Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwobrwyo myfyrwyr am gefnogi eu cyfoedion

Mae dwy fyfyrwraig hŷn wedi eu gwobrwyo am gefnogi eu cyd-fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor.

Mae Jodie Jackman a Dinah Jennings ill dwy wedi bod yn weithgar ac yn effeithiol fel rhan o Gynllun Arweinwyr Cyfoed y Brifysgol, sydd yn galluogi myfyrwyr i gynorthwyo a chefnogi myfyrwyr sy’n newydd i’r Brifysgol.

Dyfarnwyd Gwobr Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn i Jodie Jackman.Dyfarnwyd Gwobr Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn i Jodie Jackman.

Mae Jodie, sy’n dod o Coventry, yn dilyn gradd MSci mewn Bioleg Môr ac Eigioneg ac yn gobeithio dilyn gyrfa fel athrawes bioleg mewn ysgol uwchradd.

A hithau’n fyfyrwraig hŷn, dywed Jodie ei bod yn falch ac wedi ei syfrdanu i gael ennill gwobr Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn y Brifysgol.

Meddai Jodie:

“Dewisais fod yn Arweinydd Cyfoed gan fy mod yn hoff o gyfarfod â phobl newydd a gwneud iddynt deimlo’n fwy cyfforddus. Rwy’n credu bod gwaith yr Arweinwyr Cyfoed yn fodd i’r myfyrwyr newydd deimlo’n rhan o’r gymuned a theimlo llai o hiraeth.”

Roeddwn yn mwynhau cyfarfod â phobl oedd yn eiddgar i gychwyn ar gyfnod newydd yn eu bywydau ac rwy’n falch fy mod wedi eu cynorthwyo i wneud hynny.”

Cyn dewis dod i astudio ym Mhrifysgol Bangor, roedd Jodie’n teimlo ei bod yn tangyflawni, ac felly dewisodd ymuno â chwrs mynediad yng ngholeg Henley. Fe gafodd lwyddiant yno ac felly dewisodd herio ei hun ymhellach drwy ddilyn cwrs gradd. Gwelodd y cwrs Meistr yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion a phenderfynu mynd amdani. Wedi iddi ymweld â’r brifysgol roedd yn sicr ei bod yn gwneud y penderfyniad iawn.

Yn ogystal â gweithredu fel Arweinydd Cyfoed, mae Jodie wedi bod yn drysorydd i Gymdeithas Endeavour (cymdeithas gwyddorau’r eigion) ers dwy flynedd ac wedi cymryd rhan mewn karate a saethyddiaeth drwy Glybiau Chwaraeon Undeb y Myfyrwyr.

Mae hi ar fin cychwyn cyfnod fel Mentor Myfyrwyr yn Neuaddau Preswyl y Brifysgol.

Y ffordd mae Gwobr Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn yn gweithio yw bod y myfyrwyr hynny sydd wedi derbyn cefnogaeth trwy’r cynllun yn cyflwyno enwebiadau ac fe wneir y penderfyniad terfynol gan banel. Derbyniodd Jodie darian a thalebau Stryd Fawr gwerth £100.

Meddai Zoe Dempsey, un o fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf a enwebodd Jodie:

“Enwebais Jodie gan iddi fynd yr ail filltir gan gynnig cefnogaeth ychwanegol. Wynebais sawl her annisgwyl wrth gychwyn yn y brifysgol fel myfyrwraig hŷn ac roedd Jodie’n graig, a rhoddodd gymorth i mi yn ystod yr wythnosau cyntaf ac wedi hynny. Mae Jodie’n haeddu ennill oherwydd y pethau bychain a charedig a wnaeth a chan ei bod wedi bod yno’n wyneb cyfeillgar pan roeddwn ei hangen fwyaf. Doedd dim yn ormod o drafferth i Jodie ac roeddwn yn wir gwerthfawrogi ei harweiniad a’i chefnogaeth. Yn aml mae pethau o’r fath yn bethau di-sôn-amdannt, felly rwyf eisio cydnabod gwaith da Jodie.”

A hithau newydd raddio o Brifysgol Bangor gyda gradd mewn Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid, mae gan Dinah Jennings bellach wobr arall i’w hychwanegu at ei gradd. Hi sydd wedi ennill Arweinydd CYfoed Mwyaf EffeithiolA hithau wedi derbyn Gwobr Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn flwyddyn diwethaf, mae Dinah Jennings wedi derbyn Gwobr yr Arweinydd Cyfoed Mwyaf Effeithiol.A hithau wedi derbyn Gwobr Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn flwyddyn diwethaf, mae Dinah Jennings wedi derbyn Gwobr yr Arweinydd Cyfoed Mwyaf Effeithiol., sef gwobr a gaiff ei dewis gan staff academaidd y Brifysgol.

Gall Dinah ychwanegu hyn at y wobr Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn a enillodd y llynedd.

Ysbrydolwyd Dinah, o Landudno, i fod yn Arweinydd Cyfoed wedi’r gefnogaeth arbennig a gafodd hi yn ei blwyddyn gyntaf.

Meddai am y profiad:

“Cefais y cyfle i hyrwyddo agweddau cadarnhaol y profiad myfyrwyr, ynghyd â bod ar gael i fyfyrwyr hen a newydd i drafod unrhyw broblemau neu bryderon a oedd ganddyn nhw.

“Doeddwn i wir ddim yn disgwyl ennill y wobr yma. Mae’n deimlad braf cael fy enwebu am y wobr ac yna ennill. Dwi wir wedi mwynhau bod yn Arweinydd Cyfoed a byddaf yn parhau â’r gwaith pan ddof yn ôl i astudio gradd Meistr ym mis Medi 2020.”

Yn ogystal â gweithredu fel Arweinydd Cyfoed, a chynorthwyo ei cyd-fyfyrwyr, bu Dinah ac ychydig o ffrindiau yn trefnu ymweliad addysgol i’r National Slavery Museum ac i’r World Art Museum yn Lerpwl, i gefnogi rhai o fodiwlau’r cwrs.

Trefnodd hefyd Ddawns Aeaf Elusennol fis Tachwedd, gan godi dros £300 i Dŷ Gobaith, yr hosbis i blant.

Meddai Nia Young, y darlithydd yn yr Ysgol Addysg ac Astudiaethau Plentyndod a enwebodd Dinah:

“Mae Dinah yn enillydd haeddiannol. Mae ganddi allu diddiwedd i ddatrys problemau cyn iddynt godi. Mae hi’n barod bob amser i gefnogi ei chyd-fyfyrwyr a staff ac yn rhoi o’i gorau i wneud profiad bywyd prifysgol y gorau y gall fod i bawb. Canlyniad ei hymdrechion wrth drefnu ein Dawns Aeaf gyntaf oedd noson wych i bawb a ddaeth, gan feithrin cysylltiadau cryfach rhwng yr Ysgol a’r gymuned. Rydym i gyd wedi mwynhau gweithio efo Dinah yn ystod ei chyfnod yn astudio gyda ni ac rydym yn dymuno’r gorau iddi yn ei hastudiaethau i’r dyfodol.”

Cynllun Arweinwyr Cyfoed Prifysgol Bangor yw un o’r cynlluniau hynaf a’r mwyaf o’u bath ymhlith prifysgolion Prydain. Mae’r Brifysgol yn falch o’i gwaith gyda’r myfyrwyr. Dyma un enghraifft o’r ffyrdd y mae’r Brifysgol yn rhagori ar ddarparu gofal a chefnogaeth ardderchog i’w myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2020