Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Uchafbwyntiau

Amserlen Rhaglen Hyfforddi a Datblygu am 2019/20

Mewngofnodi i Blackboard yr Ysgol Ddoethurol

Ewch i’n tudalen Digwyddiadau i gofrestru ar-lein ar gyfer unrhyw o'r gweithdai.

Dewch o hyd i ni drwy gyfryngau cymdeithasol:

Twitter:   Doctoral School BU - @PhD_BangorUni

Facebook:   Bangor University Doctoral School

You Tube:  Doctoral School Bangor University

Cynaliadwyedd

Mae’r Ysgol Ddoethurol wedi ymrwymo i roi lle blaenllaw i lesiant cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol a chyfrannu at  Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (WFGA) a nodau datblygu cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig.

Her yr 1457.

Na, nid ein rhif PIN yw hwn ond llaw-fer ar gyfer cofio sut mae datblygu cynaliadwy, y proses o wellau llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn cael ei ddiffinio:

  • UN egwyddor cynaliadwy (sicrhau fod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau)

  • PEDWAR Piler (amgylchedd, cymdeithas, diwylliant a’r economi)

  • PUMP ffordd o weithio

  • SAITH nôd llesiant

  • UNDEGSAITH Nod Datblygiad Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig

Gweithdy Cynaliadwyedd yr Ysgol Ddoethurol

Mae’r gweithdy hwn yn anelu i’ch cynorthwyo i ddeall sut mae eich hymchwil yn cyfrannu at gynaliadwyedd a Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Nodau Datblygiad Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig, y prif fframwaith datblygu cynaliadwy yng Nghymru ac yn rhyngwladol.  Mae ymdrin â chynaliadwyedd yn y dull yma yn rhoi cyfle i ni fod yn arloesol, gweithredu’n greadigol ac ymchwilio a mentro yn gyfrifol a’r nôd yw dangos fod eich ymchwil doethurol yn cyfrannu at rhain.   

Bydd y gweithdy yn gael ei gynnal gan Y Lab Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Bangor.

Cyflwyniad a lluniau o’r gweithdy cynaladwyedd ar y 27/11/2019.

Cynaliadwyedd a KESS2

Mae KESS2 wedi partneru gyda’r Lab Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Bangor er mwyn sicrhau bod ein tîm a’n partneriaid yn gallu dangos ein bod yn rhoi ystyriaeth briodol i lesiant y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol yn ein holl weithgareddau.

Gwybodaeth bellach:

Yr Hanfodion: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Fideo defnyddiol yn cyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Megan

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: dangosyddion cenedlaethol

Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig

Cyswllt:

Dr Gwenith Elias: gwenith.elias@bangor.ac.uk

Swyddog Datblygu Cynaliadwy & Cydlynydd Dysgu ac Addysgu

Y Lab Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Bangor.