Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2)

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn fenter sgiliau lefel uwch Cymru gyfan. Arweinir y fenter gan Brifysgol Bangor, sy’n cefnogi cymwysterau doethuriaeth, MPhil a graddau meistr ymchwil ym mhob prifysgol yng Nghymru, a noddir ar y cyd gan bartneriaid allanol o Gymru.

 

Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth yn rhaglen Cydgyfeirio Ewropeaidd o bwys a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector addysg uwch yng Nghymru. Gan elwa o Gronfeydd Cymdeithasol Ewropeaidd (ESF), mae KESS yn cefnogi prosiectau ymchwil cydweithredol ar lefelau Meistr a PhD ochr yn ochr â busnesau a sefydliadau sydd wedi’u lleoli yn ardal Gydgyfeirio Cymru (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd).

Mae angen i academydd o Brifysgol Bangor a chwmni partner ymchwilio i gynigion prosiect - gyda'r prosiect yn canolbwyntio ar fynd i'r afael ag angen cwmni.

I fod yn gymwys ar gyfer cyllid ESF rhaid i brosiectau gadw at y meini prawf canlynol:

 • Cael ei gwmpasu mewn partneriaeth â phartner cwmni.
 • Rhaid i weithgarwch y prosiect fod yn rhanbarth cydgyfeirio Cymru.
 • Bydd yn rhaid i bartner y cwmni gyfrannu cyfraniad ariannol blynyddol rhwng £3k - £4k +TAW (yn dibynnu ar faint y cwmni).
 • Rhaid i brosiectau ffitio o fewn un o feysydd her fawr LlC : Gwyddorau Bywyd ac Iechyd; Carbon Isel, Ynni a'r Amgylchedd; TGCh a'r Economi Ddigidol; Peirianneg a Deunyddiau Uwch.
 • Rhaid iddo arwain at Radd Meistr trwy Ymchwil; MRes neu gymhwyster PhD.
 • Rhaid ei gwblhau mewn 3.5 mlynedd ar gyfer PhD; 1 flwyddyn 3 mis ar gyfer Meistr Ymchwil.
 • Unwaith y bydd prosiectau arfaethedig wedi'u cymeradwyo, cynigir ysgoloriaeth.

Mae'r ysgoloriaeth yn cynnig y canlynol i'r cyfranogwr cymwys (myfyriwr):

 • Cyflog misol yn unol â chyfraddau RCUK: 3 blynedd o gyllid @ £14,002 y flwyddyn ar gyfer PhD; cyllid blwyddyn o £11,313 ar gyfer Meistri Ymchwil.
 • Mae BU yn hepgor ffioedd dysgu prifysgol.
 • Cyfle i gael mynediad at gyfres o hyfforddiant sgiliau lefel uwch a mynychu Ysgol Raddedigion KESS breswyl. Rhaid i bob cyfranogwr gwblhau Gwobr Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig KESS.
 • O leiaf 30 diwrnod y flwyddyn yn gweithio gyda phartner y cwmni ar eu prosiect dynodedig.
 • Cyllideb KESS safonol ar gyfer costau eraill sy'n ymwneud â phrosiectau ymchwil (teithio, nwyddau traul ac offer).
 • Rhaid i fyfyrwyr gwblhau a chyflwyno eu traethawd ymchwil mewn 3.5 mlynedd ar gyfer PhD; 1 flwyddyn 3 mis ar gyfer Meistr Ymchwil.
 • Dylai ymgeiswyr fod yn byw yn ardal gydgyfeirio Cymru pan gânt eu penodi, a dylai fod ganddynt yr hawl i weithio yn y rhanbarth ar ôl cymhwyso.

 

Gwefan KESS 2

Astudiaethau Achos Alumni KESS 2 Prifysgol Bangor

Ysgoloriaethau

Cysylltiadau

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?