheim]
 2. Seicoleg [Am fwy o wybodaeth siaradwch â Kami Koldewyn]
 3. Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff [Am fwy o wybodaeth siaradwch â Ross Roberts]

Mae efrydiaethau yn gystadleuol ac yn cael eu cynnig naill ai ar sail 1 +3 neu +3 (h.y. gan gynnwys blwyddyn MSc hyfforddedig, neu heb wneud hynny). I fod yn gymwys, rhaid bod gennych radd anrhydedd dosbarth cyntaf neu radd ail ddosbarth uwch gref, neu radd MSc briodol. Bydd angen i chi hefyd enwi eich goruchwyliwr arfaethedig. Cysylltwch â'r goruchwyliwr rydych chi am weithio gydag ef cyn cychwyn eich cais.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 3 Chwefror, ac mae'n cynnwys cynnig ymchwil ysgrifenedig, yn ogystal â CV, llythyr eglurhaol, a dau lythyr cymeradwyo. Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn gweithio ar y cynnig gyda'ch goruchwyliwr arfaethedig - felly, po cyntaf yn byd y byddwch yn cychwyn y broses ymgeisio, gorau’n y byd.

Rydym yn annog ceisiadau gan unrhyw un yn y gymuned - ond rydym yn arbennig o awyddus i weld ceisiadau gan ymgeiswyr Du Prydeinig, Asiaidd Prydeinig, Prydeinig o leiafrif ethnig, neu Brydeinig o hil gymysg (ac wrth ddweud Prydeinig, rydym yn golygu myfyrwyr cartref, beth bynnag eu cenedligrwydd).

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio am yr efrydiaethau hyn, darllenwch y manylion llawn YMA

Mae Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru ESRC yn gonsortiwm o brifysgolion blaenllaw, a sefydlwyd i hyfforddi gwyddonwyr cymdeithasol lefel uchaf ledled Cymru.

 • Caerdydd
 • Bangor
 • Aberystwyth
 • Met Caerdydd
 • Sir Gaerloyw
 • Abertawe (llwybrau mewn Dwyieithrwydd, Economeg, Rheolaeth a Busnes, Seicoleg, Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff)

Mae ceisiadau bellach ar gau ar gyfer 2022. Mae gwybodaeth lawn am Gymrodoriaethau Ôl-ddoethurol a chymhwysedd ar gael ar wefan Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru.

 

Gwefan Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru

 

Wedi’i hariannu gan NERC a BBSRC, mae Canolfan STARS ar gyfer Hyfforddiant Doethurol (CDT) yn gonsortiwm cyffrous o 8 sefydliad, sy’n cynnwys 4 prifysgol a 4 sefydliad ymchwil o bob rhan o Loegr, yr Alban, a Chymru sy’n cydweithio i gynnig hyfforddiant i fyfyrwyr PhD mewn pridd a yn cael mynediad at wyddonwyr pridd o fri rhyngwladol a chyfleusterau ymchwil yn ogystal ag elwa ar gefnogaeth cyd-fyfyrwyr o bob rhan o'r wlad;

 • Lancaster
 • Bangor
 • Nottingham
 • Cranfield
 • CEH
 • James Hutton Inst
 • Rothamsted
 • CEH
 • BGS

Gwefan STARS Centre for Doctoral Training (CDT)

Mae’r Nuclear Energy Futures CDT yn ganolfan a ariennir gan yr EPSRC ar gyfer hyfforddiant ôl-raddedig, sy’n dod â myfyrwyr PhD o Brifysgol Bangor, Prifysgol Bryste, Prifysgol Caergrawnt, Coleg Imperial Llundain a’r Brifysgol Agored ynghyd.

Mae CDT Dyfodol Ynni Niwclear yn cyfuno ymchwil ac addysgu arloesol, arweiniad gan arbenigwyr academaidd a diwydiant ac amgylchedd cefnogol i'ch helpu i wneud dyfodol ynni gwell.

Mae Canolfan Hyfforddiant Doethurol AIMLAC yn darparu cyfleoedd PhD 4 blynedd wedi'u hariannu'n llawn ar draws meysydd eang o ffiseg gronynnau a seryddiaeth, biolegol ac iechyd, a gwyddorau mathemategol a chyfrifiadurol.

Mae'r CDT wedi'i adeiladu ar gydweithrediadau ymchwil a hyfforddiant hirsefydlog rhwng prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Bryste, Caerdydd ac Abertawe. Yn ogystal, mae Uwchgyfrifiadura Cymru ac Academïau Cyfrifiadura’r Brifysgol yn darparu cymorth pwrpasol trwy Beirianwyr Meddalwedd Ymchwil a mynediad at gyfleusterau HPC mewn modd cydgysylltiedig.

Am fwy o wybodaeth am y ganolfan a sut i wneud cais, ewch i wefan CDT.

Bydd y cylch recriwtio ar gyfer carfan 2023 yn dechrau yn nhymor yr hydref 2022.

Mae nifer cyfyngedig o swyddi ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol, gan gynnwys ffioedd a bwrsariaethau.

Hyfforddiant

Mae'r rhaglen yn cynnwys elfen hyfforddi sylweddol yn y flwyddyn gyntaf, gan gynnwys hyfforddiant seiliedig ar garfan mewn AI a dulliau cyfrifiadurol, i sefydlu sylfaen gyffredin. Mae ymgysylltu â’n partneriaid allanol wedi’i wreiddio drwyddi draw ac mae’n cynnwys lleoliad tymor byr ym Mlwyddyn 2 a lleoliad 6 mis arall ar draws Blynyddoedd 2/3. Darperir hyfforddiant sgiliau trosglwyddadwy trwy gyfarfodydd preswyl, yn ein cynhadledd CDT flynyddol, ac mewn cydweithrediad â Sefydliad Alan Turing. Ceir rhagor o fanylion ar y tudalennau Hyfforddiant a Digwyddiadau.

Ymchwil

Mae ein rhaglen hyfforddiant doethurol wedi’i llunio o amgylch tair thema ymchwil:

 • T1: data o gyfleusterau gwyddoniaeth mawr (ffiseg gronynnau, seryddiaeth, cosmoleg)
 • T2: gwyddorau biolegol, iechyd a chlinigol (delweddu meddygol, cofnodion iechyd electronig, biowybodeg)
 • T3: dulliau mathemategol, corfforol a chyfrifiadurol newydd (data, caledwedd, meddalwedd, algorithmau)

   

Er bod y themâu yn amrywiol fel disgyblaethau academaidd, yn ein CDT maent yn gysylltiedig trwy ddefnyddio AI, dysgu peirianyddol a dulliau cyfrifiadura uwch. Felly, mae cyfnewid gwybodaeth ar draws themâu yn chwarae rhan hanfodol trwy hyfforddiant carfan, goruchwyliaeth ar y cyd, rhyngweithio rhwng cymheiriaid a mentora myfyrwyr. Mae prosiectau ymchwil wedi'u gwreiddio o fewn un o'r themâu, gyda chefnogaeth oruchwyliol ar draws themâu, i ddatblygu synergeddau newydd. Ceir rhagor o fanylion ar y dudalen Ymchwil.

Swyddi PhD a ariennir yn llawn

Mae swyddi PhD a ariennir yn llawn ar gael i fyfyrwyr sydd â diddordeb cryf a dawn mewn gwyddor gyfrifiadol ac yn un o'n themâu ymchwil. Mae'r swyddi yn cael eu hariannu am 4 blynedd, gan gynnwys y lleoliadau gyda phartneriaid allanol. Mae cyllid sylweddol ar gael ar gyfer hyfforddiant, cymorth gweithdai a chynadleddau, yn ogystal ag ar gyfer gliniadur ac adnoddau cyfrifiadurol eraill. Bydd y CDT yn recriwtio 5 carfan, gyda lleiafswm o 11 myfyriwr PhD fesul cohort. Mae'r garfan gyntaf, ail, trydydd a phedwaredd wedi dechrau ym mis Hydref 2019, 2020, 2021 a 2022 yn y drefn honno. Am fanylion ar sut i wneud cais, gweler y dudalen Ceisiadau.

*Cyhoeddwyd y EPSRC CDTs yn Chwefror 2019

Cyfleoedd pellach

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid gan raglen ymchwil ac arloesi Horizon 2020 yr Undeb Ewropeaidd o dan gytundeb grant Marie Skłodowska-Curie Rhif 956124.

**(Mae ceisiadau ar gyfer 2021 bellach wedi cau)

 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn darparu gwasanaethau gofal iechyd i gyfanswm poblogaeth o 380,000 ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Dwy Efrydiaeth PhD wedi'i hariannu mewn Economeg Iechyd Cyhoeddus yn CHEME, Prifysgol Bangor.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?