Gwobrau Ymchwil ac Effaith yr Is-ganghellor

Cynhaliodd Prifysgol Bangor ei seremoni flynyddol ar gyfer Gwobrau Effaith ac Arloesi am y trydydd tro ar 3 Rhagfyr 2015. Mae’r gwobrau arbennig hyn ym Mhrifysgol Bangor yn cydnabod ac yn dathlu’r effaith y mae gweithgareddau ymchwil, arloesedd a mentergarwch y Brifysgol yn ei chael ar yr economi a’r gymdeithas yn ehangach. Cafodd nifer o brosiectau, sydd wedi sicrhau budd i gymunedau lleol a byd-eang, eu cydnabod a’u gwobrwyo.

Roedd y Wobr Effaith yn un o’r uchafbwyntiau i’r myfyrwyr PhD. Y dyddiau hyn, mae disgwyl i fyfyrwyr PhD feithrin amrywiaeth eang o sgiliau yn ogystal â pharatoi darn o waith ymchwil gwreiddiol. Mae’r pwyslais gweddol newydd hyn ar sicrhau effaith y tu hwnt i furiau’r brifysgol yn golygu bod gofyn i’r myfyrwyr ymgysylltu â phobl o'r tu allan i’r byd academaidd, gyda’r cyhoedd, ymarferwyr, busnesau a sefydliadau eraill, cyn dechrau ar eu gyrfaoedd ym maes ymchwil.

Cyflwynodd Ysgol Ddoethurol Prifysgol Bangor rai o fyfyrwyr rhagorol PhD â Gwobr Ymchwil ac Effaith yr Is-ganghellor am y tro cyntaf erioed.

Yr Athro John G Hughes gyda’r ymgeiswyr PhD a Dr Anita Malhotra a Dr Penny Dowdney o’r Ysgol Ddoethurol.

Dyma’r ymgeiswyr a oedd wedi cyrraedd y rhestr fer:

  • Anne Collis : Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol : yn y categori Polisi a Gwasanaethau Cyhoeddus : ‘’Dim y rhai arferol’ : datblygu dull anarferol i sicrhau llais i aelodau'r cyhoedd ym maes llunio polisïau Llywodraeth Cymru’.
  • Sarobidy Rakotonarivo : Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth :  yn y categori rhyngwladol : ‘Lleihau allyriadau carbon oherwydd datgoedwigo fforestydd trofannol: beth yw’r effaith ar y bobl leol?’
  • Catherine Sharp : Ysgol Seicoleg : yn y categori Diwylliannol a Chymdeithasol : ‘Datblygu a gwerthuso cyfuniad o fwyta’n iach a gweithgarwch corfforol, ymyrraeth newid ymddygiad, gan dargedu plant 3-4 oed mewn ysgolion cynradd.’
  • Matthias Wurz : Yr Ysgol Cerddoriaeth : hefyd yn y categori Diwylliannol a Chymdeithasol : ‘Datblygu methodoleg ryngddisgyblaethol newydd sy’n pwysleisio arwyddocâd cerddoriaeth fodern ac yn hybu’r ymgysylltiad â chymdeithas heddiw.’

Yr Athro John G Hughes gyda’r ymgeiswyr PhD.

Mae’n ffordd newydd o feddwl am ymchwil PhD, ond drwy gynnwys ymgysylltu’n rhan greiddiol o’u prosiectau, mae’r myfyrwyr hyn wedi dangos eu bod yn gallu cyfuno ymarfer, polisïau ac astudiaethau academaidd, ac maen nhw bellach mewn sefyllfa dda i sicrhau effaith sylweddol yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Anne Collis, o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ddaeth i’r brig ac ennill Gwobr Ymchwil ac Effaith yr Is-ganghellor.

Yr Athro John G Hughes gydag Anne Collis.

Wrth siarad yn y seremoni wobrwyo yn Pontio, dywedodd yr Is-ganghellor, yr Athro John G Hughes:

“Mae ein gwaith ymchwil yn gwneud gwahaniaeth yn y rhanbarth ac yng Nghymru, ond hefyd mewn sawl gwlad ar draws y byd. Mae safon y gwaith sy’n cael ei gyflawni gan ein hacademwyr a’n myfyrwyr wedi gwneud cryn argraff arnaf, ac mae'r gwobrau blynyddol pwysig hyn yn tynnu sylw at hynny. Hoffwn longyfarch pawb sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol heno.”