Talu Ffioedd - Dysgu a Neuaddau 2019/2020

Myfyrwyr Rhyngwladol (nid o’r UE) yn unig

Bydd angen i’r rhan fwyaf o’r Myfyrwyr Rhyngwladol sydd wedi cael eu derbyn i astudio ym Mhrifysgol Bangor, ac sydd angen Llythyr Cadarnhau Derbyn i Astudio (CDA), dalu blaendal o £2,000. Ni ellir ad-dalu’r blaendal ac eithrio mewn achosion penodol (e.e. salwch a ardystiwyd). Tynnir y blaendal hwn o ffioedd dysgu blwyddyn gyntaf y myfyrwyr.  Gellwch dalu ffioedd dysgu’n llawn cyn neu yn ystod y drefn Gofrestru (Ewch i http://www.bangor.ac.uk/Registration am fanylion ynglŷn â’r drefn gofrestru ar gyfer eich cwrs.)  Nid oes rhaid i fyfyrwyr a noddir gan lywodraeth, myfyrwyr benthyg o Ganada ac UDA, na graddedigion Prifysgol Bangor, dalu blaendal.

Opsiynau Talu:

Talu’n llawn wrth gofrestru

Gellir talu’n llawn cyn cofrestru neu wrth gofrestru. Mae gostyngiad o £350 ar gael i fyfyrwyr sy’n talu eu ffi ddysgu am flwyddyn lawn cyn 1/9/2019.

Os na thynnwch siec neu ddrafft bancwyr o Fanc Clirio yn y DU, gall hyn achosi oedi sylweddol iawn cyn y gall y Brifysgol gadarnhau iddi dderbyn tâl neu brosesu unrhyw ad-daliadau a fo’n ddyledus yn ddiweddarach.

Talu drwy randaliadau

Gall myfyrwyr dalu drwy ddau randaliad. Codir tâl gweinyddu o £200 am y dewis hwn. Dylech dalu’r rhandaliad cyntaf ar y diwrnod olaf y caniateir cofrestru, neu cyn hynny, ac mae’r ail randaliad yn ddyledus ar 6/1/2020 neu cyn hynny.

Talu Ffioedd Cwrs Iaith Saesneg

Rhaid talu blaendal o £2,000 cyn y gellir rhoi llythyr Cadarnhau Derbyn i Astudio (CDA). Rhaid talu gweddill y ffi yn llawn wrth gofrestru ar raglen ELCOS. Mae talu drwy ddau randaliad ar gael ar gyfer cyrsiau 30 a 42 wythnos yn unig (codir tâl gweinyddu).

Taliadau hwyr

Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i godi llog misol o 1% ar unrhyw daliad hwyr ar ôl y dyddiad cofrestru olaf. Gellir codi llog ar daliadau hwyr yn achos rhandaliadau hefyd.

Ffioedd Llety Prifysgol

Gellir talu ffioedd llety’n llawn hefyd (gweler: http://www.bangor.ac.uk/international/future/payment.php) neu drwy randaliadau gan ddefnyddio cerdyn credyd/debyd cyson drwy’r broses gofrestru ar-lein.

Ôl – raddedig:  12 rhandaliad – Misol 11/10/2019 – 11/09/2020

Ôl - raddedig: 3 rhandaliad - 10/10/2019 - 09/01/2020 - 30/04/2020

Ôl - raddedig:  7 rhandaliad - 31/10/2019 - 30/11/2019 - 31/12/2019 - 31/01/2020 - 29/02/2020 - 31/03/2020 - 30/04/2020

Israddedig: 3 rhandaliad - 10/10/2019 - 09/01/2020 - 30/04/2020

Israddedig:  7 rhandaliad - 31/10/2019 - 30/11/2019 - 31/12/2019 - 31/01/2020 - 29/02/2020 - 31/03/2020 - 30/04/2020

Sut i dalu:

  • Talu i Astudio

Mae system rheoli talu ar-lein (Talu i Astudio) ar gael ym Mhrifysgol Bangor i hwyluso’r broses o dalu gwahanol ffioedd, yn cynnwys blaendaliadau, ffioedd dysgu, ffioedd cyrsiau iaith Saesneg a ffioedd llety yn eich arian lleol ac yn eich banc lleol. Gall ein darparwyr neu ein hasiantau swyddogol hefyd dalu dros grwpiau.

Cewch ragor o wybodaeth yn:

http://www.bangor.ac.uk/international/future/payment.php

  • Trosglwyddiad Banc

Gall myfyrwyr hefyd dalu ffioedd drwy drosglwyddiad banc gan ddefnyddio’r manylion isod:

Enw’r Cyfrif: Prifysgol Bangor
Enw’r Banc: Santander UK Plc
Cod didoli’r cyfrif: 09-02-22
Rhif y cyfrif: 10364019
Rhif IBAN PB: GB46ABBY09022210364019
Rhif SWIFT PB: ABBYGB2L

Rhowch eich enw llawn a’ch rhif myfyriwr wrth wneud y trosglwyddiad ac anfonwch e-bost at remittance@bangor.ac.uk (i roi gwybod am y swm a drosglwyddwyd, y dyddiad a rhif y myfyriwr).

Sylwer y gall methu â thalu eich ffioedd arwain at derfynu eich cofrestriad.

Dylech gysylltu â’r Swyddfa Gyllid cyn gynted â phosibl os ydych yn rhagweld unrhyw drafferth i dalu eich ffioedd. Bydd y Brifysgol yn codi tâl cosb am bob taliad hwyr. Fodd bynnag, rydym yn awyddus iawn i sicrhau na fyddwch yn cael costau o'r fath ac i'ch helpu mae gan y Brifysgol gynghorwr arbenigol yn yr Uned Cefnogaeth Ariannol (01248 383637).

Am wybodaeth bellach ewch i’r Swyddfa Gyllid rhwng 10.00-12.30 a 1.30-4.00 dydd Llun i ddydd Gwener neu drwy ffonio 01248 383801 neu 01248 382049 rhwng yr un oriau. Gallwch hefyd gysylltu’n uniongyrchol â’r Swyddfa Gyllid trwy anfon e-bost at taliadauffioedd@bangor.ac.uk neu ewch i wefan y Swyddfa Gyllid http://www.bangor.ac.uk/finance/