Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

TAR Uwchradd - Cemeg TAR Uwchradd yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig (Cymru a thu hwnt drwy bartneriaeth CaBan)

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

 • Enw: TAR Uwchradd - Cemeg
 • Cymhwyster: TAR Uwchradd yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig (Cymru a thu hwnt drwy bartneriaeth CaBan)
 • Hyd: Blwyddyn

caban

Bydd AC yn archwilio a dadansoddi egwyddorion y cwricwlwm gwyddoniaeth newydd gan eu galluogi i ddod yn ymarferwyr effeithiol sydd â dealltwriaeth gadarn o addysgeg yn seiliedig ar theori.  Byddant yn cael cyfleoedd i fyfyrio'n feirniadol ar oblygiadau adroddiadau diweddar i safonau addysg wyddoniaeth yng Nghymru a deall pwysigrwydd ymarfer ar sail tystiolaeth mewn gwyddoniaeth.

Bydd AC yn astudio ac yn gwerthuso'n feirniadol ystod eang o addysgeg gwyddoniaeth mewn Bioleg, Cemeg a Ffiseg, gan eu galluogi i ddarparu profiadau dysgu effeithiol mewn ystod o gyd-destunau addysgol. Bydd yr AC yn cael y wybodaeth a'r sgiliau i ddatblygu gallu dysgwyr i feddwl trwy ddysgu yn seiliedig ar broblemau ac addysgu deialogaidd, ac i ddeall  mater allweddol  asesu dealltwriaeth dysgwyr o fodelau cysyniadol a fframweithiau eraill wrth sicrhau dilyniant effeithiol mewn dysgu.

Bwriad y rhaglen TAR Uwchradd yw rhoi dealltwriaeth ddofn i chi o'r ffordd mae plant a phobl ifanc yn dysgu a rhoi i chi'r sgiliau a'r wybodaeth y bydd arnoch eu hangen i ddatblygu'n athro creadigol ac arloesol. Cewch gyfle i ddysgu am ddatblygiad plant trwy'r sector uwchradd a chael cefnogaeth i ddod yn athro rhagorol/athrawes ragorol.  Mae'r cwrs TAR gyda SAC hwn* yn cael ei gydnabod ar draws Cymru a Lloegr ac mae'n aml yn drosglwyddadwy* i fynd i'r proffesiwn dysgu mewn gwledydd eraill. 

*Dylai rhai sydd eisiau dysgu y tu allan i Gymru a Lloegr wirio bod Statws Athro Cymwysedig yn cael ei gydnabod gan gorff proffesiynol athrawon y wlad dan sylw ac y gellir ei drosglwyddo yno.

Bydd ysgolion ymroddedig gyda mentoriaid wedi eu hyfforddi'n dda yn cefnogi cynnydd athrawon cysylltiol tuag at ennill Statws Athro Cymwysedig yn unol â'r Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth yng Nghymru.

Bydd tiwtoriaid ac ymchwilwyr profiadol yn y brifysgol a staff yn yr ysgolion yn rhoi cefnogaeth ragorol a sesiynau ysgogol, a bydd y cymhwyster a geir yn galluogi myfyrwyr i ddysgu yng Nghymru a thu hwnt iddi.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

Bydd yr AC yn cael eu hyfforddi i ddod yn rheolwyr dysgu effeithiol yn y labordy, i ddeall swyddogaeth allweddol gweithgareddau ymarferol ac ymchwiliol mewn Gwyddoniaeth ac i allu rheoli'r gweithgareddau yn ddiogel. Bydd yr AC yn dadansoddi'r damcaniaethau sy'n sail i ystod o arferion asesu ffurfiannol a chrynodol a byddant yn gallu eu defnyddio'n effeithiol i hwyluso cynnydd dysgwyr ac i roi gwybod i rieni, cydweithwyr ac asiantaethau allanol.  Bydd yr AC Gwyddoniaeth yn gallu deall eu swyddogaeth wrth gyfrannu at gwricwlwm cynhwysol, eang a chytbwys, y cysylltiadau rhwng Gwyddoniaeth a Meysydd Dysgu eraill (yn enwedig Mathemateg a Thechnoleg), datblygiad sgiliau Llythrennedd, Rhifedd a TG (DC) dysgwyr a'u gallu i ddefnyddio'r Gymraeg mewn Gwyddoniaeth.

Bydd yr AC hefyd yn deall pwysigrwydd cyflwyno cwricwlwm Gwyddoniaeth sy'n berthnasol i ddiddordeb a buddiannau'r holl ddisgyblion, ac wedi'i wreiddio yng nghyd-destun diwylliannol, economaidd a hanesyddol Cymru. Bydd yr AC yn dod i werthfawrogi cyfraniad allweddol Gwyddoniaeth o ran sicrhau iechyd a lles dysgwyr yn ogystal â'u galluogi i ddod yn ddinasyddion moesegol a gwybodus Cymru.

Gofynion Mynediad

 • O leiaf 2:2 mewn gradd anrhydedd neu gyfwerth mewn maes sy'n gysylltiedig â pwnc astudio.
 • Gradd B/Gradd 5 yn yr arholiadau TGAU mewn unrhyw un o’r pynciau canlynol: Saesneg Iaith, Llenyddiaeth Saesneg, Cymraeg (Iaith gyntaf), Llenyddiaeth Gymraeg. Lle bo myfyrwyr wedi cael yr hyn sy’n gyfatebol i radd B/radd 5 mewn naill ai Llenyddiaeth Saesneg neu Lenyddiaeth Gymraeg, rhaid cael lleiafswm o radd C yn yr arholiad TGAU cyfatebol mewn Saesneg Iaith neu Gymraeg (Iaith Gyntaf).
 • Gradd B/Gradd 5 yn yr arholiad TGAU mewn Mathemateg neu Fathemateg-Rhifedd.
 • Parodrwydd ac agwedd gadarnhaol tuag at wella eu defnydd personol o'r iaith Gymraeg.   
 • IELTS Lefel 7 drwodd a thro (heb unrhyw elfen o dan 6.5)

Sut i Ymgeisio

Noder bod ymgeisio ar gyfer cwrs TAR yn wahanol i'r drefn ymgeisio am gyrsiau Ôl-radd eraill Prifysgol Bangor.

Dylid ymgeisio am gwrs TAR trwy wefan UCAS Teacher Training (UCAS TT).

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

Mae'r cwrs TAR Uwchradd gyda SAC hwn yn cael ei gydnabod ar draws Cymru a Lloegr ac mae'n aml yn drosglwyddadwy* i fynd i'r proffesiwn dysgu mewn gwledydd eraill.  Mae'n eich paratoi'n llawn i weithio fel athro/athrawes yng Nghymru a thu hwnt.

*Dylai rhai sydd eisiau dysgu y tu allan i Gymru a Lloegr wirio bod Statws Athro Cymwysedig yn cael ei gydnabod gan gorff proffesiynol athrawon y wlad dan sylw ac y gellir ei drosglwyddo yno.

Mae rhaglenni CaBan yn eich paratoi at ystod eang o swyddogaethau ym maes addysg ac yn datblygu sgiliau arweinyddiaeth hanfodol.  Mae corff cynyddol o dystiolaeth bod arweinyddiaeth ysgol yn cael effaith ar ganlyniadau myfyrwyr sy'n ail yn unig i ddylanwad athrawon yn y dosbarth.  O fewn partneriaeth CaBan mae gennym arbenigedd a phrofiad rhyngwladol o'r theori a'r ymchwil diweddaraf ym maes arweinyddiaeth.  Mae'r arbenigedd hwn yn effeithio ar gynnwys y rhaglen hon ac ar y datblygiadau pwysig a welir ar draws y rhanbarth ac ar lefel genedlaethol o ran datblygu timau arwain cryf ac effeithiol yn ein hysgolion.

Mae'r rhaglen yn cynnig lleoliadau byr/llawn mewn ysgolion cynradd ac ysgolion arbennig, canolfannau awyr agored a lleoliadau eraill sy'n gysylltiedig ag addysg, er mwyn sicrhau eich bod yn cael profiad rhagorol sy'n cyd-fynd â'ch diddordebau.

Cysylltiadau â diwydiant:

Mae'r rhaglen wedi ei llunio ar y cyd â rhwydwaith o ysgolion partneriaeth rhagorol ar draws y rhanbarth, ac yn cael ei chyflwyno a'i hasesu mewn cydweithrediad â hwy.

Ariannu

Cymhellion Hyfforddi i Athrawon

Gallai graddedigion sydd â graddau penodol fod yn gymwys am gymhellion o hyd at £20,000 os ydynt am i hyfforddi i fod yn athro yng Nghymru.

Y pynciau blaenoriaeth yw:

 • Ffiseg
 • Cemeg
 • Mathemateg
 • Cymraeg
 • Cyfrifiadureg
 • Ieithoedd Tramor Modern

Manylion llawn yma.

Gweler hefyd:

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Mwy o Wybodaeth

Cysylltu â ni

Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol

Ffôn : +44 (0) 1248 382408

Ebost: addysg@bangor.ac.uk

Cyrsiau Eraill

(leading to the award of Qualified Teacher Status (Wales & beyond through the CaBan partnership)

PGCE Secondary leading to the award of Qualified Teacher Status (Wales & beyond through the CaBan partnership)

TAR Uwchradd yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig (Cymru a thu hwnt drwy bartneriaeth CaBan)

yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig (Cymru a thu hwnt drwy bartneriaeth CaBan)

Camau nesaf