Bywyd cymdeithasol

Mae bywyd cymdeithasol Cymraeg heb ei ail ym Mangor, ac Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) sy’n ganolbwynt i’r rhan helaeth o’r digwyddiadau a’r gweithgareddau hamdden a chymdeithasol – yn amrywio o nosweithiau cymdeithasol, Eisteddfod a Dawns Ryng-golegol i gemau pêl-droed a rygbi, a thripiau blynyddol i’r Iwerddon neu’r Alban.

I’ch diddanu

O amgylch y campws

Mae clwb nos Academi yn ganolbwynt i lawer iawn o’r adloniant gyda’r nos. Yn ogystal â chlwb nos, mae gan Academi ddau far, caffi a siop.

Mae’r ffefrynnau rheolaidd yn Academi yn cynnwys Clwb Cymru, sy’n cael ei drefnu bob pythefnos gan UMCB. Clwb Cymru yw un o uchafbwyntiau cyson bywyd cymdeithasol Bangor, pan fydd cannoedd o fyfyrwyr Cymraeg yn mwynhau eu hunain i gerddoriaeth Cymraeg a Saesneg. Gydag awyrgylch hwyliog a themâu gwirion o bryd i’w gilydd, mae’r noson yma’n un boblogaidd iawn.

Mae’r Brifysgol yn rhedeg nifer o allfeydd bwyd a diod ar draws y campws, yn cynnwys Bar Uno sy’n darparu lleoliad cymdeithasol i fyfyrwyr ym mhentref Ffriddoedd. Mae yno dri sgrin mawr ac mae’r calendr digwyddiadau yn cynnwys nosweithiau chwaraeon rheolaidd, twrnameintiau pŵl ac adloniant.

Mae byw ac astudio ym Mangor yn gret a mi ydwi wedi gwneud llwyth o ffrindiau.

Sara Menai Stockwell
Cemeg

Wedi’i leoli ym mhentref Santes Fair, Barlows yw’r lle perffaith i gyfarfod a chymdeithasu gyda ffrindiau. Mae’r caffi a bar yma yn cynnig dewis o opsiynau bwyd a diod yn ogystal a siop sy’n gwerthu amrywiaeth o eitemau bwyd hanfodol.

Pontio

Mae Pontio yn sefydliad o fri byd-eang ym maes arloesi mewn gwyddoniaeth, technoleg a’r celfyddydau creadigol. Yn ogystal â bod yn gartref newydd i Undeb y Myfyrwyr, mae’n cynnwys theatr, theatr stiwdio, sinema, ystafelloedd darlithio, mannau cynnal arddangosfeydd, bar a chaffi.

Campws Byw

Mae Campws Byw yn rhaglen i fyfyrwyr sy’n byw yn neuaddau preswyl y Brifysgol. Cymerwch seibiant oddi wrth eich astudiaethau, dewch i gwrdd â phobl newydd a chymryd rhan mewn gweithgareddau ac efallai roi cynnig ar rywbeth gwahanol!

Clybiau a Chymdeithasau

Mae aelodaeth o holl glybiau a chymdeithasau’r Brifysgol am ddim!

Mae nifer o gymdeithasau yn dod o dan ymbarél UMCB, a’r rheiny’n amrywio o chwaraeon i grefydd, o lenyddiaeth i adloniant. Er enghraifft, mae’r canlynol o dan adain UMCB: timau pêl-droed, corau a phartïon canu a cherdd dant, gweithgareddau Aelwyd yr Urdd, a chylchgrawn Y Ddraenen.

Mae Undeb y Myfyrwyr hefyd yn cynnig amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau myfyrwyr.

Darganfyddwch beth sydd ar gael...

Y lle delfrydol ar gyfer chwaraeon a gweithgareddau awyr agored

Wedi ei leoli rhwng mynyddoedd Eryri a’r Fenai, mae Bangor yn le delfrydol ar gyfer pob math o chwaraeon – yn enwedig rhai awyr agored. Mae gan y Brifysgol cyfleusterau chwaraeon o’r radd flaenaf, yn cynnwys campfa fodern yng Nghanolfan Brailsford sydd wedi ei leoli ym Mhentref Ffriddoedd.

Mwy am y cyfleoedd chwaraeon ym Mangor...

Fideo: Pam dewis Bangor?