Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Uwchlwytho Gwaith Cyfieithu

Rydym yn cynnig gwasanaeth cyfieithu o’r Saesneg i’r Gymraeg neu fel arall, a gwasanaeth prawfddarllen testunau Cymraeg. Gallwch anfon ychydig o eiriau o destun atom, neu ddogfen hir.

Os ydych yn defnyddio'r gwasanaeth am y tro cyntaf, cofiwch ddarllen y cyfarwyddiadau isod. Croeso i chi gysylltu â ni os ydych yn cael trafferth i ddefnyddio’r gwasanaeth neu os ydych chi angen esboniad pellach ar ryw bwynt.

Os ydych yn chwilio am gyfieithiad o deitl neu derm byr efallai bydd Geirfa’r Uned Gyfieithu o gymorth i chi.

Ymlaen i'r system

Ym mha ffurf dylwn i anfon y gwaith atoch?
Os yw’n bosib, cyflwynwch eich gwaith ar ffurf dogfen Word.  Gallwn gyfieithu dogfennau Microsoft Office eraill (e.e. PowerPoint, Excel), ond nid ydynt yn gymhathus â’r meddalwedd cof cyfieithu ac felly byddant yn cymryd mwy o amser, ac ni allwn eu hanfon yn ôl atoch ar y system.  Peidiwch â chyflwyno gwaith sy’n cynnwys ‘track changes’ neu ddarnau wedi eu hamlygu (highlighting).  Os ydych yn dymuno tynnu sylw penodol at ran o’r ddogfen, cyflwynwch ddwy ffeil, y naill yn lân, a'r llall yn nodi newidiadau etc er gwybodaeth. Os byddwch yn anfon dogfen Word yn cynnwys hypergysylltiadau, logos neu graffeg mae’n bosib na fydd y system yn gallu prosesu’r ddogfen ac efallai bydd yn rhaid i ni ofyn i chi ei hailgyflwyno hebddynt.  Cofiwch anfon y testun i’w gyfieithu cyn i chi ymgorffori’r nodweddion ychwanegol hyn.

Nid ydym yn cyfieithu dogfennau ar ffurf PDF.

Defnyddio’r Gwasanaeth
Pan fyddwch yn mewngofnodi, bydd gofyn i chi nodi eich manylion personol, manylion y gwaith ac unrhyw wybodaeth bellach.

Bydd gofyn i chi roi enw ar eich ‘project’, sef y gwaith yr ydych yn anfon i’w gyfieithu/ei brawfddarllen. Gall y project gynnwys un ffeil neu fwy nag un ffeil neu ddarn byr iawn o waith.

Gofynnir hefyd am ddyddiad gorffen ‘a ddymunir’. Ceisiwch roi digon o amser i ni brosesu eich gwaith. Os yw’r dyddiad yn rhy fuan, bydd y gweinyddwr yn ei newid. Mae’r dyddiad dychwelyd diofyn yn bythefnos o’r dyddiad cyflwyno, felly os bydd arnoch angen y gwaith yn ôl cyn hynny, cofiwch ei newid.

Mae lle hefyd i ychwanegu gwybodaeth ychwanegol am y project sy’n berthnasol i’r broses gyfieithu.

Ar y dudalen wedyn gofynnir i chi ddewis rhwng llwytho ffeil/ffeiliau i fyny neu deipio neu ludo testun byr mewn blwch. Cofiwch mai dim ond 250 o nodau (tua 50 gair) sy’n mynd yn y blwch. Os yw’r gwaith yn fwy na hynny rhaid ei anfon mewn ffeil.

Cliciwch wedyn ar y botwm Anfon at yr Uned Gyfieithu.

Fe welwch dudalen cofnodion personol yn dangos y gwaith rydych chi wedi ei anfon at yr Uned Gyfieithu mewn GWYN.

Pan fydd y gweinyddwr wedi derbyn eich gwaith ac wedi cadarnhau’r dyddiad dychwelyd bydd y cofnod yn troi’n lliw MELYN. Cofiwch ei bod yn bosib y bydd angen newid y dyddiad oherwydd prysurdeb yr uned.

Pan fydd y gwaith wedi ei gwblhau byddwch yn derbyn neges e-bost yn rhoi gwybod i chi, ac yn gofyn i chi fewngofnodi i’r wefan i lwytho eich gwaith i lawr.

Fe sylwch wrth wneud hynny fod y cofnod wedi troi’n lliw GWYRDD. Cliciwch ar y cofnod i’w agor ac fe welwch y gwreiddiol ar y chwith a’r cyfieithiad ar y dde. Cliciwch ar y cyfieithiad i'w lwytho i lawr.

Wrth i nifer y cofnodion dyfu bydd y system lliwiau'n ddefnyddiol i chi weld ble mae'r uned arni gyda’ch gwaith, yn enwedig os ydych yn ddefnyddiwr cyson.

Byddwn yn cadw'r gwreiddiol a’r cyfieithiad ar y gweinydd yn barhaol, o dan enw’r project a’r rhif gwaith. Os byddwch yn colli'r cyfieithiad neu'r gwreiddiol, dim ond angen i chi fewngofnodi i'r wefan sydd, i edrych trwy eich cofnodion i ddod o hyd iddo.

Ymlaen i'r system