Golwg ar Ymchwil – Cystadleuaeth ffotograffiaeth i staff ac ymchwilwyr ôl-radd

Mae Prifysgol Bangor ac Ysgol Ddoethurol Prifysgol Bangor yn falch o gyhoeddi’r gystadleuaeth ddelwedd ymchwil flynyddol gyntaf i staff ac ymchwilwyr ôl-radd. Fe’ch gwahoddir i gyflwyno delweddau fydd yn addysgu, yn goleuo ac yn ennyn diddordeb cynulleidfa nad ydynt yn arbenigwyr, a rhoi golwg weledol ar ymchwil ôl-radd a wneir ym Mangor ar hyn o bryd.

I staff – byddwn yn chwilio am y delweddau hynny sy’n adlewyrchu’r ymchwil sy’n digwydd ym Mhrifysgol Bangor orau ac sy’n cyd-fynd â’r themâu canlynol:

 • Amgylchedd, ynni a chynaliadwyedd
 • Iechyd, lles a bywoliaethau
 • Iaith, diwylliant a chyfathrebu
 • Merched mewn gwyddoniaeth

I fyfyrwyr doethurol – byddwn yn chwilio am ddelweddau sy’n cyfathrebu gwaith yr ymgeisydd – beth sy’n digwydd/beth a wnaed a pham ei fod yn bwysig – mewn un ddelwedd. Dylai eich delwedd gynnig dehongliad gweledol o’ch ymchwil i’r gynulleidfa. Bernir delweddau ar sail eu hansawdd, eu gwreiddioldeb a’u heffaith weledol. Byddwn yn chwilio hefyd am gyswllt rhwng y ddelwedd a’r disgrifiad fydd yn cyd-fynd â hi er mwyn gweld eich gallu i gyfathrebu natur eich ymchwil. Gall delwedd fod yn ffotograff neu’n ddelwedd wedi ei chymryd gyda thelesgop, microsgop neu dechnoleg ddelweddu arall.

Rhaid cyflwyno’r ddelwedd a’r ffurflen gais erbyn 1 Chwefror 2018.

Caiff y cynigion a ddewisir eu defnyddio i greu arddangosiad ar-lein a rhoddir gwobr i’r delweddau ar y rhestr fer a’r delweddau buddugol.

Telerau ac amodau

Bod yr holl gystadleuwyr yn cytuno i gadw at reolau’r gystadleuaeth. Bod gan y brifysgol hawl i wahardd unrhyw gystadleuydd nad yw wedi cadw at reolau’r gystadleuaeth.

I fyfyrwyr yr Ysgol Ddoethurol:

Rhaid i chi fod wedi cofrestru ar gwrs gradd ymchwil ym Mhrifysgol Bangor ar ddyddiad cyflwyno eich cais a disgwylir i chi barhau i fod yn gofrestredig tan o leiaf mis Mehefin 2018.

I’r holl gystadleuwyr:

 • Mae’n rhaid i ffotograffau/delweddau fod yn waith gwreiddiol y cystadleuydd.
 • Rhaid i gystadleuwyr fod yn unig ddeiliad hawlfraint dros y ffotograff/ddelwedd.
 • Bydd hawlfraint dros y ffotograff/ddelwedd yn parhau’n eiddo’r cystadleuydd.
 • Trwy gystadlu yn y gystadleuaeth hon mae cystadleuwyr yn cytuno i’w ffotograff/delwedd gael eu harddangos gan y brifysgol a’u defnyddio mewn digwyddiadau yn y brifysgol ac mewn deunyddiau’n hyrwyddo’r brifysgol eleni ac mewn blynyddoedd i ddod. Caiff yr holl ffotograffau/delweddau a ddefnyddir eu priodoli’n llawn i’r cystadleuydd.
 • Os yw’r ffotograff/ddelwedd yn cynnwys rhywun y gellir ei adnabod – e.e. aelod staff, myfyriwr arall neu aelod o’r cyhoedd – rhaid i gystadleuwyr gael caniatâd yr unigolyn dan sylw i anfon y ffotograff/ddelwedd i’r gystadleuaeth hon.
 • Os yw’r ffotograff/delwedd yn cynnwys rhywbeth a allai fod yn eiddo deallusol – e.e. darganfyddiad ymchwil gyda gwerth masnachol posib – rhaid i gystadleuwyr gael caniatâd eu goruchwylwyr ac, os oes angen, eu noddwyr, i ddefnyddio’r ffotograff/delwedd yn y gystadleuaeth hon.
 • Rhaid anfon ffotograffau/delweddau fel ffeil .RGB, .JPG, neu .TFF.
 • Rhaid i ffotograffau/ddelweddau gael eglurder o fan leiaf 300dpi.
 • Rhaid i faint ffeil ffotograffau/delweddau fod rhwng 500KB a 10MB. Ni dderbynnir ffeiliau delwedd llai neu fwy.
 • Rhaid i drin ffotograffau/delweddau’n ddigidol gael ei gyfyngu i gropio a gwneud gwelliannau bychain o ran cyferbyniad, disgleirdeb a dirlawnder lliw i’r diben o wneud y ddelwedd yn fwy realistig. Ni chaniateir ychwanegu pethau at y ffotograffau neu dynnu pethau ohonynt, na chyfuno delweddau.

Cyflwyniadau

Rhaid cyflwyno ffotograffau/delweddau trwy ffurflen gais y cystadleuaeth.

Rhaid cyflwyno darn ysgrifenedig o hyd at 150 gair ar y ffurflen gais i gyd-fynd â’r ffotograff/ddelwedd, sy’n rhoi dehongliad o’r ddelwedd yng nghyd-destun eich ymchwil. Dylid ei ysgrifennu mewn ffordd y gall rhywun heb unrhyw gefndir yn y pwnc ei ddeall.

Rhaid cyflwyno’r ffotograff/ddelwedd a’r ffurflen gais erbyn 1 Chwefror 2018. Ni dderbynnir cynigion a ddaw i law ar ôl yr amser hwnnw.

Dylech gyflwyno ffurflen gais am bob delwedd rydych yn ei chyflwyno.

Ymddiheuriadau, ond ni fyddwn yn gallu cydnabod derbyn ceisiadau.

Caiff y gystadleuaeth ei beirniadu gan banel sy’n cynnwys: Deon Astudiaethau Ymchwil Ôl-radd, Rheolwr yr Ysgol Ddoethurol, Cyfarwyddwyr Astudiaethau Ymchwil Ôl-raddedig y colegau, Arweinwyr Ymchwil Ôl-radd yr ysgolion, y Dirprwy Is-ganghellor dros Ymchwil ac Effaith, arweinydd Cyfrif Cyflymu Effaith yr ESRC, cynrychiolwyr myfyrwyr a chynrychiolwyr anacademaidd, yn cynnwys un beirniad anacademaidd (i’w ddethol gan y cadeirydd).

Bydd penderfyniadau’r beirniaid yn derfynol ac ni dderbynnir unrhyw ohebiaeth ar y mater.

Cwestiynau cyffredin

Cymhwyster ymgeiswyr

Pwy all gymryd rhan yn y gystadleuaeth Golwg ar Ymchwil?

Holl staff

I gystadleuaeth yr Ysgol Ddoethurol:

Mae’n rhaid i chi fod yn fyfyriwr ymchwil ym Mhrifysgol Bangor ar hyn o bryd i gymryd rhan yn y gystadleuaeth. Gwaetha’r modd, ni allwn dderbyn cynigion gan fyfyrwyr Meistr hyfforddedig.

Rwyf yn tynnu at ddiwedd fy ngradd – alla i gymryd rhan?

I fod yn gymwys i gymryd rhan mae’n rhaid i chi fod wedi eich cofrestru’n fyfyriwr llawn-amser, rhan-amser, dysgu o bell, neu fyfyriwr ymchwil sy’n ysgrifennu ei thesis, ar y dyddiad cystadlu. Hefyd mae’n rhaid i chi barhau i fod wedi eich cofrestru’n fyfyriwr llawn-amser, rhan-amser, dysgu o bell, neu fyfyriwr ymchwil sy’n ysgrifennu ei thesis, tan o leiaf ddiwedd mis Mehefin 2018.

A oes unrhyw gyfyngiadau o ran pwnc neu flwyddyn gradd?

Mae’r gystadleuaeth yn agored i fyfyrwyr ymchwil o bob maes pwnc. Nid oes raid i chi gael canlyniadau/canfyddiadau ymchwil i’w dangos o anghenraid; bydd yn ddigon eich bod yn gallu dangos perthnasedd eich testun ymchwil mewn ffordd sy’n hawlio sylw’n weledol.

A all myfyrwyr ymchwil rhan-amser a dysgu o bell gymryd rhan?

Mae’r gystadleuaeth yn agored i fyfyrwyr ymchwil llawn-amser, rhan-amser a dysgu o bell.

Themâu ymchwil

A oes rhaid i’r ddelwedd gyfleu pob elfen yn y themâu ymchwil?

Na, gall delweddau fod yn berthnasol i ran neu bob un o bob thema ymchwil.

A gaf gyflwyno mwy nag un ddelwedd?

Cewch.

Fformat y ddelwedd

A gaf ddefnyddio llun a dynnwyd gan rywun arall?

Na chewch – mae’n rhaid i ffotograffau fod yn waith gwreiddiol y cystadleuydd.

A ddylai ffotograffau fod mewn lliw, neu a allant fod yn ddu a gwyn?

Dylai ffotograffau fod mewn lliw fel rheol, ond gallant fod mewn du a gwyn os mai dyna gynnyrch arferol y dechnoleg ddelweddau a ddefnyddir.

A gaf wneud newidiadau i’m ffotograff gan ddefnyddio meddalwedd fel Photoshop?

Na chewch. Ni chaniateir trin ffotograffau’n ddigidol, ac eithrio cropio a thechnegau “ystafell dywyll ddigidol” sylfaenol sydd eu hangen i gael cydbwysedd lliw ac eglurder realistig.

Oes yna unrhyw ofynion technegol o ran y ffotograffau?

Rhaid i ffotograffau gael eglurder o fan leiaf 300dpi a rhaid i faint ffeil y llun fod rhwng 500KB a 10MB.

A all y ffotograff gynnwys delweddau sydd dan hawlfraint – e.e. mapiau Arolwg Ordnans?

Na – rhaid i hawlfraint dros y llun fod yn eiddo’r cystadleuydd yn unig.

A oes rhaid i mi ymddangos yn y ffotograff?

Nac oes. Dylai eich ffotograff egluro eich ymchwil a’ch canfyddiadau – nid oes rhaid i chi ymddangos yn y ffotograff eich hun.

A all y ffotograff gynnwys delweddau o fy labordy/offer/canlyniadau gwyddonol?

Gall – er y bydd rhaid i’r ffotograff fod yn ddiddorol i’r gwylwyr. Yn ogystal, os yw eich ffotograff yn cynnwys delwedd y gellid ei hystyried yn eiddo deallusol – e.e. darganfyddiad ymchwil gyda gwerth masnachol posib iddo – mae’n rhaid i chi gael caniatâd eich goruchwylwyr, a’ch noddwr hefyd os oes angen hynny, i anfon y ffotograff i’r gystadleuaeth hon.

All y ffotograff gynnwys delweddau o bobl eraill?

Gall. Ond os yw’r ffotograff yn cynnwys rhywun y gellir ei adnabod, yn aelod staff, yn fyfyriwr arall neu’n aelod o’r cyhoedd – mae’n rhaid i chi gael caniatâd yr unigolyn dan sylw i anfon y ffotograff i’r gystadleuaeth hon.

Y drefn ymgeisio

Sut y cyflwynir cynigion?

Cyflwynir cynigion trwy ffurflen gais y cystadleuaeth.

Beth yw dyddiad cau derbyn cynigion?

Rhaid cyflwyno cynigion erbyn 1 Chwefror 2018.

Ni ystyrir cynigion a gyflwynir ar ôl yr amser hwnnw.

Sut gaiff cynigion eu dewis?

Bernir delweddau ar sail eu hansawdd technegol, eu gwreiddioldeb a’u heffaith weledol. Gall delweddau fod yn bur haniaethol eu ffurf, ond rhaid iddynt fod yn berthnasol i’ch ymchwil neu i’r themâu ymchwil sy’n rhan o’r gystadleuaeth. Dylai’r delweddau gynnig dehongliad gweledol trawiadol o hynny i rywun sydd heb unrhyw gefndir yn eich pwnc.

Caiff detholiad o’r cynigion gorau a dderbynnir eu hargraffu a’u harddangos mewn mannau cyhoeddus (e.e. Pontio) ac mewn gwahanol rannau o adeiladau’r brifysgol. Caiff y cynigion a ddewisir eu hychwanegu hefyd at wefan Ysgol Ddoethurol Prifysgol Bangor fel oriel ar-lein.

Pryd gaf wybod os cafodd fy nghynnig ei ddewis?

Byddwn yn rhoi gwybod i gystadleuwyr erbyn 1 Mawrth 2018 p’un a yw eu cynnig wedi ei ddewis i’w arddangos, a chyhoeddir yr enillydd cyffredinol hefyd ar wefan y brifysgol.

A gaf fy ffotograff yn ôl?

Ni allwn ddychwelyd y copi electronig o’ch ffotograff, felly gwnewch yn siŵr bod gennych gopi cyn ei anfon. Mae delweddau printiedig yn parhau’n eiddo i’r brifysgol.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych gwestiwn nad yw wedi ei ateb uchod, anfonwch e-bost