Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cynhadledd 'Rhoi'r Iaith yn y Gwaith'

13 Tachwedd 2015, Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor

#iaithgwaith

Nod y gynhadledd hon, sy'n cael ei threfnu gan Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor, ydy amlygu a thrafod dulliau arloesol o annog a chynorthwyo staff i ddefnyddio’r Gymraeg yn eu gwaith bob dydd.

Bydd y gynhadledd yn cael ei chynnal ddydd Gwener 13 Tachwedd 2015 ac mae Prif Weinidog Cymru, y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, wedi cytuno i gymryd rhan fel y prif siaradwr.

Bydd gweddill y gynhadledd ar ffurf cyflwyniadau a thrafodaethau o dan bedair thema, sef:

  • Ymyriadau Strategol
  • Newid Ymddygiad
  • Hyfforddiant
  • Adnoddau

Ymhlith nifer o siaradwyr eraill, bydd Meri Huws (Comisiynydd y Gymraeg), Dilwyn Williams (Prif Weithredwr Cyngor Gwynedd), Robin Llywelyn (Portmeirion) a Mair Parry-Jones (Cynulliad Cenedlaethol Cymru).

Bwriad y gynhadledd ydy amlygu arfer dda mewn gweithleoedd ar draws Cymru ac ar draws gwahanol sectorau yn y gobaith o sbarduno ac ysbrydoli datblygiadau pellach yn y maes allweddol hwn.

Logos

#iaithgwaith

9:30 Cofrestru a phaned
10:00 Gair o groeso gan yr Athro John Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Bangor.
10:05 Trosolwg, Dr Lowri Hughes a Dr Llion Jones, Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor.
10:20 Anerchiad gan Brif Weinidog Cymru, Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC.
10:35 Thema 1: Ymyriadau Strategol
Dilwyn Williams, Prif Weithredwr, Cyngor Gwynedd
Tim Jones, Cyfoeth Naturiol Cymru
11:05 Paned
11:30 Thema 2: Hyfforddiant
Meic Raymant, Heddlu Gogledd Cymru
'Dysgu iaith yn y gweithle', Phillip Moore, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
12:00 Grwpiau trafod wedi'u hwyluso gan Huw Thomas (Sglein)
12:40 Cinio (Ystafell Penrhyn)
13:15 Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg
13:30 Thema 3: Newid Ymddygiad
Robin Llywelyn, Portmeirion
'Adennill iaith drwy'r gweithle', Rhys Williams, BBC Cymru
14:00 Sesiwn ryngweithiol ar ddeinameg gweithle dwyieithog yng nghmwni Huw Thomas (Sglein)
14:20 Thema 4: Adnoddau
Mair Parry-Jones, Cynulliad Cenedlaethol Cymru
'Systemau mewnol Dwyieithog', Richard Sheppard, Interceptor Solutions
Dafydd Gruffydd, Menter Môn
14:50 Gair i Gloi'r Gynhadledd, Yr Athro Jerry Hunter, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Bangor
15:00 Gorffen

logos

#iaithgwaith

Bydd y gynhadledd yn cael ei chynnal yn Neuadd Reichel ar Ffordd Ffriddoedd. Mae'r neuadd wedi'i nodi fel rhif 17 ar y map isod o adeiladau'r Brifysgol.

reichel

Mae digonedd o lefydd parcio ar gael o flaen y neuadd yn rhad ac am ddim.

logos

#iaithgwaith

Mae'r lleoedd ar gyfer y gynhadledd bellach i gyd wedi'u llenwi.

Os hoffech gael eich rhoi ar restr wrth gefn, e-bostiwch iaithgwaith@bangor.ac.uk os gwelwch yn dda.

Fel arall, fe gewch flas ar y gynhadledd trwy ddilyn #iaithgwaith ar Twitter.

#iaithgwaith

Os oes gennych unrhyw ymholiadau o gwbl ynglŷn â'r gynhadledd, mae pob croeso i chi gysylltu â'r trefnwyr:

E-bost: iaithgwaith@bangor.ac.uk

Ffôn: 01248 383293.

logos