Croeso i Pontio

Mae Prifysgol Bangor yn eich croesawu i Pontio – ein canolfan newydd lle ceir cymysgedd cyffrous ac unigryw o’r Celfyddydau a Diwylliant, Arloesi, Addysg a Chymuned.

Mae’r enw ‘Pontio’ yn ymgorffori hanfod ac ethos ein canolfan newydd. Mae Pontio’n dod â’r ddinas a’r Brifysgol at ei gilydd mewn ffordd real a gweladwy, wrth i bawb ddod ynghyd i arloesi a dysgu a mynd i’r sinema, y theatr a’r bwytai, i enwi ond ychydig o’r gweithgareddau.

Mae Pontio nid yn unig yn arddangos y gorau o fyd y celfyddydau a diwylliant – yn lleol a rhyngwladol – i Fangor, ond mae hefyd yn fan gwerthfawr i arloesi a menter, gan gysylltu arbenigedd y Brifysgol mewn ymchwil, dylunio a datblygu cynnyrch â busnesau a menter yn ein rhanbarth. Mae Pontio hefyd yn ganolbwynt i fyfyrwyr, gan gynnwys swyddfeydd newydd Undeb y Myfyrwyr ac ystafelloedd dysgu a mannau cyfarfod cymdeithasol o ansawdd uchel y gall pawb eu mwynhau.

Ac, yn eithriadol bwysig, mae’r ganolfan yn ychwanegu’n sylweddol at y cyfleusterau a geir ym Mangor a’r cyffiniau er budd economaidd, cymdeithasol a diwylliannol y Brifysgol a’r gymuned ehangach. Mewn sawl ffordd, felly, mae canolfan Pontio’n cyfiawnhau ei henw a’i gweledigaeth drwy sefydlu pont rhwng gwahanol elfennau’r brifysgol a’r gymuned yng ngogledd-orllewin Cymru.

Professor John G. Hughes“Datblygiad Trawsffurfiol” – Is-ganghellor Prifysgol Bangor, Yr Athro John G. Hughes.

“Mae cwblhau ein canolfan newydd, Pontio, yn garreg filltir arall hynod bwysig yn hanes y Brifysgol wych hon. Yr un modd ag y gwelwyd cwblhau prif adeilad y Brifysgol dros ganrif yn ôl fel datblygiad pellgyrhaeddol gan y gymuned bryd hynny, rwy’n hyderus y bydd agor Pontio’n dod i gael ei ystyried yn ddatblygiad trawsffurfiol arall yn hanes Prifysgol Bangor a’r rhanbarth hwn.

“Rydym wedi codi’r adeilad newydd ynghanol y ddinas, er mwyn cysylltu’r Brifysgol a’r ddinas mewn ffordd real ac amlwg iawn, ac rwy’n gwybod y daw hyn â phrofiadau cadarnhaol i fyfyrwyr, i staff ac i’r gymuned yn ein rhanbarth. Hoffwn ganmol gweledigaeth y rhai sydd wedi gweithio i wireddu’r datblygiad hwn ac rwy’n estyn croeso cynnes i bawb i ddod â phrofi’r cyfleusterau rhagorol hyn.”

Cyllidwyd Pontio gan y Brifysgol, gyda chymorth sylweddol gan Lywodraeth Cymru, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Chyngor Celfyddydau Cymru. Hwn yw’r prif broject yn ystod cam presennol rhaglen fuddsoddi Prifysgol Bangor yn ei hystâd a’i chyfleusterau. Bwriedir buddsoddi £130 miliwn imewn cyfleusterau newydd ar gyfer dysgu, ymchwil, llety a chwaraeon.

*Cyllidir Pontio trwy Gronfa Buddsoddi Cyfalaf Strategol (SCIF) Llywodraeth Cymru, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF), Prifysgol Bangor a Chyngor Celfyddydau Cymru.