Delwedd o'r ymennydd

Niwrowyddoniaeth

MAES PWNC ÔL-RADDEDIG TRWY DDYSGU

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Niwrowyddoniaeth

Pam Astudio Niwrowyddoniaeth?

Mae Niwrowyddoniaeth Fodern yn faes arbenigedd sy'n datblygu'n gyflym. Gan ddefnyddio technegau blaengar, mae ymchwilwyr Niwrowyddoniaeth yn archwilio gweithrediadau mewnol un o ffiniau olaf gwybodaeth ddynol - yr ymennydd dynol.

Mae gan yr Ysgol Seicoleg ym Mangor sawl rhaglen ôl-raddedig sydd wedi'u cynllunio'n benodol i roi'r gallu i fyfyrwyr sydd eisiau ymuno â rhengoedd archwilwyr niwrowyddoniaeth blaenllaw heddiw i gychwyn ar eu taith. Gan weithio gydag aelodau angerddol cyfadran yr ysgol, sy'n ffigurau blaenllaw yn eu priod feysydd, byddwch yn agored i ddyfnder ac ehangder ymchwil niwrowyddoniaeth fodern, o dechnegau cymhwysol mewn niwroddelweddu, adferiad, a datgodio niwral i sail ddamcaniaethol a biolegol niwroseicoleg glinigol a datblygiadol.

 • 6ed ar gyfer boddhad myfyrwyr yn gyffredinol (Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2020)
 • 20 uchaf am ymchwil o ansawdd uchel (Complete University Guide 2021)
 • Mae Seicoleg Bangor yn adran fawr a chosmopolitaidd gyda staff a myfyrwyr o bob cwr o'r byd
 • Mae 89% o'r allbwn ymchwil naill ai gyda'r gorau yn y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol (REF 2014)
 • Roeddem yn un o ddim ond dwy adran seicoleg yn y DU a osodwyd yn yr 20 uchaf am ymchwil yn REF 2014 a hefyd yn y 10 uchaf am foddhad myfyrwyr yn yr un flwyddyn .
 • Sefydlwyd Seicoleg Bangor yn 1963 ac mae dros 50 oed, gan ei gosod ymysg yr hynaf yn y DU.
 • Mae gennym lawer o labordai ymchwil arbenigol, yn cynnwys sganiwr MRI 3T, labordai TMS, cyfleusterau EEG a labordy anatomeg ymennydd

Cynlluniwyd ein cyrsiau nid yn unig i roi sylfaen gadarn i chi mewn damcaniaethau a gwybodaeth niwrowyddoniaeth fodern, ond hefyd y gallu i ddatblygu eich sgiliau ymarferol gyda phrofiad ymarferol yn y byd go iawn o dechnegau ymchwil blaengar. Mae'r graddau ôl-radd niwrowyddoniaeth ym Mhrifysgol Bangor yn wirioneddol heb eu hail ac mae ein graddedigion yn gadael gyda'r sgiliau a'r wybodaeth i fod yn rhan o'r maes cyffrous hwnnw.

6ed

ar gyfer boddhad myfyrwyr yn gyffredinol

Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2020

89%

o'r allbwn ymchwil naill ai gyda'r gorau yn y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol

Research Excellence Framework (2014)

20 uchaf

am ymchwil o ansawdd uchel

Complete University Guide 2021

Cyfleoedd Gyrfa mewn Niwrowyddoniaeth

Ar ôl graddio gyda gradd meistr mewn niwrowyddoniaeth mae yna amrywiaeth o opsiynau gyrfa ar gael ichi gan gynnwys:

 • Academia - ymchwil ac addysgu
 • Gwyddorau Clinigol/Meddygol
 • Gofal iechyd - seicolegydd cynorthwyol neu gynorthwyydd adferiad
 • Biotechnoleg ac ymchwil contract
 • Diwydiant fferyllol
 • Niwroseicoleg a seiciatreg
 • Niwro-ddelweddu
 • Materion rheoleiddio, gweinyddu polisi ac ymchwil
 • Trefniadaeth a gweinyddiaeth academaidd
 • Cyfathrebu ym maes gwyddoniaeth, gwaith amgueddfa ac ymwneud â'r cyhoedd
 • Addysgu

Mae'r sgiliau allweddol a addysgir ar lefel meistr hefyd yn ddeniadol i ystod o gyflogwyr y tu allan i feysydd sydd â chysylltiad uniongyrchol â niwrowyddoniaeth. Gyda gwybodaeth ddadansoddol ac ystadegol ôl-raddedig, ynghyd â sgiliau mewn cyflwyniadau llafar ac adroddiadau ysgrifenedig, byddech mewn sefyllfa arbennig o dda ar gyfer cyflogaeth sy'n gysylltiedig ag ymchwil mewn sefydliadau yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus.

Gallwch hefyd ddefnyddio gradd niwrowyddoniaeth fel paratoad ar gyfer astudiaeth PhD bellach neu raddau doethuriaeth broffesiynol eraill. Mae graddau doethuriaeth broffesiynol yn cynnwys seicoleg glinigol, seicoleg addysg, cwnsela a seicoleg.

Niwrowyddoniaeth - Datrys Dirgelion yr Ymennydd: Arweiniad gyrfaol i fyfyrwyr

Mae gan Gymdeithas Niwrowyddoniaeth Prydain daflen sy'n ymdrin â llwybrau gyrfaol i niwrowyddoniaeth a llwybrau gyrfa posib. Gallwch  lawrlwytho eich copi am ddim yma o'u gwefan. 

Ein Hymchwil o fewn Niwrowyddoniaeth

Mae ein hymchwil yn adlewyrchu dau ddull allweddol. Y dull cyntaf yw datblygu ac astudio ymyriadau i hyrwyddo llesiant, o blentyndod cynnar i oedran hŷn. Roedd ymyriad wrth wraidd agenda’r ysgol pan gafodd ei sefydlu dros 50 mlynedd yn ôl, ac mae’n parhau i fod yn ganolog i’n hunaniaeth ymchwil heddiw. Ein hail ddull allweddol yw niwrowyddoniaeth wybyddol, lle rydym wedi buddsoddi'n helaeth mewn staff ac adnoddau ymchwil arbenigol, i ymchwilio i ganfyddiad a gweithredu; iaith a datblygiad; a gwybyddiaeth gymdeithasol. 

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?