Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion

Archif Newyddion: Medi 2011

Cadeirlan o aer syfrdanol ynglanio ym Mangor...ac yn cyffroi'r synhwyrau!

Disgwylir i gannoedd o bobl heidio i’r Hen Lain Fowlio, Ffordd Deiniol i ymweld â gwlad hudolus strwythur llawn aer, sy’n glanio yna am bedwar diwrnod. Bydd y Luminarium yn creu cyffro a syndod yn ninas Bangor rhwng 29 Medi a 2 Hydref.

Adeiledd labyrinth enfawr ydyw, wedi’w greu o dwnelau, cromenni ac ogofau yn llawn o harddwch lliwiau disglair a golau pelydrol, i gyffroi’r synhwyrau. Dychmygwch antur mewn gorsaf ofod o’r dyfodol neu hyd yn oed archwilio’r corff dynol! Mae’r Luminarium yn gerfluniaeth rhyfeddod lle caiff pobl brofiad arall-fydo

Dyddiad cyhoeddi: 29 Medi 2011

Cenhedloedd Unedig neu Wladwriaethau Unedig?

Bydd y Gw. Anrh. Arglwydd Dafydd Elis-Thomas yn rhoi darlith Gyhoeddus Ddydd Gwener, 7 Hydref am 6.30pm yn Ystafell Ddarlithio 4, Prif Adeilad Prifysgol Bangor. Mae’r ddarlith sydd ar agor i bawb yn cael ei chynnal gan Prifysgol Bangor mewn cydweithrediad â Chymdeithas y Cenhedloedd Unedig (Cangen Menai). Bydd y ddarlith yn cael ei thraddodi yn Gymraeg gyda chyfieithu ar y pryd.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Medi 2011

Cyllid rhyngwladol ar gyfer polisïau amgylcheddol wedi’i seilio ar dystiolaeth wan

Mae datgoedwigo trofannol yn cyfrannu at newid hinsawdd, mae'n dinistrio bioamrywiaeth a gall niweidio buddiannau pobl leol.  Mae'r cynllun Rheoli Coedwigoedd yn Gymunedol / Community Forest Management (CFM) wedi cael ei hyrwyddo fel ateb delfrydol (arbed coedwigoedd a bod o fudd i gymunedau lleol yr un pryd) ac mae cyllidwyr byd-eang wedi buddsoddi biliynau o ddoleri mewn rhaglenni CFM mewn gwledydd sy’n datblygu.  Fodd bynnag, mae astudiaeth a gyhoeddwyd yr wythnos hon yn tynnu sylw at y diffyg tystiolaeth y mae buddsoddiadau o’r fath wedi’i seilio arni ac mae’n galw am ddulliau gwell o gasglu tystiolaeth yn y dyfodol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Medi 2011

Tîm Bangor yn gwneud adolygiad o barciau morol yn y Caribî

Mae tîm o Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor wedi bod yn brysur yn Ynysoedd y Cayman ym Môr y Caribî, yn ymgynghori â’r cyhoedd ynglŷn â’r gwaith o warchod y môr er mwyn helpu i gynllunio parciau morol y dyfodol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Medi 2011

Darlithwyr newydd yn ymestyn y ddarpariaeth yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor

The talented and successful young composer, Owain Llwyd, whose compositions have been heard on Top Gear and other popular television programmes and films, is among nine new lecturers appointed to Bangor University. The nine will be delivering new modules, available in Welsh for the first time this academic year.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Medi 2011

A allai diflaniad Rhew’r Arctig fod yn arwydd o gyfnod arall o dywydd oer y gaeaf hwn?

Mae gwyddonwyr wedi canfod cyswllt rhwng y gaeafoedd oer, gwyn ym Mhrydain a rhew môr tawdd yn yr Arctig, ac wedi rhybuddio bod cyfnodau hir o dywydd rhewllyd yn debygol o ddigwydd yn amlach yn y blynyddoedd i ddod.A allai diflaniad Rhew’r Arctig fod yn arwydd o gyfnod arall o dywydd oer y gaeaf hwn?

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2011

Arddangosfa a thrafodaeth “Cymunedau Dwyieithog y Byd”

Bydd cyfle i ddysgu mwy am gymunedau dwyieithog eraill y byd mewn arddangosfa a thrafodaeth ar ddydd Mercher, 2 Tachwedd 2011 yn Stiwdio 1, Galeri, Caernarfon.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Medi 2011

Gwasanaethau Arlwyo ac Undeb y Myfyrwyr yn cydweithio er budd cynaladwyedd

Yn cyflwyno’r Lug a Mug- mygiau thermol buddiol ar gael i bawb sy’n gaeth i gaffein o gwmpas y Brifysgol, am £5 yn unig; ar ben hynny, nid yn unig y mwg a gewch am eich £5, ond HEFYD tocyn ar gyfer 5 paned o de/ coffi – pumpunt am fwg a phum diod? Mae’n swnio fel bargen go-iawn!

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2011

Newid Hinsawdd: Y Dystiolaeth

Yn trafod Climate Change and Wales - Yr Athro Bridget Emmett & Dr Clive Walmsle nos fwrth Tachwedd 15 fel rhan o gyfred darlithoedd ar newid hinsawdd, sy'n dod i ben ar 29 Tachwedd gyda dadl yn null Pawb a’i Farn.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Medi 2011

Prifysgolion yn parhau i gael effaith bositif ar yr economi

Mae degfed arolwg blynyddol ar sut mae prifysgolion yn gweithio gyda busnes ac yn cynhyrchu busnes yn dangos eu bod yn parhau i wneud cyfraniad sylweddol i economi Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Medi 2011

Rhwydd hynt i ynni morol adnewyddadwy?

Gallai ffermydd “melinau gwynt tanddwr” effeithio’r ffordd mae tywod yn symud o amgylch y môr ar hyd ein harfordir, gan effeithio ar draethau, traethellau ac, yn y pen draw, chynyddu’r perygl o lifogydd, yn ôl Dr Simon Neill, eigionegwr ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Medi 2011

Arddangosfa ym Mhorthaethwy

Mae prosiect SEACAMS sy’n cael ei redeg yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion ym Mhrifysgol Bangor yn eich gwahodd i ymweld ag arddangosfa i gael gweld a thrafod y cynlluniau ar gyfer ailddatblygiad safle ‘Westbury Mount’ ym Mhorthaethwy.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Medi 2011

Prifysgol Bangor ar y brig yng Nghymru o ran Rhagoriaeth Addysgu

Bangor yw’r Brifysgol orau yng Nghymru o ran addysgu, ac mae wedi ennill safle yn y 15 cyntaf o brifysgolion y DU o ran rhagoriaeth addysgu, yn ôl y Sunday Times University Guide ar gyfer 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Medi 2011

Prifysgol Bangor yn lansio Cofrestr Rhoddwyr 2009/10 ar-lein

Mae Prifysgol Bangor yn falch o gyflwyno argraffiad diweddaraf Cofrestr Rhoddwyr y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Medi 2011

Profwch Addoliad Canoloesol yn Eglwys Sant Teilo

Camwch mewn i Eglwys Sant Teilo yr wythnos nesaf (Mawrth 13 ac Iau 15 11.30 a 4.00) a byddwch yn profi, mor gywir â phosib, y golygfeydd a’r synau a fyddai wedi’u profi gan bobl ganoloesol wrth eu gweddi. Mae’r gwasanaethau hynod anarferol hyn i’w cynnal lle yn eglwys addurnedig ganoloesol Sant Teilo, sydd wedi’i  symud a’i hail-godi yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Medi 2011

Cyfle cyffroes newydd i astudio Polisi Cymdeithasol drwy’r Gymraeg ar lefel ôl-radd

Mae cyfle cyffroes newydd i astudio maes Polisi Cymdeithasol ar lefel ôl-radd, a hynny drwy’r iaith Gymraeg, yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Medi 2011

Mynegi pryder am 'Bangor Fresh'

Mae Prifysgol Bangor ac Undeb Myfyrwyr Bangor wedi mynegi pryder ynglŷn â “Bangor Fresh”, digwyddiad wedi ei drefnu gan Top Banana Promotions a gynhelir ar 18 Medi ac sydd wedi ei anelu at fyfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Medi 2011

Cyfraith Stryd: Gwybod beth yw eich hawliau cyfreithiol

Dyddiad cyhoeddi: 2 Medi 2011