Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Y gwahaniaeth rhwng Ysgol a Phrifysgol

Y gwahaniaeth mwyaf rhwng Ysgol a Phrifysgol yw’r ffaith y byddwch yn fwy annibynnol. Dyma sut:

Hwyl fawr athrawon… helo ddarlithwyr

Image of student in a lecture theatreYn wahanol i athrawon bydd darlithwyr yno i roi ychydig o wybodaeth i chi, dangos y trywydd i chi ac yna eich gadael i wneud y gweddill eich hun.

Bydd disgwyl i chi wneud gwaith ymchwil eich hun a dod i wybod mwy am eich pwnc yn eich amser eich hun. Nid yw hyn yn golygu y byddwch yn cael eich gadael ar eich pen eich hun ar goll yn llwyr gan y bydd rhywun yno i’ch helpu bob cam o’r ffordd. Byddwch hyd yn oed yn cael Tiwtor Personol fydd yn cynnig arweiniad a chymorth i chi efo’ch gwaith dim ond i chi ofyn am help.

Mwy am Diwtoriaid Personol a sut y gall Bangor eich helpu i ymgartrefu

Darlithoedd a’r Llyfrgell

Image of students at lectureYn y brifysgol, gelwir gwersi yn “ddarlithoedd”. Mi fydd yr amser yr ydych yn ei dreulio mewn darlithoedd yn dibynnu yn hollol ar y pwnc yr ydych yn ei ddewis.

Pe baech yn dewis cwrs gwyddonol er enghraifft, mae’n debygol y byddwch yn treulio amser mewn labordai, gweithdai ac efallai gwaith maes yn ogystal ag amser mewn darlithoedd. Ar y llaw arall, pe baech yn dewis cwrs y dyniaethau fel Cymraeg, Hanes neu ieithoedd, byddwch yn treulio amser mewn darlithoedd ond hefyd yn cael amser rhydd lle bydd angen i chi ddarllen mwy am eich pwnc.

Dyma pryd fydd y Llyfrgell yn ddefnyddiol iawn. Mi fydd y llyfrgell yn darparu’r lle perffaith i chi ddarllen, dod i wybod mwy am eich pwnc a pharatoi eich traethodau ac aseiniadau mewn awyrgylch ddistaw a heddychlon. Bydd staff y llyfrgell yno i’ch helpu chi ac fe fydd sesiwn i’ch cyflwyno chi i’r llyfrgell yn ystod eich wythnos gyntaf.

Mwy am Diwtoriaid Personol a sut y gall Bangor eich helpu i ymgartrefu

Cyflwyno eich gwaith…

Image of studentsYn wahanol i’r ysgol, ni fydd neb yn eich atgoffa bod gennych waith i’w gyflwyno erbyn wythnos nesaf… mi fydd i fyny i chi roi eich gwaith i mewn ar amser.

Bydd angen i chi gyrraedd terfynau amser a bod yn ymwybodol o dabl amser arholiadau.

Eto bydd eich Tiwtor Personol a’ch darlithwyr ar gael i helpu efo unrhyw anawsterau ac ati. Byddant hefyd yn rhoi adborth i chi ar eich gwaith ac yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau a’ch syniadau.

Mwy am Diwtoriaid Personol a sut y gall Bangor eich helpu i ymgartrefu

Darllen

Image of StudentsDarllen fydd un o'r elfennau pwysicaf o'ch cwrs. Dyma sut y byddwch yn dysgu am eich pwnc. Bydd gwneud nodiadau yn eich helpu i gofio beth yr ydych wedi ei ddarllen a datblygu eich syniadau. Bydd angen i chi hefyd ddarllen eich nodiadau o’r darlithoedd i wneud yn siŵr eich bod wedi deal y gwaith.

Os oes arnoch angen mynd dros unrhyw beth , bydd eich darlithwyr a thiwtoriaid personol yn hapus i helpu.

Ym Mangor, bydd manylion eich modiwlau a'c unryw nodiadau o'r darlithoedd ar gael i chi drwy Blackboard.

Mwy am Diwtoriaid Personol a sut y gall Bangor eich helpu i ymgartrefu

Rhyddid

Y prif wahaniaeth rhwng ysgol a phrifysgol yw’r rhyddid. Chi fydd yn rheoli eich amser eich hun, eich gwaith a'ch arian ond mi fydd yna ddigon o gefnogaeth ym Mangor i'ch helpu. Peidiwch â gadael i'r rhyddid newydd yma godi ofn arnoch, oherwydd mi fydd miloedd o fyfyrwyr eraill yn yr un cwch a chi am mi fydd rhywun yno o hyd i’ch helpu ac i’ch rhoi ar ben ffordd os byddwch angen arweiniad.

Ym Mangor bydd adnoddau fel Blackboard a Fy Mangor yn ddefnyddiol iawn i'ch hysbysu am yr hyn sydd rhaid i chi ei wybod.

Mwy am Diwtoriaid Personol a sut y gall Bangor eich helpu i ymgartrefu

Gwnewch yn fawr o’r cyfle!

Gwnewch y mwyaf o’ch amser yn y brifysgol gan ei fod yn gyfle gwych i chi ddysgu sut i sefyll ar eich traed eich hun a dysgu am bethau newydd. Gwnewch yn fawr ohono a chofiwch y byddwch, mae’n debyg yn chwilio am waith ar ddiwedd eich cyfnod yn y brifysgol.

Mi fydd cyflogwyr yn chwilio am sgiliau trosglwyddadwy fel sgiliau cyfathrebu gwych, gwaith tîm, datrys problemau, rheoli amser a hunan gymhelliant. Gall yr holl bethau hyn gael eu cyflawni yn ystod eich astudiaethau. Bydd Gwasanaethau Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Bangor ar gael i'ch helpu.

A chofiwch, nid gwaith ydi o i gyd. Bydd eich amser yn y brifysgol hefyd yn amser i wneud ffrindiau am oes, darganfod llefydd newydd a phrofi pethau am y tro cyntaf. Mae Clybiau a Chymdeithasau Bangor, sydd ag aelodaeth am ddim, yn ffordd wych o ddod i nabod pobl ac i greu atgofion.

Mwy am Diwtoriaid Personol a sut y gall Bangor eich helpu i ymgartrefu

Sut mae Bangor yn eich helpu i ymgartrefu..

Unwaith yr ydych yn cychwyn astudio ym Mhrifysgol Bangor, fe fyddwn yn cynnig help a chefnogaeth.

Canolfan Sgiliau Astudio

Gall y Ganolfan Sgiliau Astudio gynnig sesiynau un-wrth-un neu gweithdai i wneud y mwyaf o'ch amser yn y Brifysgol.

Bydd staff arbennigol y Ganolfan Sgiliau Astudio yn eich helpu gydag astudio a pharatoi ar gyfer arholiadau, sgiliau cyflwyno, ysgrifennu academaidd, darllen ac ymchwil, cyfeirnodi, mathemateg a stategau.

Fy Mangor

Unwaith yr ydych yn fyfyriwr ym Mangor, gallwch fewngofnodi i'r wefan 'Fy Mangor' lle gewch weld eich amserlen, dewisiadau modiwlau, llawlyfr eich cwrs, amserlen arholiadau a'r newyddion ddiweddaraf gan y Brifysgol.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae'r Wobr Cyflogadwyedd Bangor (GCB) yn eich galluogi i ennill credyd am unrhyw weithgareddau allgyrsiol neu brofiad gwaith.

Gallwch ddefnyddio'r Wobr Cyflogadwyedd Bangor ar eich CV.

Bydd cyflawni'r Wobr Cyflogadwyedd Bangor yn ffordd wych o ddangos i gyflogwyr eich bod o ddifrif am ddatblygiad personol a phroffesiynol.

Mwy am y Wobr Cyflogadwyedd Bangor

Tiwtor Personol

Mae gan pob fyfyriwr diwtor personol ym Mhrifysgol Bangor. Mae hyn yn golygu fod aelod o staff academaidd ar gael i chi fynd atynyt gydag unrhyw broblem.

Byddwch yn cyfarfod eich tiwtor personol yn gyson drwy gydol eich cwrs.

Bydd eich tiwtor personol yno i'ch cynghori a chynnig cymorth i chi gydag unrhyw broblem academaidd neu bersonol fel dewis modiwlau neu bryder ynglŷn ag arholiadau.

Cynllun Arweinwyr Cyfoed

Byddwch yn cyfarfod eich Arweinydd Cyfoed ar eich diwrnod cyntaf yn y Brifysgol.

Myfyrwyr ail a thrydedd flwyddyn o'ch cwrs academaidd yw'r Arweinwyr Cyfoed ac maent yno i'ch helpu gydag unrhyw anhawsterau fel lle i fynd am noson allan neu sut i ddod o hyd i'r ddarlithfa.

Byddwch yn gweld dipyn ar eich Arweinydd Cyfoed yn ystod yr Wythnos Groeso ond maent ar gael drwy gydol eich amser yn y Brifysgol.

Mwy am y cynllun Arweinwyr Cyfoed ym Mangor.

Llyfrgell

Mae'r Brif Lyfrgell a Llyfrgell Deiniol ar agor 24/7 yn ystod y tymor.

Gallwch chwilio ar y catalog ar-lein a chadw unrhyw lyfr wrth gefn.

Blackboard

Blackboard yw'r rhith amgylchedd dysgu (VLE) sy'n cael ei gefnogi ar draws y Brifysgol. Cewch hyd i fanylion eich modiwlau a'ch cwrs ar Blackboard yn ogystal â nodiadau o'ch darlithoedd.

Dyma le gwych hefyd i gyfathrebu gyda'ch cyd-fyfyrwyr i drafod unrhyw ddarlith, aseiniad neu achosion cyfredol o fewn eich maes astudio.