Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr Newydd

Prawf Adnabyddiaeth

Prawf Adnabyddiaeth - dogfennau derbyniol

Mae dau gam i'w cwblhau cyn y byddwch wedi'ch cofrestru'n ffurfiol fel Myfyriwr Prifysgol Bangor.  Y cam cyntaf yw'r broses gofrestru ar-lein ac yna, ar gyfer yr ail gam, mae'n rhaid i chi ddangos tystiolaeth o bwy ydych i'r Brifysgol.  Unwaith y bydd y ddau gam hyn wedi'u cwblhau'n llwyddiannus byddwch yn cael eich cerdyn Adnabod Myfyriwr (y dylid ei gasglu o Adeilad Deiniol, Ffordd Deiniol, Bangor) a byddwch wedi'ch cofrestru'n ffurfiol. Peidiwch ag anfon y dogfennau hyn atom, ond dewch â'r rhai gwreiddiol gyda chi i'r brifysgol.  Bydd angen i fyfyrwyr rhyngwladol ddarparu'r dogfennau a restrir yn Adran A.  Bydd angen i fyfyrwyr o Brydain a'r UE ddarparu naill ai un ddogfen o Adran B neu ddwy ddogfen o Adran C.  Sylwer bod angen i fyfyrwyr nad yw eu cyrsiau wedi'u lleoli ym Mangor (e.e. dysgwyr o bell a rhai myfyrwyr rhan-amser) uwchlwytho copïau o'r dogfennau perthnasol fel rhan o'r broses gofrestru ar-lein.

Bydd manylion ar sut i wneud apwyntiad ar gyfer gwiriad ID ar gael o'r wythnos sy'n dechrau 24 Awst 2020

Adran A

Ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol llawn-amser

Mae'n rhaid i chi ddarparu'r canlynol:

 • Pasbort
 • Vignette Clirio Mynediad a Thrwydded Breswyl Fiometrig
 • Fisa Ymweld Myfyrwyr (i fyfyrwyr ar gyrsiau 6 mis neu lai e.e. Myfyrwyr Cyfnewid)

Ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol rhan-amser/rhyngwladol dysgu-o-bell

 • Pasbort new Cerdyn Adnabod Genedlaethol

Adran B

Myfyrwyr o’r DU/UE

 • Mae'n rhaid i chi ddarparu un o’r canlynol neu ddwy ddogfen o Adran C isod:
 • Pasbort / Cerdyn Adnabod Cenedlaethol o'r UE / Cerdyn Adnabod Cenedlaethol o'r AEE / Y Swisdir
 • Trwydded Yrru'r DU gyda llun arni (yn cynnwys un dros-dro)

Adran C

Rhaid i UN o'r dogfennau hyn gynnwys eich enw a chyfeiriad llawn  (a gaiff ei wirio yn erbyn eich cyfeiriad sydd ar system cofnodion myfyrwyr y brifysgol)

 • Cerdyn Credyd neu Gerdyn Debyd Cyfredol
 • Trwydded Yrru Lawn (heb lun)
 • Tystysgrif Geni/Mabwysiadu Wreiddiol
 • Tystysgrif Priodas / Partneriaeth Sifil
 • Cerdyn Yswiriant Gwladol
 • Cerdyn Adnabod Lluoedd Ei Mawrhydi

Rhaid i'r canlynol fod wedi'u darparu o fewn y 12 mis diwethaf

 • Datganiad Cerdyn Credyd
 • Bil Gwasanaeth
 • Datganiad Morgais
 • Datganiad Treth Cyngor
 • Dogfennau Swyddfa Gartref
 • Dogfennau Cyllid y Wlad
 • Datganiad Budd-dâl (e.e. Budd-dâl Plant, pensiwn etc)
 • Gohebiaeth gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr neu Awdurdod Lleol
Cofrestrfa Academaidd