Myfyrwyr yn cynnal astudiaeth

Dwyieithrwydd ac Ieithyddiaeth

MAES PWNC ÔL-RADDEDIG TRWY DDYSGU

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Dwyieithrwydd ac Ieithyddiaeth

Pam Astudio Dwyieithrwydd ac Ieithyddiaeth?

Oherwydd ein harbenigedd yn y maes hwn - mae Dwyieithrwydd, Datblygu Iaith ac Ieithyddiaeth Wybyddol yn feysydd ymchwil allweddol.

Cewch eich addysgu a'ch goruchwylio gan staff sydd hefyd yn ymchwilwyr brwd, y cydnabyddir llawer ohonynt yn arweinwyr rhyngwladol yn eu maes.

Mae gennym gyfleusterau ymchwil o'r radd flaenaf a labordy ffoneteg a ni yw'r unig uned academaidd yn y Deyrnas Unedig i gynnig MA a PhD mewn Dwyieithrwydd.

Mae Dwyieithrwydd yn astudio'r ffordd y mae siaradwyr dwy iaith (neu fwy) yn caffael ac yn defnyddio eu hieithoedd a sut mae'r ieithoedd hyn yn cael eu cynrychioli yn y meddwl. Pa le gwell i astudio hynny nag mewn Prifysgol sydd wedi'i lleoli mewn rhanbarth gwirioneddol ddwyieithog (Cymraeg-Saesneg).

Mae yma gasgliad helaeth o lyfrau ar Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg y gofelir amdanynt gan Gymdeithas Ieithyddiaeth Bangor (sy'n cael ei rhedeg gan fyfyrwyr).

Hefyd, rydym yn falch bod David Crystal yn Athro er Anrhydedd sy'n treulio diwrnod cyfan bob blwyddyn yn traddodi cyfres o ddarlithoedd ar amrywiaeth o bynciau sy'n gysylltiedig ag iaith.

Cyfleoedd Gyrfa o fewn Dwyieithrwydd ac Ieithyddiaeth

Mae ein cyrsiau'n cynnig ystod o brofiadau a byddent yn apelio at unrhyw un sy'n awyddus i gychwyn ar yrfa sy'n cynnwys datblygu'r defnydd o iaith yn y gymdeithas fodern.

Mae amlieithrwydd yn ffenomen eang mewn llawer o wledydd gan gynnwys y Deyrnas Unedig. Gall MA mewn Dwyieithrwydd fod yn gam pwysig at yrfa mewn sefydliadau sy'n gweithio gyda phoblogaethau dwyieithog a dysgwyr ail iaith, pan fo a phan na fo nam iaith yn bresennol, megis therapyddion iaith a lleferydd ac athrawon.

Bydd MA mewn Ieithyddiaeth yn rhoi dealltwriaeth fanwl i chi o sut mae iaith yn gweithio a'r gallu i wneud ymchwil ar wahanol lefelau o ddadansoddiad ieithyddol. Mae graddedigion yn dod o hyd i gyfleoedd gyrfa mewn nifer o feysydd, megis cyfathrebu a chyhoeddi neu eraill (efallai y bydd angen hyfforddiant ychwanegol neu achrediad proffesiynol) megis addysgu.

Mae ein MA mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol ar gyfer TEFL yn addas i rai sy'n dymuno dysgu Saesneg fel iaith dramor at wahanol ddibenion proffesiynol ledled y byd. Er nad yw hwn yn gymhwyster addysgu ffurfiol, mae'n rhoi'r cefndir damcaniaethol a chefndir mewn ieithyddiaeth sydd ei angen ar fyfyrwyr sy'n dymuno mynd ymlaen i addysgu Saesneg i siaradwyr nad ydynt yn siaradwyr brodorol yn ogystal â chynnig profiad ymarferol yn yr ystafell ddosbarth.

Mae'r sgiliau trosglwyddadwy a geir yn ein cyrsiau'n fuddiol i nifer o yrfaoedd eraill, gan gynnwys hysbysebu, newyddiaduraeth ac ymgynghori.

Ein Hymchwil o fewn Dwyieithrwydd ac Ieithyddiaeth

Mae gennym ddwy flaenoriaeth ymchwil allweddol, ill dwy ag arbenigedd o'r radd flaenaf: Dwyieithrwydd ac Ieithyddiaeth Wybyddol. Mae gennym broffil ymchwil gweithredol ac amrywiol a gydnabyddir yn rhyngwladol, ac ymhlith yr arbenigeddau mae newid a'r iaith Gymraeg, Semanteg Mynediad, prosesu a chaffael mydryddiaeth a chystrawen, iaith dioddefwyr troseddau, datblygiad iaith, ieithyddiaeth corpws a newid iaith, ieithoedd dadleuol eu statws, Dadansoddi Disgwrs Gwybyddol, iaith amseryddol a natur iaith ffigurol.

Mae yma amgylchedd ymchwil bywiog sydd hefyd yn amlwg mewn amrywiol ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys sgyrsiau unigol, seminarau, gweithdai anffurfiol a chynadleddau mawr. Mae llawer o'r rheiny'n agored nid yn unig i staff academaidd, ond hefyd i fyfyrwyr ac i'r cyhoedd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?