Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Geiriau defnyddiol i wybod cyn i chi wneud cais

Mae'r dudalen yma'n ganllaw i'r geiriau a termau y byddwch yn dod ar draws yn ystod y broses ymgeisio ac ar ôl i chi ddechrau yn y brifysgol.

O'r pethau sylfaenol, megis y gwahaniaeth rhwng israddedig ac ôl-raddedig i dermau fel Addasiad, Clirio a Buzzword - mae'r eglurad yma!

Gradd Baglor
Cwrs gradd tair blynedd (neu weithiau pedair) a adnabir hefyd fel Gradd Israddedig.

BA
Yn sefyll am 'Baglor yn y Celfyddydau,' graddau sy'n cael eu dyfarnu i raddedigion llwyddiannus o gyrsiau gradd sydd yn y Celfyddydau a'r Dyniaethau, gan gynnwys pynciau ee BA Saesneg, BA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

BA (SAC) / BSc (SAC)
Yn sefyll am 'Baglor yn y Celfyddydau / Gwyddoniaeth gyda Statws Athro Cymwysedig,' graddau sy'n cael eu dyfarnu i raddedigion llwyddiannus o gyrsiau gradd, sydd hefyd yn arwain at statws athro cymwysedig e.e. BA (SAC) Addysg Gynradd, BSc (SAC) Dylunio a Thechnoleg.

BEng
Yn sefyll am 'Baglor mewn Peirianneg,' graddau sy'n cael eu dyfarnu i raddedigion llwyddiannus o gyrsiau gradd mewn Peirianneg e.e. BEng Peirianneg Electronig

BSc
Yn sefyll am 'Baglor yn y Gwyddorau,' graddau sy'n cael eu dyfarnu i raddedigion llwyddiannus o gyrsiau gradd gwyddonol ee BSc Sŵoleg, BSc Cyfrifiadureg

Gradd
Cymhwyster a ddyfarnwyd gan Brifysgolion i gydnabod fod y derbynnydd wedi cwblhau 3 blynedd o astudio llawn amser ar lefer prifysgol

Gradd Sylfaen
Cymhwyster galwedigaethol a ddyfernir gan brifysgolion a cholegau addysg bellach er mwyn cydnabod y derbynnydd wedi cwblhau dwy flynedd o astudio amser llawn ar y lefel yn union o dan lefel gradd anrhydedd.

Blwyddyn allan
Blwyddyn academaidd (neu gyfnod tebyg o amser) a gymerwyd gan fyfyriwr fel seibiant rhwng yr ysgol / coleg a'r Brifysgol. Mae myfyrwyr yn aml yn mynd i deithio, gweithio, gwneud internieth neu'n gwirfoddoli yn ystod blwyddyn allan.

AU
Enw byr a ddefnyddir yn aml ar gyfer 'Addysg Uwch' sy'n golygu astudio mewn Prifysgol ar lefel gradd neu uwch.

Gradd Anrhydedd
Gradd israddedig o safon academaidd uwch pan fo'r myfyriwr yn ennill un o'r canlynol:

1af - Dosbarth Cyntaf
2.1 - Ail Ddosbarth Uwch
2.2 - ail ddosbarth is
3ydd - Trydydd Dosbarth

Mae'r rhai sy'n cwblhau gradd anrhydedd ond yn derbyn marc pasio isel iawn, yn derbyn 'gradd Gyffredin neu Di-ddosbarth' ee. BA Saesneg

Sefydliad Addysg Uwch
Colegau a Phrifysgolion sy'n darparu cyrsiau addysg uwch.

Anrhydedd Cyd-anrhydedd/ar y cyd
Rhaglen gradd sy'n cynnwys astudio mwy nag un maes astudiaeth / pynciau.

Meistr
Cwrs pellach sy'n lefel uwch nag astudiaethau israddedig ond yn is na doethuriaeth (PhD)

Ôl-raddedig
Astudiaeth tu hwnt i lefel gradd israddedig er mwyn ennill cymwysterau pellach a / neu radd ee Meistr, PhD

TAR
'Tystysgrif Addysg i Raddedigion' - cwrs blwyddyn i fyfyrwyr sydd eisoes wedi derbyn gradd israddedig, sy'n cymhwyso nhw i addysgu ar naill ai lefel Cynradd neu Uwchradd

Prosbectws
Llyfryn printiedig (neu ddogfen ar-lein) gyda chrynodeb o'r cyrsiau y mae Brifysgol yn darparu yn ogystal â gwybodaeth am y Brifysgol, ardal, gofynion mynediad ac ati

Israddedig
Myfyriwr sy'n gweithio tuag at radd gyntaf e.e. Gradd Baglor 3 blynedd mewn Bioleg BSc

UCAS
Yn sefyll am 'Gwasanaeth Derbyn Prifysgolion a Cholegau' y DU. UCAS sy'n gyfrifol am weinyddu ceisiadau i'r Brifysgol.

 

Addasiad (Adjustment)
Gwasanaeth y gallwch ei ddefnyddio ar ôl cael eich canlyniadau. Os ydych yn gwneud yn well na'ch amodau gallwch ei ddefnyddio i edrych am le ar gwrs sydd â gofynion mynediad uwch.

Tiwtoriaid Derbyn
Aelod o staff ym mhob adran / ysgol y Brifysgol sy'n gyfrifol am faterion sy'n ymwneud â derbyniadau i gyrsiau penodol. Maent yn gyfrifol am gynnal cyfweliadau yn ogystal â barnu pe dylai ymgeisydd yn cael cynnig lle ai peidio.

Apply
System ymgeisio ar-lein UCAS. Cewch wneud cais i hyd at 5 o gyrsiau prifysgol gwahanol ar yr un pryd.

Buzzword
Gair arbennig a ddarperir i ymgeiswyr israddedig UCAS gan eu hysgol, coleg neu ganolfan er mwyn i'w cais fod yn gysylltiedig â hwy. Mae angen buzzword pan fyddwch yn cofrestru i wneud cais drwy UCAS.

Canolfan (Centre)
Yr Ysgol, coleg neu sefydliad sy'n helpu i wneud cais i Prifysgolion trwy'r broses ymgeisio UCAS

Clirio (Clearing)
Gwasanaeth y gallwch eu defnyddio ar ôl cael eich canlyniadau i chwilio am gyrsiau eraill. Gellir ei ddefnyddio os na chawsoch le ar gwrs.

Cynnig amodol
Mae cynnig o le ar gwrs mewn Prifysgol yn amodol ar i chi gwrdd â'r amodau a osodwyd gan y Brifysgol - fel arfer yn gysylltiedig â chanlyniadau'r cymhwyster ar hyn o bryd yr ydych yn astudio tuag e.e. Lefel A

Cadarnhad
Os ydych yn bodloni'r gofynion a nodir gan cynnig amodol, yna bydd eich cynnig yn troi i mewn i un di-amod a bydd eich lle yn cael ei gadarnhau.

Gohirio
Os hoffech ddechrau cwrs flwyddyn yn hwyrach na'r flwyddyn academaidd nesaf, gallwch Ohirio eich cais e.e rydych yn gwneud cais ar yr un pryd â myfyrwyr sydd am ddechrau ym Medi 2015, ond rydych yn gofyn i gael dechrau yn Medi 2016.

Gofynion mynediad
Pwyntiau UCAS a / neu cymwysterau sydd eu hangen i gael eich derbyn ar gwrs penodol - nid nyw ateb y gofynion mynediad bob amser yn gwarantu lle ar gwrs gan fod rhai yn gofyn am gyfweliadau, profion derbyn ac ati

Extra
Gwasanaeth y gallwch ei defnyddio i wneud cais am le os na chawsoch gynnig gan unrhyw un o'ch pum dewis cyntaf.

Dewis Cadarn
Dyma'r cynnig yr ydych yn derbyn fel eich dewis cyntaf. Os byddwch yn cyrraedd amodau'r cynnig byddwch yn cael eu derbyn i fynychu'r cwrs a nodir.

Dewis Yswiriant
Dyma'r cynnig yr ydych yn dewis ei dderbyn fel eich ail ddewis - os nad ydych yn cyrraedd amodau eich Dewis Cadarn yna cewch eich derbyn i fynychu eich dewis yswiriant, os byddwch yn cyrraedd amodau'r cynnig hwnnw.

Diwrnod Agored
Mae Diwrnod Agored yn gyfle i darpar fyfyrwyr ymweld â'r Sefydliad a mynychu teithiau, darlithoedd a chyflwyniadau. Mae hefyd yn gyfle i siarad â staff a myfyrwyr presennol a gofyn cwestiynau. Gelwir rhain hefyd yn Ddiwrnodau Ymweld.

Tariff
'Tariff Israddedigion' yw'r system sy'n dyrannu swm penodol o bwyntiau ar gyfer gwahanol gymwysterau a ddefnyddir yn aml yn y broses o dderbyn i addysg uwch - gelwir pwyntiau tariff weithiau'n pwyntiau UCAS.

Trac
System ar-lein lle gallwch weld statws eich cais - dyma lle y gallwch weld os ydych wedi cael cynnig lle ar gwrs, derbyn cynnig, gwrthod cynnig yn ogystal â chael mynediad at wasanaethau eraill, fel Extra neu Adjustment

Cynnig di-amod
Cynnig o le ar gwrs penodol mewn Prifysgol heb unrhyw amodau - os ydych yn dewis derbyn y cynnig yna byddwch yn mynychu'r cwrs yn awtomatig heb ystyried canlyniadau arholiadau ac ati

Tynnu'n ôl
Gallwch chi fel ymgeisydd neu gall y Brifysgol/ Coleg dynnu dewis yn ôl cyn iddynt wneud cynnig.

Bwrsariaeth
Cymorth ariannol sydd ddim angen ei dalu yn ôl a roddir i fyfyrwyr sy'n cyrraedd meini prawf penodol. Dyfarnir Bwrsariaethau am nifer o resymau, fel incwm y cartref neu astudio pwnc penodol. Pwrpas bwrsariaeth yw cynorthwyo â'r costau sy'n gysylltiedig â mynychu'r Brifysgol.

DSA
Lwfans Myfyrwyr Anabl - lwfans nad yw'n ad-daladwy ar gyfer myfyrwyr ag anabledd, cyflwr iechyd meddwl neu anabledd dysgu penodol sy'n gallu darparu cymorth ariannol i dalu am amrywiaeth o wasanaethau, adnoddau a chyfarpar sy'n hwyluso dilyn cwrs y Brifysgol.

Benthyciad Cynhaliaeth
Benthyciad myfyrwyr i dalu am gostau byw tra'n y Brifysgol - mae'n cael ei dalu'n uniongyrchol i'r myfyriwr ac mae angen ei dalu'n ôl unwaith y bydd y myfyriwr yn ennill mwy na'r trothwy a nodir. Nid yw cyfran o'r benthyciad yn ddbynMae cyfran o'r benthyciad yn ariannol a aseswyd a rhan arall yn cael ei asesu yn ariannol a'r swm a fenthycwyd i'r myfyriwr yn dibynnu ar incwm y cartref.

Ysgoloriaethau
Gwobr ariannol heb fod yn ad-daladwy a roddir i fyfyrwyr sy'n cyfateb â meini prawf penodol. Gall ysgoloriaethau gael ei ddyfarnu ar sail academaidd, chwaraeon neu ragoriaeth a gall rhai fod yn benodol ar gyfer pynciau arbennig neu i fyfyrwyr o rai o ysgolion, ardaloedd gefndiroedd ayyb.

Benthyciad myfyriwr
Term a ddefnyddir yn aml i nodi yn Cynhaliaeth a Benthyciadau Ffioedd Dysgu.

Benthyciad Ffioedd Dysgu
Benthyciad a ddarperir i fyfyrwyr i dalu cost ffioedd dysgu - mae'n cael ei dalu'n uniongyrchol i'r sefydliad a nid yw'n cael ei asesu ar incwm.

Cyllid Myfyrwyr Lloegr
Cyllid Myfyrwyr Cymru
Asiantaeth Grantiau Myfyrwyr yr Alban

Dyma'r gwasanaethau priodol ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban sy'n rhoi gwybodaeth ac arweiniad ar gymorth ariannol i fyfyrwyr addysg uwch. Maent hefyd yn gyfrifol am weinyddu'r broses ymgeisio a dyfarnu cyllid priodol i fyfyrwyr.

 

Ysgolion academaidd
Mae prifysgolion yn cael eu rhannu'n academaidd yn 'Golegau', ee Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau, sydd wedyn yn cael eu rhannu yn 'Ysgolion', e.e. Ysgol Cerddoriaeth.

Blwyddyn Academaidd
Mae'r flwyddyn academaidd yn y rhan fwyaf o Brifysgolion yn rhedeg o ganol mis Medi tan ddiwedd mis Mai. Mae'r flwyddyn wedi ei rhannu'n ddau semester, y cyntaf o Medi-Rhagfyr, yr ail o Ionawr-Mai, fel arfer gyda chyfnodau asesu neu arholiadau ar ddiwedd y ddau. Mae seibiant ar gyfer gwyliau'r Nadolig a'r Pasg ac efallai y bydd rhai myfyrwyr yn cael 'wythnosau darllen' ar eu cwrs.

Alumni
Rhywun sydd wedi graddio o'r Brifysgol.

Undeb Athletau
Sefydliad i fyfyrwyr sy'n cefnogi clybiau chwaraeon y Brifysgol. Mae'r Undeb Athletau ym Mhrifysgol Bangor yn cynnig aelodaeth am ddim i dros 55 o glybiau.

Asesu
Mae asesiadau yn fodd o brofi eich gwybodaeth am y pwnc. Gall dulliau asesu gynnwys traethodau, cyflwyniadau, profion ymarferol ac arholiadau.

Prifysgol Campws
Prifysgol lle mae'r sefydliad cyfan wedi ei leoli ar un safle. Nid yw Prifysgol Bangor yn Brifysgol campws - mae'n nghanol y ddinas.

Prifysgol Canol y Ddinas
Prifysgol lle mae'r sefydliad wedi'i leoli yng nghanol y ddinas. Mewn Prifysgolion yng nghanol y ddinas mae'r Brifysgol yn cael ei integreiddio i mewn i'r ardal a'r gymuned. Mae Prifysgol Bangor yn Brifysgol Canol y Ddinas lle mae'r holl adeiladau o fewn pellter cerdded.

Traethawd Hir
Mae traethawd ymchwil / traethawd hir fel arfer yn cael ei hysgrifennu yn y drydedd flwyddyn, cyn cwblhau gradd israddedig. Mae'n draethawd ar bwnc gwreiddiol o waith ymchwil.

Y Glas
Term a ddefnyddir i ddisgrifio myfyrwyr y flwyddyn gyntaf.

Wythnos y Glas / Wythnos Groeso / Cynefino
Wythnos lle mae gweithgareddau'n cael eu cynllunio er mwyn helpu myfyrwyr newydd i setlo i mewn, eu cyflwyno i'r Brifysgol a'r ardal, a'u helpu i wneud ffrindiau.

Graddedigion
Person sydd wedi cwblhau eu cwrs mewn sefydliad penodol ac wedi ennill eu gradd

Neuaddau Preswyl
Llety sy'n eiddo i'r Brifysgol ar gyfer myfyrwyr. Mae Neuaddau preswyl ym Mhrifysgol Bangor i gyd yn hunan-arlwyo a naill ai'n en-suite neu â ystafelloedd ymolchi a rennir. Mae pob myfyriwr israddedig y flwyddyn gyntaf yn cael sicrwydd o le mewn Neuadd Breswyl ym Mhrifysgol Bangor.

Darlith
Gwers academaidd lle rydych yn cael cyflwyniad ar bwnc penodol - mae disgwyl i chi gymryd nodiadau yn ystod darlithoedd ac efallai y bydd angen i chi gyfeirio'n ôl atynt mewn arholiadau ac aseiniadau. Mae darlithoedd yn aml yn cael eu cynnal mewn ystafelloedd mwy o faint ac yn fwy ffurfiol na mathau eraill o wersi.

Modiwlau
Rhaglen astudio sy'n canolbwyntio'n benodol ar un pwnc o fewn cwrs gradd. Mae'n rhaid i fyfyrwyr astudio nifer penodol o fodiwlau er mwyn cael y swm gofynnol o gredydau i gwblhau cwrs gradd.

UCM
Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr. Sefydliad sy'n cynnwys dros 600 Prifysgol ledled y DU sy'n hyrwyddo, amddiffyn ac ymestyn hawliau myfyrwyr.

Cerdyn NUS
Mae cerdyn NUS yn gerdyn disgownt i fyfyrwyr ei redeg gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr. Gall myfyrwyr prifysgol wneud cais a thalu ffi fach i gael cerdyn ac yna gall ei ddefnyddio i gael gostyngiadau sylweddol mewn amrywiaeth o fusnesau cenedlaethol a lleol.

Cofrestru
Mae cofrestru yn y broses, rhaid i chi lenwi i roi gwybod i'ch Brifysgol eich bod wedi cyrraedd ac yn bresennol i ddechrau eich astudiaethau. Efallai na fydd benthyciadau myfyrwyr a chyllid eraill yn cael eu talu hyd nes y byddwch wedi cofrestru yn eich Prifysgol.

Semester
Tymor academaidd o astudio. Mae Semester 1 ym Mangor yn rhedeg rhwng Medi a Rhagfyr, a Semester 2 yn rhedeg o fis Ionawr i fis Mai.

Seminar
Mae seminar yn sesiwn academaidd lle mae gofyn i chi gymryd rhan yn y drafodaeth. Caiff seminarau eu harwain gan aelod o staff academaidd ac mae grŵp trafodaethau a chyflwyniadau gan fyfyrwyr yn rhan bwysig o'r sesiwn - llai ffurfiol na darlith ac yn cynnal yn aml ar gyfer grwpiau llai o fyfyrwyr.

Undeb y Myfyrwyr
Mae Undeb y Myfyrwyr yn sefydliad sydd wedi ei ymrwymo i gefnogi a chynrychioli myfyrwyr ym mhrifysgolion Prydain. Maent yn gweithio i gyfoethogi a hybu profiad y myfyriwr ac yn aml yn trafod newidiadau yn y Brifysgol ar ran y boblogaeth o fyfyrwyr yn ogystal â threfnu digwyddiadau ac ati.