Cardiau ciw Eidalaidd

Adran Ieithoedd a Diwylliannau Modern

Mae gennym hanes hir a nodedig o ragoriaeth mewn dysgu Ieithoedd Modern ers ei sefydlu yn 1884.

Mae gan Brifysgol Bangor hanes hir a nodedig o ragoriaeth mewn dysgu Ieithoedd Modern ers ei sefydlu yn 1884. Dechreuasom gyda Ffrangeg ac Almaeneg ac ehangodd ein portffolio dros y blynyddoedd i gynnwys Sbaeneg, Eidaleg, Galiseg ac, yn fwyaf diweddar, Tsieinëeg.

Mae ein gwaith yn seiliedig ar draddodiad cadarn a di-dor, a'r nod yw paratoi ein myfyrwyr yn drylwyr ar gyfer y byd cyfoes amlieithog sydd ohoni.

Llyfryn gyda helo mewn gwahanol ieithoedd

Amdanom ni

Mae Ieithoedd a Diwylliannau Modern ym Mangor yn cynnig profiad dysgu agos atoch. Rydym yn cynnig cyfleusterau sydd cystal neu'n well na llawer o brifysgolion mwy o faint ond hynny mewn amgylchedd lle mae pawb - y myfyrwyr a’r staff - yn dod i adnabod ei gilydd yn gyflym, ac mae rhywun ar gael bob amser i roi cymorth. Dydych chi byth yn "ddim ond enw" yn ein hadran ni. Rydym yn dysgu mewn grwpiau bach er mwyn hwyluso dysgu iaith ac i alluogi myfyrwyr i gyfrannu ac ymgysylltu'n feirniadol â'r pynciau o’u dewis.

Cael eich dysgu gan arbenigwyr o fri rhyngwladol

Mae’r adran yn rhan o dirwedd ddiwylliannol naturiol ddwyieithog y gogledd, a daw â staff a myfyrwyr o bob cwr o’r byd ynghyd yn un gymuned gefnogol. Mae deall diwylliannau gwahanol yn rhan o'n DNA ac adlewyrchir hynny yn yr amrywiol opsiynau diwylliannol.

Mae cyfathrebu a dealltwriaeth ryngddiwylliannol yn bwysicach nag erioed heddiw. Dyna pam mae dysgu iaith nid yn unig yn golygu meistroli gofynion technegol ieithoedd, mae hefyd yn ymwneud â deall diwylliant y gwledydd a/neu’r rhanbarthau lle siaredir yr ieithoedd hynny. Yn ogystal â meithrin eich gwybodaeth am ddiwylliant yn ein modiwlau iaith craidd, rydym hefyd yn cynnig amryw o opsiynau diwylliannol sy’n cwmpasu llenyddiaeth, ffilm, perfformio, hanes, gwleidyddiaeth ac astudiaethau diwylliannol. Mae ein staff yn adnabyddus yn rhyngwladol yn y meysydd hyn, a thrwy gyflwyno ffrwyth eu hymchwil arbenigol yn y dosbarth, maen nhw'n sicrhau bod y myfyrwyr yn cael deunyddiau blaengar a'u bod yn cael eu paratoi'n llawn i wynebu gofynion y byd cyfoes, modern.

Byddwn yn eich helpu chi ddeall diwylliannau eich dewis ieithoedd yn eu cyd-destun Ewropeaidd a byd-eang, yn ogystal â'ch galluogi i ymdrwytho yn y pynciau sydd o ddiddordeb i chi. Mae amrywiaeth o ffyrdd y gallwch chi deilwra eich dewis modiwl i weddu i'ch diddordebau chithau. Yn ogystal â dewis o blith yr amrywiol fodiwlau diwylliannol sydd ar gynnig, cewch gyfle i weithio'n annibynnol ar bynciau yr ydych yn eu mwynhau trwy ymchwil o dan gyfarwyddyd. Gallai hynny fod ar ffurf traethawd hir, project iaith, casgliad y wasg neu bortffolio hunanastudio. 

Map o Ewrop

Ein Hymchwil

Mae ymchwil wrth wraidd Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern Bangor.  Mae holl academyddion yr adran yn ymchwilwyr gweithgar, adnabyddus a brwdfrydig ac iddynt hanes rhagorol o gyhoeddi, siarad yn rhyngwladol a dwyn dylanwad ar ddadleuon yn eu meysydd arbenigol. Mae cydnabyddiaeth i ymchwilwyr yr adran yn eu priod feysydd ac maent yn cyfrannu at yr effaith a gaiff Prifysgol Bangor yn rhyngwladol. Ymhlith y staff mae dau Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru.  Mae llawer o’r staff yn aelodau o grwpiau academaidd o fri o fewn eu maes pwnc, ac mewn sefydliadau sy’n creu cysylltiadau rhwng prifysgolion a’r gymuned ehangach. Mae gennym hanes rhagorol o ennill grantiau gyda dyfarniadau diweddar gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau a'r Academi Brydeinig.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?