gwartheg mewn sied

Sut y bydd galw cynyddol am gig a llaeth yn cael effaith amgylcheddol ar ffermydd ucheldir Kenya

Mae arbenigwyr ym Mhrifysgol Bangor ar fin gweithio gyda thyddynwyr yn ucheldiroedd Kenya i asesu effeithlonrwydd eu harferion pori ac effaith yr arferion hynny ar yr amgylchedd.

Mae ffermydd tyddynwyr yn hanfodol i ddeinameg ecolegol ecosystemau ucheldir Kenya. Byddwn yn cynnwys ffermwyr mewn gwyddoniaeth dinasyddion, fel y gallwn i gyd ddeall goblygiadau ecolegol ac economaidd rheoli porfeydd yn yr ardaloedd bioamrywiol a bregus hyn. Byddwn hefyd yn modelu effeithiau lledaenu arferion da a chael gwared ar yr arferion hynny nad ydynt efallai mor effeithiol yn economaidd nac yn amgylcheddol. Yn ein tro, gallwn wedyn wneud argymhellion mwy gwybodus i lunwyr polisi. Gallai’r wybodaeth newydd hefyd arwain at ledaenu arferion da i ranbarthau tebyg yn Affrica.

Gall dull deublyg wella effeithlonrwydd a lleihau diraddio amgylcheddol ac allyriadau, tra bod y bwlch gwybodaeth presennol yn rhwystr i’r buddsoddiad sydd ei angen i fodloni gofynion ac i’r wlad gyfan gyrraedd ei thargedau amgylcheddol,

Dr James Gibbons,  Darlithydd Uwch mewn Modelu Ecolegol, Ysgol Gwyddorau Amgylcheddol a Naturiol

Mae'r ymchwil yn un o 13 o geisiadau llwyddiannus i'r rhaglen 'Datgloi potensial byd natur i ddarparu atebion hinsawdd a gwella bywoliaeth'. Mae hon yn rhaglen Cymorth Datblygu Swyddogol y Deyrnas Unedig (ODA) sy’n ariannu ymchwil i atebion sy’n seiliedig ar natur i newid yn yr hinsawdd a lleihau tlodi, a reolir gan y Ganolfan Fyd-eang ar Fioamrywiaeth ar gyfer Hinsawdd drwy DEFRA.

“Rydym yn gyffrous iawn i gyhoeddi’r rownd gyntaf o dderbynwyr grantiau drwy’r Ganolfan Fyd-eang ar Fioamrywiaeth ar gyfer Hinsawdd (GCBC) mewn partneriaeth ag RBG Kew a DAI Global UK. Mae hon yn garreg filltir arwyddocaol ac yn gam cyntaf tuag at ddarparu datrysiadau hinsawdd i boblogaethau bregus trwy weithio mewn partneriaeth â sefydliadau ar draws De’r Byd i ddefnyddio potensial natur i wella gwytnwch hinsawdd a gwella bywoliaethau,” meddai’r Athro Gideon Henderson, Prif Ymgynghorydd Gwyddonol, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig y Deyrnas Unedig.
 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?