Person holding a bowl full of material from wetlands

Artist yn cydweithio â'r Ganolfan Biogyfansoddion i ddatblygu deunyddiau cynaliadwy sy'n adrodd eu stori eu hunain o'r tir

Mae artist o Ogledd Cymru yn gweithio’n agos gyda Chanolfan Biogyfansoddion Prifysgol Bangor i greu deunyddiau newydd sy’n deillio o fyd natur y gellir eu defnyddio i greu gweithiau celf, fel rhan o amlygu’r angen i ofalu am ein hamgylchedd naturiol.

“Mae Dr Curling wedi fy nghefnogi wrth i mi archwilio gwahanol ddulliau o ddod â glaswelltau gwastraff o Gors Erddreiniog, cregyn cregyn gleision powdr, calch, gwlân a ‘biochar’, sy’n cael ei gynhyrchu o’r glaswellt, at ei gilydd. Mae'n broses barhaus o brofi a methu, ac mae llawer o samplau wedi casglu yn fy stiwdio! Mae un o fy ffefrynnau wedi'i wneud o laswellt mwydion, cregyn gleision a gwaelod gwlân, wedi'i rwymo ynghyd ag alginad, sy'n deillio o wymon."

“Mae Dr Julie Webb o Ysgol Gwyddorau Eigion Bangor hefyd wedi bod yn ddigon caredig i rannu ei gwybodaeth am rywogaethau o wymon fel Saccharina Latissima sydd, o gael yr amodau cywir, â’r potensial i gael eu cynaeafu a darparu’r canlyniadau rhwymol yr wyf yn edrych amdanynt, felly dwi’n edrych ymlaen at weld sut y bydd hynny’n datblygu.

“Mae wedi bod yn broses hynod ddifyr hyd yn hyn, ac edrychaf ymlaen at rannu’r canlyniadau gyda’r cyhoedd dros y misoedd nesaf.”

Dywedodd Dr Simon Curling, “Fel ymchwilwyr, rydym wedi arfer edrych ar ddeunyddiau naturiol o safbwynt gwyddonol neu ddatblygu cynnyrch felly mae gweithio gyda Manon, gyda’i hagwedd greadigol, yn ddull newydd a chyffrous i ni ac mae’n ein helpu i edrych ar deunyddiau mewn ffyrdd newydd.”

Dywedodd Dr Peter Jones, Prif Ymgynghorydd Arbenigol CNC ar Fawndiroedd: "Er y gallai rhai pobl feddwl bod mewndiroedd yn llai trawiadol na thirweddau naturiol eraill yng Nghymru megis mynyddoedd, coetiroedd neu arfordiroedd - mewn gwirionedd mae ein corsydd a'n ffeniau yn cefnogi amrywiaeth wych o blanhigion ac anifeiliaid, ac mae'r pwysigrwydd hwn yn parhau o'r golwg o dan y ddaear. Mawndir yw storfa garbon pridd mwyaf dwys y ddaear ac mae eu hadfer i gyflwr iach yn gam allweddol gan Lywodraeth Cymru a CNC wrth weithredu i fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur.

"Mae'n bleser gennym felly weithio gydag artist fel Manon Awst sydd, drwy ei chreadigrwydd a'i gwaith ymchwil, yn ceisio amlygu rhai o rinweddau cudd mawndiroedd ar gyfer llygaid y cyhoedd."

Mae ‘Breuddwyd Gorsiog’ (Wetland Dreams)' yn agor nos Sadwrn, 15fed o Orffennaf yn Oriel Brondanw, Llanfrothen a bydd sgwrs artist gyda Dr Sarah Pogoda o Brifysgol Bangor yn yr oriel ar ddydd Sadwrn, 19eg Awst.

Bydd Manon hefyd yn cyflwyno elfen o’r gwaith gyda CNC ar ddydd Llun 7fed o Awst yn Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd, a bydd cerflun newydd yn cael ei ddadorchuddio yng Nghorsydd Môn yn ddiweddarach eleni. Gallwch ddysgu mwy am Manon Awst yma https://manonawst.com/

 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?