Symleiddio Iaith ‘swyddogol’

Cymraeg safonol

Cymraeg Clir

ac eithrio

yn lle / heblaw am

ad-dalu (reimburse)

talu'n ôl

adolygu (review)
(ystyr cyffredinol)

edrych ar / mynd dros

adrodd am

dweud wrth ... am

ailystyried

meddwl eto / edrych eto

amcanu / darofun

bwriadu / anelu at

amgaeedig

rwy'n anfon

amlinellu

disgrifio / egluro

amlygu

pwysleisio / tynnu sylw at

anawsterau

problemau

anhepgor

hanfodol / pwysig

annedd (eich)

eich cartre

archwilio (ystyr cyffredinol)

rhoi sylw manwl i / edrych yn ofalus ar

arddangos (demonstrate)

dangos

ar fyr o dro

cyn bo hir / yn fuan

ar fyrder

yn syth

argaeledd

a yw ... ar gael

arwyddocaol

mawr/ pwysig / llawer o

at ddiben(ion)

i bwrpas(au)

awdurdodi

rhoi hawl

bellach

rŵan / nawr / erbyn hyn

blaenorol

cynt / diwetha

bodoli

bod

bychan/bychain/fechan

bach

caniatáu amser

gadael amser

canlynol

sy'n dilyn

ceisio (to request)

gofyn am

ceisiwch sicrhau

gwnewch yn siŵr / gofalwch

crybwyll

sôn am / awgrymu / dweud

cwblhau ffurflen

llenwi ffurflen

cwblhau gwaith

gorffen gwaith

cwsmer (y)

chi

cydnabyddiaeth (remuneration)

tâl

cyfathrebiad

llythyr

cyfathrebu (â ni)

siarad â ni / sgrifennu aton ni / ein ffonio ni

cyflenwi (supply)

rhoi / gwerthu

cyfranogi (participate)

cymryd rhan / ymuno â/yn/mewn

cyfrannedd (ystyr cyffredinol)

rhan

cyfredol (current)

presennol / ar hyn o bryd

cyfredol (ongoing)

parhaus / sy'n para

cymorth

help

cymryd i ystyriaeth

ystyried

cymwys (i wneud gwaith)

gallu (gwneud gwaith)

cynorthwyo

helpu

cynrychioli (represent)

dangos / golygu / yw

cynrychioli (to represent someone at)

fynd i ... yn fy lle i / mynd ar ran

cynwysedig

wedi'i gynnwys / gyda

darfod (cease)

dod i ben / stopio

dargadw (retain)

cadw

darofun / amcanu

bwriadu

 

 

darparu

rhoi / cynnig

darlunio (toillustrate)

dangos / egluro

datgan (state/declare)

dweud

datgan (announce)

cyhoeddi

datgelu (disclose)

dweud / dangos

defnyddiwr (y)

chi

dethol

dewis

diwygiedig (revised)

newydd / wedi'i newid / gywiro

dogfennaeth

dogfennau / papurau / manylion

dychwelyd (y ffurflen)

anfon (y ffurflen) yn ôl

dyledus (owing)

i'w dalu

dymuno

hoffi / eisiau

dynodi (indicate)

dangos

eich hysbysu chi o

dweud wrthych chi am / rhoi gwybod i chi am

eisoes

yn barod / cyn hyn / o’r blaen

eithrio

cau / gadael mas/allan

ac eithrio

yn lle

er gwaethaf y ffaith bod

ond / er bod

fel rheol

fel arfer

fodd bynnag

ond

galwch (call)

ffoniwch

galluogi

rhoi / gallu

gormodedd o

gormod o

gweddill (remainder)

ar ôl / dros ben

gweddill (balance)

balans

gweithredu

gweithio / gwneud

gweler

edrychwch ar / darllenwch/ cyfeiriwch at / trowch at

gwerthuso (ystyr cyffredinol)

mesur gwerth / mesur llwyddiant

gwrthrych

eitem / peth

gwneud cynnydd

symud ymlaen / bwrw ymlaen / dod ymlaen / dod yn ei flaen/ei blaen/eu blaen

gwneud dewis

dewis

gwneud penderfyniad

penderfynu

 

 

heblaw hynny

hefyd

hepgor

gadael mas/ allan / peidio â chynnwys

hunaniaeth (identity)

pwy ydych chi

hwyluso

gwneud ... yn bosib/hawdd/rhwydd

hyd eithaf fy ngwybodaeth

hyd y gwn i

hyrwyddo (facilitate)

gwneud ... yn bosib / hawdd

hysbysu (inform)

dweud / rhoi gwybod am

i’r perwyl hwn

i'r pwrpas yma

islofnodedig (undersigned)

rydw i, rydyn ni

isod

yn dilyn / yn ... (e.e. cwestiwn 1B / adran 4)

lleihau

cwtogi ar / torri ar

llunio (dogfen)

sgrifennu / creu (dogfen)

mae'n hanfodol/orfodol eich bod

rhaid i chi

meddiant (yn eich)

gennych chi

megis

fel

mewn perthynas â

ymwneud â / yn hyn o beth / am

modd o wneud

ffordd o wneud

mynediad (to access)

mynd at / cael gafael ar / edrych ar

mynychu cyfarfod

mynd i gyfarfod / yn bresennol mewn cyfarfod

nifer fawr o

llawer

niferus (numerous)

nifer dda o

o fudd

yn dda / o fantais / yn help / yn ddefnyddiol

oddi mewn

yn

oherwydd bod

am fod

o'r herwydd

dyna pam

o'r fath

fel hyn

os a phan ...

os ... / pan ... (nid y ddau)

parhau

para (neu aros)

parthed

am / yngl ŷ n â / ynghylch

person é l (ystyr cyffredinol)

staff / pobl

perwyl

pwrpas

preswylfa / trigfan (eich)

eich cartre

priodol

addas

 

 

rhoddi

rhoi

rhoi cymorth

rhoi help / helpu

rhoi ystyriaeth i

ystyried / meddwl am

sefydlu (establish)

dangos / gofyn / holi

serch hynny

ond

sicrhau (ensure)

gofalu / gwneud yn si ŵ r

 

 

statudol

cyfreithiol / yn ôl y gyfraith

sylweddol

mawr / pwysig / llawer o

tebygrwydd

edrych yn debyg / mae'n debyg

tenant (y)

chi

terfynu (rhywbeth)

dod â (rhywbeth) i ben / stopio

trigfan / preswylfa

cartre

trosglwyddo (transmit)

anfon

trwy gyfrwng rhywbeth

fel hyn

tuag at

at

uchod

yn ... (e.e. cwestiwn 1B / adran 4) / ar ddechrau'r llythyr/adroddiad/daflen

wedi'i leoli ar ... / yn ...

ar ... / yn ... (enwi'r safle/lle)

ymaelodi

dod yn aelod

ymdrin â

delio â / trafod / ymwneud â

ymgasglu

dod at ei gilydd

(yn) ymgorffori

yn cynnwys / yn rhan o

ymgymryd â (undertake)

fe fydda' i'n ... / fe fyddwn ni'n ...

ymgynghori â (ystyr cyffredinol)

siarad â

ymhlyg (implied)

yn cael ei awgrymu / yn rhan o

ymholiad

cwestiwn

ymylol (marginal)

bach (iawn), ychydig bach

yn absenoldeb

heb

ynghyd â/ag

a/ac

ynghylch

am

yn ddarostyngedig i

yn dibynnu ar

yn ddibynnol ar

yn dibynnu ar

yn ddigonol (sufficient)

yn ddigon

yn ddi-oed

nawr / rŵan / yn syth

yn ddiymdroi

yn syth / nawr / rŵan

yn flaenorol (previously)

o’r blaen

yn gydnaws â

o'r un natur/patrwm â / yn gyson â

yn gyfartal â

yr un fath â

yn gynwysedig

wedi'i gynnwys / gyda

yn hytrach na

yn lle

yn llesol (beneficial)

yn dda / o fantais / yn help / yn ddefnyddiol

yn ogystal

hefyd

yn rhad ac am ddim

am ddim

yn seiliedig ar

wedi'i seilio ar / yn dilyn patrwm

yn unol â

yn ôl / yn cytuno â

yn ychwanegol at

a / a hefyd

yn y dyfodol agos

cyn (bo) hir / yn fuan

 

 

yn y pen draw

yn y diwedd

yn yr achos hwnnw

os felly

y rheswm dros

dyna pam

ysgrifennu

sgrifennu

ystafell

stafell