Posteri Ymchwil

Anna Zelmer, Ysgol Cemeg

Ymchwiliad i nodweddion ffisegol a chemegol swigod sebon o ran eu perfformiad.

Astudiwyd effaith crynodiad SDS ar hirhoedledd swigod a chanfuwyd bod crynodiad ychydig yn uwch na cmc SDS yn creu'r swigod mwyaf sefydlog. Gellir priodoli hyn o bosib i

ddirlawnder moleciwlau arwynebydd [surfacant] yng nghanol dyfrllyd haenen y sebon, sy'n arwain at effeithiau sefydlogi ychydig uwch na cmc a rhyngweithiadau gwrthyrru ar grynodiadau hyd yn oed yn uwch.

Gregg Robert Ashcroft, Ysgol Gwyddorau Biolegol


Cynllunio ac Adeiladu Labordy Byw Gwlyptir Adeiledig - Llif Arwyneb Arbrofol Chwe-Chellog.

Rwyf yn cynllunio ac yn adeiladu gwlyptiroedd i drin gwastraff domestig a dŵr gwastraff. Mae'n dechnoleg gynaliadwy amgen ar gyfer dŵr gwastraff. Mewn geiriau eraill, nid yw'n defnyddio llawer o gemegau, nid oes angen llawer o gynnal a chadw, mae'n rhad ac yn hirhoedlog fel system trin dŵr. Rwyf yn edrych ar agweddau cynllunio unigol er mwyn gwella'r gwlypdir yn gyffredinol. Rwyf ar hyn o bryd yn edrych ar weithgarwch ensymau a sut mae hynny'n cysylltu â chynhyrchiant cyffredinol y gwlyptir ac effeithlonrwydd y gwlyptir. Rydym yn edrych ar weithrediadau carbon a sut mae hynny'n effeithio ar weithgarwch yr ensymau sy'n effeithio ar effeithlonrwydd cyffredinol cael gwared ar ddŵr gwastraff a'r cemegolion ynddo. Rwyf hefyd yn edrych ar gynlluniau plannu i greu systemau amrywiol gan fod ganddynt fwy o allu i gael gwared ar ddŵr gwastraff, a sut i gynnal yr amlgnwd i barhau â'r lefel o gynhyrchiant.


Laura O’Philbin, Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd


Gwerthusiad o effeithiau defnyddio ap TGCh 'hel atgofion' i bobl sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr

Mae Therapi Atgofion yn golygu trafod gweithgareddau, digwyddiadau a phrofiadau yn y gorffennol gyda pherson arall neu grŵp arall o bobl, fel arfer gyda chymorth ysgogwyr diriaethol. Mae'n galluogi pobl sy'n byw gyda dementia i ganolbwyntio ar atgofion tymor hir (sydd fel arfer yn parhau'n gyflawn) ac i dreulio amser gwerthfawr gyda'u gofalwyr.

Shan Miriam Pritchard, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas

Gwerthuso llwyddiant apiau Cymraeg a dwyieithog.

Mae'r project ymchwil hwn yn trafod defnydd y Gymraeg yn y byd digidol, ar gyfer cwrs ôl-raddedig wedi ei gyllido gan Ysgoloriaeth KESS. Mae'r cwmni partner, Cwmni Da, yn un o brif gyflenwyr rhaglenni teledu S4C yng Ngogledd Cymru. Maent wedi symud yn gynyddol tuag at ddarparu cynnwys digidol atodol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, wrth i arferion  gwylio newid a datblygu. Diben yr ymchwil hon felly yw canfod mwy am y ffactorau hynny sy'n dylanwadu ar lwyddiant y cynhyrchion hyn, agweddau defnyddwyr tuag atynt a thuag at yr iaith Gymraeg a deunyddiau digidol dwyieithog yn gyffredinol.


 

Simon White, Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth

Tuag at ddull dewis â chymorth marcwyr i wrthsefyll malltod hwyr mewn tatws Sárpo

Mae bridio tatws yn draddodiadol yn broses araf a llafurus, sydd fel rheol yn cymryd 10-12 blynedd o'r croesfridio cyntaf at gynhyrchu cyltifar newydd (Bradshaw, 2009). Mae defnyddio dull dewis â chymorth marcwyr (MAS) yn un ffordd y gall bridwyr geisio cwtogi'r broses hon drwy sgrinio cnwd am farcwyr y gwyddys eu bod yn gysylltiedig â nodweddion dymunol.