Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion

Archif Newyddion: Rhagfyr 2010

Cystadleuaeth Syniadau Busnes yn creu posibiliadau diddorol

Gêm antur awyr agored sy’n hyrwyddo diddordeb mewn hanes yw’r syniad busnes  diddorol sydd wedi bachu dychymyg y beirniaid mewn Cystadleuaeth Fusnes ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2010

Athro o Fangor yn cael ei benodi’n Is-Gadeirydd Seafish

Mae ecolegydd môr, yr Athro Michel Kaiser o Brifysgol Bangor, wedi’i benodi’n Is- Gadeirydd bwrdd Seafish hyd Fawrth 2012.

Mae Seafish yn Gorff Cyhoeddus All-adrannol (Non-departmental Public Body neu NDPB), sy’n gweithio ar draws holl sectorau’r diwydiant bwyd môr i hybu bwyd môr cynaliadwy o ansawdd uchel.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2010

Ein Dinas: Y ffordd mae Pobl ifanc yn ei gweld hi.

Yn ddiweddar, cafodd murlun lliwgar sy’n portreadu ardal a chymeriadau Bangor, drwy lygaid pobl ifanc Bangor ei ddadorchuddio. Crëwyd y murlun gan ddisgyblion Ysgol Tryfan a Chanolfan Ieuenctid Maesgeirchen fel rhan o brosiect celf weledol gan gynllun Ein Dinas, a drefnwyd gan Cynllun Pontio Prifysgol Bangor a Fforwm Gelfyddydau Gwynedd. Mae’r murlun yn cael ei weld ar fyrddau’r safle adeiladau ac yn tynnu llygaid y bobl leol tuag at gynllun Pontio, a arienni’r yn rhannol gan Gronfa Datblygiad Cydgyfeiriant Rhanbarthol Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cynulliad Cymru, sydd i’w agor yng ngwanwyn 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2010

Myfyrwyr mentrus yn cynnal Marchnad Nadolig

Cychwynnodd dathliadau’r Nadolig ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar efo Ffair Nadolig Myfyrwyr. Cymerodd dros 80 o fyfyrwyr, yn llawn ysbryd menter, ran yn y digwyddiad, a drefnwyd gan Broject Byddwch Fentrus, a daeth dros 500 o ymwelwyr i’r ffair.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2010

Taith i’r Unol Daleithiau i sŵolegwyr Bangor

Mae grŵp o fyfyrwyr o ogledd Cymru wedi dychwelyd o daith ymchwil lle buont yn cerdded trwy gorsydd, yn canŵio trwy fangrofau ac yn nofio dros riffiau cwrel.

 

Fel rhan o’u graddau sŵoleg, treuliodd myfyrwyr o Brifysgol Bangor wythnos yn y Bytholwerni yn Fflorida yn astudio bywyd gwyllt unigryw'r ardal.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2010

Ymestyn y Food Dudes yn ninas Wolverhampton

 

Mae Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol GIG Dinas Wolverhampton, sydd wedi arloesi ym Mhrydain drwy fabwysiadu defnydd cynllun Food Dudes i annog plant ysgol i fwyta rhagor o ffrwythau a llysiau, wedi penderfynu ymestyn y cynllun am ddwy flynedd arall.

Wedi’i ddatblygu gan Uned Ymchwil Bwyd a Gweithgaredd Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor, cafodd y cynllun ei gyflwyno yn Ionawr 2009. Roedd wedi’i gynllunio i redeg tan Ragfyr 2011, gan fod o fudd i 20,000 o ddisgyblion Ysgolion cynradd ac arbennig – ar gost o £500,000.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2010

Coed i gyfrannu at ymchwil

Mae dwsinau o goed brodorol lled aeddfed, yn cynnwys Masarn, Planwydd Llundain, Bedw, Ceirios, Criafol a Cherddinen Wen ymysg y rhai a fydd yn cael eu plannu fel rhan o broject Pontio. 

 

Mae adeilad Pontio, sydd wedi’i gyllido’n rhannol gan Gronfa Ddatblygu Ranbarthol yr UE drwy Lywodraeth y Cynulliad, wedi ei gynllunio i ymdoddi i’w amgylchedd a chyd-fynd â thirwedd y parc o’i amgylch. Dyna pam mae cymaint o goed â phosibl, llawer ohonynt yn goed aeddfed, yn cael eu cadw o amgylch yr adeilad. Bydd hyn yn gwneud y ffiniau rhwng yr adeilad a’r parc yn fwy annelwig. Yn lle coed y mae’n rhaid eu torri, plennir rhywogaethau brodorol naill ai ar y safle neu o gwmpas campws y Brifysgol. Mae defnydd da’n cael ei wneud hefyd o’r coed sy’n gorfod cael eu torri.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Rhagfyr 2010

‘Panto 5 munud’ yn dod yn ôl i Stryd Fawr Bangor.

Mae’n bleser gan Bontio ac adran Ddiwydiannau Creadigol Prifysgol Bangor gyhoeddi y bydd ‘Panto 5 munud’ yn dychwelyd i Ganolfan Siopa Deiniol ar Stryd Fawr Bangor, ddydd Sadwrn 11 Rhagfyr i gyd-fynd â dathliadau Nadolig y ddinas.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Rhagfyr 2010

Un o ddeg project yn y DU sydd wedi derbyn grant

Mae academydd yn Ysgol Cemeg Prifysgol Bangor yn un o ddeg academydd o Brydain yn cymryd rhan mewn projectau ymchwil rhwng Prydain ac Israel sydd wedi derbyn grant gan y Britain Israel Research and Academic Exchange Partnership, BIRAX.  Mewn digwyddiad diweddar a drefnwyd gan Matthew Gould, llysgennad Prydain yn Israel, i ddathlu cydweithio ym maes gwyddoniaeth rhwng y DU ac Israel, cyhoeddodd William Hague, Ysgrifennydd Tramor Prydain, enwau projectau sy’n mynd i’r afael â heriau byd-eang ym maes ynni a’r amgylchedd sydd wedi llwyddo i ennill grant gan y bartneriaeth.  Cyfeiriodd at wyddoniaeth fel “un o gonglfeini’r berthynas rhwng Prydain ac Israel" gan ychwanegu bod “y ddwy wlad wedi datblygu eu heconomi a’u hunaniaeth trwy fod yn arweinwyr ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg”.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2010

Prifysgol Bangor yn helpu i ddatblygu dysgu gwyddor cadwraeth ym Mangladesh a Ghana

Mae academyddion ym Mhrifysgol Bangor yn gweithio gyda chydweithwyr o Fangladesh a Ghana i gynyddu a gwella dysgu gwyddor cadwraeth yn y ddwy wlad hyn sy’n gyfoethog o ran bioamrywiaeth. Mae’r Cyngor Prydeinig wedi cyllido project sy’n caniatáu cyfnewidiadau rhwng staff, ymchwilwyr a staff o Brifysgolion ym Mangladesh, Ghana a Bangor. Ar hyn o bryd mae tri aelod staff o Brifysgol Khulna a Phrifysgol Rajshahi ym Mangladesh, a Phrifysgol Accra yn Ghana, ym Mangor yn cymryd modiwl MSc mewn bioleg cadwraeth ac yn gweithio gyda staff yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth i ddatblygu cwricwla bioleg cadwraeth ar gyfer eu prifysgolion eu hunain.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Rhagfyr 2010

Prifysgol yn croesawu cyhoeddiad o gyllid ar gyfer datblygiad Pontio

Mae Prifysgol Bangor wedi croesawu’r cyhoeddiad o gyllid ar gyfer y datblygiad Pontio fel hwb enfawr i economi gogledd Cymru.  Bydd y buddsoddiad hwn o £27.5m gan Lywodraeth y Cynulliad, a’r Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewropeaidd, yn creu a diogelu cannoedd o swyddi a dod yn llwyfan ar gyfer datblygiad twf economaidd yn yr ardal.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Rhagfyr 2010

Prifysgol Bangor yn dyfarnu Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Chwaraeon

Daeth  y goreuon o blith athletwyr a  chwaraewyr y Brifysgol a’r gymuned leol ynghyd yn ddiweddar i dderbyn gwobrwyon gan Brifysgol Bangor.

Mae’r Brifysgol yn dyfarnu Ysgoloriaethau  Chwaraeon i  fyfyrwyr sydd wedi dangos eu dawn yn eu maes chwaraeon dewisol.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Rhagfyr 2010