Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ymchwil

Mae'r Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg yn integreiddio ymchwil ar draws tair ysgol academaidd gyffelyb: Gwyddorau'r Eigion, Gwyddorau Biolegol a'r Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf buddsoddwyd yn sylweddol mewn adeiladau ac offer, ynghyd â phenodi staff strategol.

Partneriaeth Ymchwil

Mae gennym bartneriaeth ymchwil tymor hir gyda Phrifysgol Aberystwyth a hybwyd ers 2006 gan nifer o fentrau strategol a gyllidir yn allanol, fel y Gynghrair Biowyddorau, yr Amgylchedd ac Amaeth (BEAA). Fel rhan o'r bartneriaeth mae gwyddorau'r amgylchedd ac iechyd wedi'u lleoli'n bennaf ym Mangor, ac mae gwyddorau amaethyddol wedi'u canoli yn Aberystwyth. Mae hyn wedi ein galluogi i ddatblygu ein ffocws thematig  a seilweithiau arbenigol ein hunain, gan elwa ar yr un pryd o'r potensial synergaidd sylweddol a geir wrth gydweithio rhwng sefydliadau a rhwng disgyblaethau.

Ymchwil Strategol Prifysgol Bangor

Mae gwyddorau amgylcheddol yn un o flaenoriaethau ymchwil strategol Prifysgol Bangor. Mae ymchwil yn y maes hwn wedi'i rannu i bedair thema ategol sy'n gorgyffwrdd ac yn cynnwys ecosystemau môr, dŵr croyw a daear: 

Gwyddor system y ddaear a newid hinsawdd

anelir at integreiddio darganfyddiadau newydd am newid hinsawdd yn y gorffennol gydag effeithiau newid hinsawdd y presennol ar ecosystemau, cymunedau ac organebau, ymchwilio i'r posibilrwydd o liniaru'r effeithiau trwy ynni adnewyddadwy morol a gwella rheolaeth o amgylcheddau'r ddaear a'r arfordir. 

Integreiddio prosesau dalgylchoedd ac arfordiroedd

ymchwilio i brosesau yn amrywio o ecosystemau amaethyddol trwy ddalgylchoedd i amgylcheddau aberoedd ac arfordirol.

Gwarchod ecosystemau a rheoli adnoddau

integreiddio gwyddorau sylfaenol a chymhwysol gydag ecolegwyr y môr, gwlypdiroedd, coedwigaeth ac amaeth gan weithio gyda biogeogemegwyr, modelwyr a gwyddonwyr cymdeithasol i ymdrin â'r bygythiadau i fioamrywiaeth trwy newid hinsawdd, colli cynefinoedd, goramaethu a rhywogaethau ymledol. Mae hyn yn cysylltu'n agos â'n hymchwil ar effaith amaethyddiaeth ar yr amgylchedd.

Bioleg yr amgylchedd ac esblygol

yn cyfuno meysydd genomeg, ffisioleg ac ecoleg i archwilio'r  rhyngweithio rhwng poblogaethau, rhywogaethau, cymunedau a'r amgylchedd ehangach yn hanesyddol ac yn gyfredol. Un defnydd penodol o'r gwaith hwn yw swyddogaeth amrywiaeth genom wrth gynhyrchu bwyd cynaliadwy.

Nodwedd o'n ymchwil

Un nodwedd o'n hymchwil yw'r dull rhyngddisgyblaethol o weithredu sy'n hollbwysig i fynd i'r afael â'r heriau cynyddol a chymhleth sy'n wynebu poblogaeth y byd, yn cynnwys newid amgylcheddol byd-eang, colli bioamrywiaeth, dirywiad pridd a defnyddio adnoddau naturiol yn anghynaliadwy.

I ymdrin â’r heriau sy’n wynebu iechyd pobl ac anifeiliaid mae gennym dwy thema ymchwil gysylltiedig sef bioleg canser a niwrowyddoniaeth ym Mangor a gwyddorau anifeiliaid a microbaidd fel thema ar y cyd dan arweiniad Aberystwyth. Mae gennym record gadarn o gyfnewid gwybodaeth rhwng ymchwilwyr a rhanddeiliaid ym meysydd polisi ac ymarfer, sy'n golygu bod ein hymchwil ar lefel uchel o ran effaith.