Derbynwyr Bwrsariaethau

Daniel Bowen

Rwy'n dod o'r cymoedd, lle nad yw yn un o gadarnleoedd economaidd Cymru mwyach o gymharu â'r gorffennol. Cefais swydd ran-amser a chefais gymorth gan Gyllid Myfyrwyr, ond ni fyddwn  wedi gallu byw'n gyfforddus ym Mangor heb y fwrsariaeth. Mae'r fwrsariaeth, mewn gwirionedd, yn talu hanner fy ffioedd dysgu am y flwyddyn, sy'n golygu bod gennyf fwy o arian i dalu am hanfodion megis rhent, ond hefyd i deithio i leoedd yn y DU sy'n fuddiol ar gyfer fy ngradd ôl-radd. Er enghraifft, yn awr gallaf fforddio mynd i gynhadledd ar ethnogerddoreg  yng ngogledd Lloegr ym mis Ebrill, ni fyddwn wedi gallu fforddio hynny o'r blaen.

Rwy'n bwriadu astudio am ddoethuriaeth mewn cerddoreg yn Sweden ar ôl cwblhau fy ngradd Meistr, gyda'r nod hirdymor o fynd yn ddarlithydd.

Ceri Owen

Rwy'n rhiant sengl i ddau o blant ac yn byw yng Nghonwy. Cefais radd BSc mewn Seicoleg Glinigol ac Iechyd ym Mangor a nawr rwy'n gwneud MA mewn Troseddeg Gymharol a Chyfiawnder Troseddol.  Fi yw'r cyntaf o'm teulu i fynd ymlaen i astudio am radd uwch ac ni fyddai hynny wedi bod yn bosib oni bai fy mod wedi derbyn Bwrsariaeth Ehangu Mynediad.  Rwy'n falch o ddangos i'm plant y gellwch wireddu eich breuddwydion os byddwch yn gweithio'n galed ac, ar ôl gorffen fy ngradd Meistr, rwy'n gobeithio gweithio yn y system Cyfiawnder Troseddol, yn cefnogi rhai sydd wedi dioddef o ganlyniad i droseddau neu ddatblygu ymyriadau i atal erledigaeth.

Sam Harper-Barber

Myfyriwr o Fanceinion ydw i. Fe wnes i radd gyntaf ym Mhrifysgol Bangor ac ar hyn o bryd rwy'n gwneud cwrs ôl-radd mewn Geowyddoniaeth Fôr Gymhwysol ym Mangor eleni.  Mae Syndrom Aspergers arna i ac rwy'n ymwybodol o'r cyfyngiadau y gall hyn ei achosi i mi, a dyna pam rwy'n ddiolchgar am y gefnogaeth rwy'n ei chael drwy'r fwrsariaeth yma.

Sandra Myers

Sandra Williams ydw i ac rwy'n astudio am radd Meistr mewn Cwnsela yma ym Mhrifysgol Bangor ar hyn o bryd.  Mae hyn wedi bod yn freuddwyd gennyf ers i mi raddio yn 2012 a hoffwn ddiolch yn ddiffuant i Mrs Delyth Murphy a'r Ganolfan Ehangu Mynediad am y fwrsariaeth hon.

Rwy'n mwynhau'r profiad gwych yma ac rwy'n edrych ymlaen gyda brwdfrydedd at y ddwy flynedd nesaf.

Richard Ward

Fe wnes i astudio Seicoleg ym Mangor fel myfyriwr israddedig ac ar hyn o bryd rwy'n gwneud cwrs MSc mewn Seicoleg Glinigol ac Iechyd. Ar ôl ei orffen hoffwn gael swydd mewn proffesiwn yn gysylltiedig â Seicoleg Glinigol.  Rwy'n mwynhau'r cyfle i ddilyn pynciau sy'n berthnasol i anhwylderau niwroddatblygiadol a datblygiad plant yn fwy manwl nag ar lefel israddedig.  Yn ogystal â hyn, rwyf hefyd wedi dechrau gwirfoddoli mewn canolfan iechyd meddwl alw heibio yn y gymuned leol, lle rwy'n gobeithio cael mwy o olwg ar weithio mewn proffesiwn gofalu sy'n berthnasol i Seicoleg Glinigol.

Kirsty Williams

Ar hyn o bryd rwy'n astudio am radd Meistr mewn Gwarchod Amgylchedd y Môr yma ym Mangor ar ôl graddio gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Bioleg Môr yn 2017. 

Dechreuais fy mywyd ysgol mewn ysgol gynradd cyfrwng Saesneg yn Y Rhyl ac yna euthum ymlaen i ddysgu Cymraeg mewn ysgol uwchradd yn Llanelwy ac astudiais am fy holl gymwysterau TGAU a Lefel A drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Gan fy mod yn awr yn astudio am Radd Meistr mewn Gwarchod Amgylchedd y Môr, mae gennyf ddiddordeb yn effeithiau microblastigau ar organebau môr.  Yn ystod y flwyddyn hon, rwy'n gobeithio meithrin y sgiliau angenrheidiol i lywio fy ngyrfa tuag at liniaru effeithiau llygredd plastig ar amgylchedd y môr.