Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prifysgol Bangor yn rhan o gynllun cydweithredol gwerth £200m i greu cenhedlaeth newydd o arweinwyr Deallusrwydd Artiffisial

Mae Prifysgol Bangor i gymryd rhan mewn ymgyrch newydd gyffrous i greu mil o ymchwilwyr ac arweinwyr busnes newydd. Cynlluniwyd y project i sicrhau bod y Deyrnas Unedig yn arwain y chwyldro byd-eang mewn Deallusrwydd Artiffisial (DA). 

Bydd cenhedlaeth newydd o fyfyrwyr PhD yn defnyddio technoleg DA i wella gofal iechyd, mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a chreu cyfleoedd masnachol newydd, diolch i fuddsoddiad o £100m gan UK Research and Innovation a gyhoeddwyd yn ddiweddar.  

Hyfforddir y myfyrwyr mewn 16 o Ganolfannau Hyfforddi Doethurol (CHD) newydd mewn 14 o brifysgolion yn y DU gyda 300 o bartneriaid, gan gynnwys AstraZeneca, Google a Rolls-Royce, ac ymddiriedolaethau'r GIG. Mae partneriaid y project yn buddsoddi £78 miliwn mewn cyfraniadau ariannol neu nwyddau ac mae prifysgolion partner yn ymrwymo i gyfrannu £23 miliwn pellach, gan arwain at fuddsoddiad drwodd a thro o fwy na £200 miliwn.

Bydd y myfyrwyr sy'n astudio ym Mangor yn rhan o CHD Abertawe.

Yr Athro Jonathan Roberts yw'r academydd sy'n arwain y maes ar ran Prifysgol Bangor.  Dywedodd: 

"Rydym wrth ein bodd o fod yn gweithio gyda phrifysgolion Abertawe, Aberystwyth, Caerdydd a Bryste. Bydd y cydweithio hwn yn helpu i ddatblygu'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr ym meysydd DA, dysgu peirianyddol a chyfrifiaduro uwch.

Mae'r tri phwnc yma eisoes yn trawsnewid ein bywydau, trwy’r ffordd y mae gofal iechyd yn cael ei ddarparu, a thrwy helpu i fynd i'r afael â rhai o'r heriau byd-eang sy'n wynebu'r byd heddiw. 

Mae gan Bangor hanes hir o ymchwil ac addysgu ym meysydd Graffeg, Delweddu, Deallusrwydd Artiffisial a gwyddor data. Mae'r hanes hwn yn amrywio o'n rhaglenni israddedig mewn Cyfrifiadureg, sy'n cynnwys modiwlau ym mhob un o'r pynciau hyn, i'n rhaglenni Meistr penodol mewn Delweddu a DA, a'n cwrs Meistr newydd Gwyddor Data a Chyfrifiaduro Uwch.”

Tynnodd Yr Athro John Turner, Deon Ymchwil Ôl-raddedig ym Mangor, sylw at y ffaith bod y CHD hon  yn cyd-fynd â strategaeth ymchwil ôl-raddedig hir-dymor Prifysgol Bangor i gynyddu niferoedd myfyrwyr ymchwil.  Mae'r CHD yn cyd-fynd yn dda â'n strategaeth ehangach yn y brifysgol i fuddsoddi mewn ymchwil ryngddisgyblaethol a chymhwysol, ac ymwneud â busnesau. 

Dywedodd yr Ysgrifennydd Busnes, Greg Clark:

"Mae'r Deyrnas Unedig wedi bod yn genedl o arloeswyr ers amser maith a bydd pecyn heddiw o sgiliau Deallusrwydd Artiffisial a buddsoddi mewn doniau yn helpu i feithrin doniau blaenllaw yn y DU ac yn rhyngwladol i sicrhau ein bod yn cadw ein henw da byd-eang mewn ymchwil a datblygu. 

"Mae gan ddeallusrwydd artiffisial botensial mawr i gynyddu cynhyrchiant a gwella pob diwydiant drwy ein holl economi, o ddiagnosis clefydau mwy effeithiol i adeiladu cartrefi clyfar.  Y cyhoeddiad heddiw yw ein Strategaeth Ddiwydiannol fodern ar waith, buddsoddi mewn sgiliau a thalent i ysgogi swyddi, twf a chynhyrchiant ledled y DU."

Mae gan Ddeallusrwydd Artiffisial y potensial i drawsnewid ymhellach y ffordd yr ydym yn gweithio ac yn byw, gan alluogi i dasgau cymhleth gael eu cwblhau yn gyflym a chael gwybodaeth ddefnyddiol o symiau mawr o wybodaeth.   

Un enghraifft yw gofal iechyd, lle mae DA yn cael ei ddatblygu i ddadansoddi gwybodaeth a delweddau, megis sganiau pelydr-X, er mwyn codi annormaleddau yn gynharach a sicrhau bod cleifion yn gallu cael triniaeth fydd yn achub bywyd. 

Bydd y buddsoddiad hwn yn cynnal cronfa o ddoniau a sicrhau bod y DU yn parhau ar flaen y gad ym maes technolegau sy'n dod i'r amlwg, gan gefnogi'r ymrwymiad ym Margen Sector Deallusrwydd Artiffisial y llywodraeth.  Hefyd heddiw cyhoeddwyd 200 o leoedd newydd ar gyrsiau Meistr mewn Deallusrwydd Artiffisial mewn prifysgolion yn y DU, a hyd at bum cymrawd ymchwil newydd, a sefydlwyd mewn cydweithrediad â'r Alan Turing Institute, i gadw ac i ddenu'r doniau disgleiriaf mewn DA yn sefydliadau academaidd y DU.   

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2019