Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion

Archif Newyddion: Ionawr 2015

Prifysgol Bangor yng Nghynghrair y Byd

Mae Prifysgol Bangor wedi cael ei rhoi ymysg y 100 uchaf o brifysgolion yn y byd mewn tabl newydd, a gyhoeddwyd gan y cylchgrawn Times Higher, yn rhestru'r prifysgolion mwyaf rhyngwladol eu golygon yn fyd-eang.

Mae'r tabl yn rhestru prifysgolion rhyngwladol sydd fwyaf byd-eang yn eu ffordd o feddwl a gweithredu.  Gosodwyd Prifysgol Bangor yn safle 90 yn y byd yn y tabl hwn.  Hi yw'r unig brifysgol Gymreig i ddod i'r 100 uchaf.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ionawr 2015

O ble y daw microbau sy’n ymwrthol i antibiotig?

Mae’r bygythiad cynyddol gan ficrobau sy’n ymwrthol i antibiotig mewn perygl o’n  dychwelyd i ‘oesoedd tywyll meddyginiaeth’. Dyna a ddywedodd y Prif Weinidog, David Cameron, wrth lansio ymchwiliad y llynedd.

Amcangyfrifir bod straeniau o facteria sy’n ymwrthol i gyffuriau yn gyfrifol am 5,000 o farwolaethau'r flwyddyn yn y DU a chymaint â 25,000 o farwolaethau yn Ewrop.

Mae un academydd o Brifysgol Bangor yn cyfrannu at y frwydr yn erbyn ymwrthedd antibiotig, ac yn ymchwilio ar sawl ‘ffrynt’, gan gynnwys ceisio datblygu prawf cyflym ac effeithiol a fyddai’n canfod  straeniau o facteria a oedd yn cario genynnau ymwrthol i  antibiotig.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ionawr 2015

Straeon rhyngweithiol Food Dudes i helpu plant bach i fod yn egniol drwy gydol eu hoes

Mae ymchwil y diweddar Athro Fergus Lowe a’r Athro Pauline Horne ar newid ymddygiad wedi arwain at ddatblygiad Sustem Newid Ymddygiad Food Dudes  llwyddiannus iawn er mwyn gwella iechyd a lles plant, ac sydd wedi eu mabwysiadu mewn sawl gwlad. Mae’r rhaglenni hyn sydd wedi ennill gwobrau, yn defnyddio egwyddorion ymddygiad pwysig, sef efelychu, gwobrwyo a blasu sawl gwaith i helpu plant rhwng 2-11 oed i fwynhau bwyta ffrwythau a llysiau a newid y bwydydd y byddant yn eu dewis am weddill eu bywydau. Mae’r Sustem wedi eu treialu yn rhyngwladol ac yn 2012, arweiniodd eu llwyddiant at greu cwmni menter gymdeithasol; Food Dudes Health.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ionawr 2015

Ymddangosiad naturiol yn llawer pwysicach na cholur wrth bwyso a mesur dengarwch

Mae’r syniad bod colur yn eich gwneud yn fwy deniadol i’w weld ym mhob man  o’n cwmpas. Ar y rhyngrwyd ceir miloedd o diwtorialau ar sut i roi colur, mae cylchgronau ffasiwn yn llawn erthyglau ar hoff goluron enwogion, ac mae llawer o ferched yn teimlo na allant fynd allan o’r tŷ hebddo. Mae’r ymddygiad beunyddiol yma wedi bod yn bwnc ymchwiliadau gwyddonol hefyd, gyda llawer o astudiaethau’n darganfod bod merched nid yn unig yn cael eu hystyried yn fwy deniadol gyda cholur, ond eu bod hefyd yn iachach, yn fwy medrus ac yn fwy hoffus.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ionawr 2015

Prifysgol Bangor a Pŵer Niwclear Horizon yn llofnodi memorandwm i gydweithio

Mae Prifysgol Bangor a Pŵer Niwclear Horizon, sy'n eiddo i un o brif gwmnïau electroneg y byd Hitachi, wedi llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth ffurfiol a fydd yn galluogi'r ddau sefydliad i gydweithredu a chydweithio'n agosach mewn blynyddoedd i ddod.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ionawr 2015

Beth mae prifysgolion Cymru wedi ei wneud i ni?

Mae addysg uwch yn effeithio’n gadarnhaol ar gydlyniant cymdeithasol, cyfraddau troseddu, symudedd cymdeithasol, ymgysylltiad dinesig, iechyd a disgwyliad oes, twf economaidd, enillion personol a chyflogaeth. Mae hefyd yn cynhyrchu incwm i Gymru.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2015

Cymdeithas yn Anrhydeddu Sylfaenydd

Mae’r Athro Michael Rees o Brifysgol Bangor wedi cael ei wneud yn Aelod Er Anrhydedd o Gymdeithas y bu’n cynorthwyo i’w sefydlu.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2015

Hediadau amrywiol gwyddau ymfudol yn rhoi golwg unigryw ar ffisioleg a biomecaneg adar ar uchderau mawr

Mae tîm rhyngwladol o wyddonwyr sy'n astudio bioleg ymfudol, wrth iddynt hedfan yn uchel iawn dros ucheldir Tibet a mynyddoedd yr Himalaya, wedi datgelu sut mae'r adar hyn yn ymdopi â hedfan mewn aer cymharol denau o ddwysedd isel dros y mynyddoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ionawr 2015

Myfyriwr o Brifysgol Bangor i arwain taith i lawr afon nad yw ar fap

Mae myfyriwr gwyddor chwaraeon o Brifysgol Bangor wedi cael ei ddewis i arwain caiacwyr dŵr gwyn gorau Prydain mewn taith estynedig i ddarganfod rhannau newydd o'r dyfroedd gorau yn y byd.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ionawr 2015

Cenedl ofalgar ymwybodol?

Mae Canolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar Prifysgol Bangor wedi chwarae rhan allweddol mewn cyflwyno Ymwybyddiaeth Ofalgar i'r Deyrnas Unedig, mewn ymchwilio i’w heffeithiolrwydd mewn lleoliadau gwahanol ac mewn hyfforddi ymarferwyr.

Mae Grŵp Seneddol Hollbleidiol, sydd wedi bod yn ystyried Ymwybyddiaeth Ofalgar, bellach wedi lansio adroddiad interim The Mindful Nation UK, sy’n annog pob plaid yn yr etholiad nesaf i ystyried y ffordd orau o gynnwys ymwybyddiaeth ofalgar yn y ffordd y mae eu plaid yn mynd i'r afael â’r argyfwng iechyd meddwl.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ionawr 2015

Dyfarnu Cymrodoriaeth Ymchwil o fri i Archaeolegydd o Fangor

Mae cronfa cymrodoriaeth tair mlynedd Ymchwil Leverhulme wedi-i ddyfarnu i'r Athro Nancy Edwards, Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ionawr 2015

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i athletwyr elitaidd Bangor

Pob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr â gallu mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc. Dyfernir yr Ysgoloriaethau Chwaraeon i gydnabod a chefnogi rhagoriaeth a chyflawniad mewn chwaraeon. Maent yn cael eu hanelu at helpu myfyrwyr talentog i gyfuno eu hastudiaethau academaidd a pherfformiad chwaraeon i'w cynorthwyo i gyflawni eu llawn potensial.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Ionawr 2015

Lansio cyfrol arloesol ar Ieithyddiaeth a Geiriaduraeth Gymraeg

7 pm, nos Fercher yr 21ain  Ionawr yng Nghanolfan Bedwyr, y Ganolfan Rheolaeth Busnes, Ffordd y Coleg, Bangor

Bydd cyfrol o ysgrifau ar Ieithyddiaeth a Geiriaduraeth Gymraeg yn cael ei lansio gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar yr 21ain o Ionawr ym Mhrifysgol Bangor. Mae’r gyfrol yn cynnwys saith ysgrif gan y Dr Bruce Griffiths o Fangor, y Dr David Willis o Brifysgol Caergrawnt, y Dr Elena Parina o Rwsia, sydd ar hyn o bryd ym mhrifysgol Marburg yn yr Almaen, Bob Morris Jones o Aberystwyth, y Dr Gwen Awbery o  Gaerdydd, Andrew Hawke o Eiriadur Prifysgol Cymru, Aberystwyth, a Robat Trefor o Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ionawr 2015

Archif y mis

Llun o Bont Britannia cyn Mai 1970.

Adeiladwyd y bont gan y peiriannydd Robert Stephenson, ac fe’i hagorwyd ar y 5ed o Fawrth 1850.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ionawr 2015

Penodi Athro’n Gadeirydd Gweithgor Rhyngwladol

Mae’r Athro Gary Carvalho o Ysgol Gwyddorau Biolegol y Brifysgol yn Gadeirydd ar weithgor ar gyfer  Cyngor Rhyngwladol Ar Archwilio’r Moroedd (The International Council for the Exploration of the Sea – ICES). Mae i gadeirio’r gweithgor ar Gymhwyso Geneteg mewn Pysgodfeydd a Bywyd Môr (Working Group on Application of Genetics in Fisheries and Mariculture – WGAGFM) am dair blynedd o 1 Ionawr 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ionawr 2015

Cynhadledd yn ystyried Chwyldro ym mywydau oddeutu hanner miliwn o bobl Cymru

During 2015 around 500,000 households across Wales will start to feel the effects of the new Universal Credit. What effects, will this huge change have on the disabled and unemployed; landlords and tenants or paying for child care?

A Conference at Bangor University will discuss this momentous change. It is organised by Bangor University with the cooperation of the Coleg Cymraeg Cenedlaethol and will be held at Reichel Hall on Friday 23 January 2015. It is the only open event in Wales, as far as organisers are aware, which will discuss the new changes.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ionawr 2015

Gêm newydd i helpu pobl i yfed llai

Mae'r flwyddyn newydd yn adeg pan fyddwn yn ystyried gwneud newidiadau i'n ffordd o fyw. Ar ôl mwynhau gormodedd dros yr ŵyl, mae yfed llai o alcohol yn aml yn uchel ar y rhestr hon, ond gall grym ein hewyllys elwa o gael hwb bach i'n helpu i wneud y newidiadau hyn. Dengys ymchwil bod gêm newydd ar ffôn symudol gan is-gwmni Prifysgol Bangor Attention Retraining Technologies (ART) yn gallu gwneud hyn.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ionawr 2015