Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion

Archif Newyddion: Ionawr 2014

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 31 Ionawr 2014

Bangor yn cyrraedd yr 20 uchaf yn nhabl cynghrair Prifysgolion Gwyrdd y byd

Mae ymrwymiad Prifysgol Bangor i gynaliadwyedd wedi ennill safle 19 i'r brifysgol mewn tabl cynghrair rhyngwladol o sefydliadau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.  Bu 301 o brifysgolion mewn 61 gwlad yn cystadlu yn y tabl cynghrair a lansiwyd gan Universitas Indonesia yn 2010 i dynnu sylw at gynaliadwyedd a rheolaeth amgylcheddol mewn prifysgolion ledled y byd.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Ionawr 2014

Mae athro adnabyddus o ogledd Cymru wedi tynnu sylw at bwysigrwydd gwlyptiroedd Cymru fel rhan o ddiwrnod Gwlyptiroedd y Byd

Professor Chris Freeman from Bangor University has thrown his support behind the event aimed and at raising the awareness of wetlands across the globe.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Ionawr 2014

Poblogaeth Morlo Eliffant ddiflanedig yn datgelu "peiriant amser" esblygiadol.

Gall amrywiaeth enynnol o fewn poblogaethau sydd ar wahân ddatblygu'n eithaf cyflym mewn cyd-destun esblygiadol, yn ôl canfyddiadau papur a gyhoeddwyd yn nhrafodion y Gymdeithas Frenhinol B (sydd ar gael ar-lein 29.1.14).

 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ionawr 2014

Mae astudiaeth newydd wedi arwain at alw am ailedrych ar astudiaethau blaenorol o wahaniaethau rhwng ymennyddiau pobl ag ASD a'r boblogaeth yn gyffredinol.

Er mwyn deall yn well achosion sylfaenol anhwylderau sbectrwm awtistaidd (ASD), mae seicolegwyr wedi defnyddio dulliau sganio ymennydd i gymharu adeiledd ymenyddiau pobl ag ASD a'r boblogaeth yn gyffredinol....  

Mae'r ymchwil ddiweddaraf, dan arweiniad Dr Kami Koldewynwedi datgelu sut mae symud y pen yn ystod y broses sganio'n gallu effeithio ar y canlyniadau....

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ionawr 2014

Pedwaredd Gŵyl Wyddoniaeth Bangor ar y gorwel

Mae cynllunio brwd at bedwaredd Ŵyl Wyddoniaeth flynyddol Bangor ar hyn o bryd.   Cynhelir yr Ŵyl Wyddoniaeth yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg o ddydd Gwener 14 Mawrth i ddydd Sul 23 Mawrth 2014.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ionawr 2014

Sesiwn i rannu ymchwil leol ar anableddau dysgu ac awtistiaeth

Bydd ymchwil newydd ym maes anableddau dysgu ac awtistiaeth, a wnaed yn lleol, yn ganolbwynt prynhawn o gyflwyniadau ym Mhrifysgol Bangor, sydd yn rhad ac am ddim ac ar agor i bawb.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ionawr 2014

Y Gweinidog Cymreig dros Ddiwylliant yn ymweld â safle Canolfan newydd eiconig Pontio

Bu’r Gweinidog Cymreig dros Ddiwylliant a Chwaraeon, John Griffiths AC, yn ymweld â safle Pontio ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar (Iau23 Ionawr2013).   

 

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ionawr 2014

Peirianneg ym Mangor yn ennill £500k i gynnal project CLARET

Mae cyfleuster newydd unigryw wedi agor ym Mhrifysgol Bangor.   Bydd y Ganolfan, y cyntaf o'i bath yng Nghymru, yn galluogi busnesau i brofi ystod eang o offer electronig plastig, offer yn ymwneud â gofod a chelloedd solar.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2014

System rybuddio newydd i ddarganfod creaduriaid estron ym moroedd Cymru

Fe allai system rybuddio newydd leihau’r difrod a wneir gan greaduriaid estron neu anfrodorol i ddiwydiannau morol Cymreig ac ar fywyd gwyllt brodorol.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2014

Gwefan Newydd

Mae Prifysgol Bangor wedi gweddnewid ei gwefan.

Cynlluniwyd y wefan, sy'n edrych yn ffres ac yn fodern, i'w defnyddio ar ffonau clyfar, tabledi a chyfrifiaduron ac mae'n cynnig profiad cyffrous a rhyngweithiol i bawb sy'n ymweld â'r safle.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ionawr 2014

Datblygu neuaddau myfyrwyr y Santes Fair

Dewiswyd consortiwm o dri chwmni i ddatblygu safle preswyl Prifysgol Bangor yn y Santes Fair. Bydd buddsoddiad o dros £30 miliwn yn dod â bywyd newydd i safle nas defnyddiwyd i raddau helaeth ers blynyddoedd lawer.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ionawr 2014

Llyfrwerthwyr Cymru yn troi at rwydweithio cymdeithasol

Bydd ymchwil newydd yn Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau Prifysgol Bangor yn ceisio annog llyfrwerthwyr o Gymru i wneud gwell defnydd o rwydweithio cymdeithasol.

Mae Dr. Eben Muse, Dirpwry Bennaeth yr ysgol, wedi derbyn grant gan y Rhaglen Cyd-ddealltwriaeth Strategol i gydweithio â Chyngor Llyfrau Cymru dros y misoedd nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ionawr 2014

Enillydd Kindle y Ffair ôl-raddedigion

Pan ddaeth George Yates i'r Ffair Cyrsiau ôl-raddedigion ddiwedd Tachwedd, nid oedd yn gwybod y byddai'n rhaid iddo ailfeddwl ynghylch ei restr Nadolig. Cafodd cerdyn cofrestru George ei ddewis ar hap o blith dros 350 o gardiau ar ddiwrnod y Ffair, a daeth yn enillydd lwcus Amazon Kindle newydd sbon. Yn digwydd bod, roedd hwn ar frig ei restr o bethau y byddai wedi hoffi'u cael Nadolig pan fu i ni gwrdd ag o fis Rhagfyr.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ionawr 2014

Rhagor o ddatblygiadau cyffrous yn y flwyddyn i ddod

Cafodd Prifysgol Bangor flwyddyn hynod o lwyddiannus yn 2013, ac mae’n edrych ymlaen at ragor o ddatblygiadau cyffrous yn y flwyddyn i ddod.

Gwelwyd buddsoddiad parhaus yn isadeiledd y Brifysgol yn ystod y flwyddyn, er mwyn darparu’r amgylchedd astudio a chymdeithasol gorau oll i’n myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ionawr 2014

Sut y gall delweddu cyfrifiadurol gynorthwyo meddygon

Os ydych ar fin cael archwiliad neu driniaeth feddygol, efallai y bydd yn tawelu eich meddwl o wybod bod y sawl fydd yn rhoi’r archwiliad neu’r driniaeth i chi wedi medru paratoi neu gael hyfforddiant ymlaen llaw drwy ddefnyddio offer cyfrifiadurol sy’n efelychu’r corff dynol, neu hyd yn oed fod wedi medru paratoi ar sail efelychiadau o’ch corff chi eich hun.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2014

Deunyddiau Adeiladu Gwyrdd i'r diwydiant adeiladu yng Nghymru

Yn ddiweddar daeth dros 50 o gynadleddwyr i seminar ym Mhrifysgol Bangor a oedd yn canolbwyntio ar helpu busnesau Cymreig i weithio gyda deunyddiau adeiladu arloesol sy'n arbed ynni, a'u cynhyrchu hefyd.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Ionawr 2014

Project Dadansoddi Chwaraeon i ddod â thechnoleg dadansoddi chwaraeon i glybiau chwaraeon lleol

Mae grŵp o fyfyrwyr sy'n gwirfoddoli wedi bod yn gorffen y gwaith paratoadol ar gyfer project newydd yn y gymuned sydd â'r bwriad o ddod â thechnoleg dadansoddi chwaraeon i glybiau chwaraeon lleol ar lawr gwlad ym Mangor a'r cyffiniau.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ionawr 2014

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ionawr 2014

Archwilio’r berthnas dymhestlog yr oedd Margaret Thatcher yn ei rhannu â Chymru

Ar raglen newydd ar Radio Wales, bu'r hanesydd o Fangor, Dr Andrew Edwards (Deon Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau) yn archwilio’r berthnas dymhestlog yr oedd Margaret Thatcher yn ei rhannu â Chymru.

Darlledwyd Thatcherism and Wales fel rhan o gyfres Histories of Wales ar Radio Wales ar Ionawr 2il 2014.  Gellir gwrando ar y rhaglen ar y ddolen hon: http://www.bbc.co.uk/programmes/b03mnmbf

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ionawr 2014