Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ble byddwch chi'n byw

Os ydych yn byw yn agos i brifysgol gallwch ddewis i fyw gartref a theithio i mewn i'r brifysgol bob dydd i fynychu eich darlithoedd a seminarau. Fodd bynnag, mae llawer o fyfyrwyr yn penderfynu symud i ffwrdd o gartref ac mae hyn fel arfer yn golygu byw mewn Neuadd Breswyl y Brifysgol.

Byw mewn Neuaddau Preswyl

Mae Neuaddau Preswyl yn ffordd wych o wneud ffrindiau, cymdeithasu a dysgu i fyw yn annibynnol. Gall neuaddau naill ai gael ei ffurfio o coridorau hir o ystafelloedd gwely myfyrwyr neu o nifer o fflatiau hunangynhaliol am tua chwech i ddeg o bobl.

Ym Mangor, mae ein Neuaddau Preswyl i gyd yn rhai hunan-arlwyo a'r rhan fwyaf o'r ystafelloedd gwely yn en-suite, sy'n golygu bod gennych ystafell ymolchi preifat. Mewn Neuaddau gydag ystafell ymolchi a rennir, fel arfer caiff ei rannu rhwng 4-6 o bobl.

Beth a gewch mewn Neuaddau

Mae ceginau yn cael eu rhannu rhwng myfyrwyr ac mae'r offer a gewch yn cynnwys popty, microdon, tostiwr, tegell, oergell a rhewgell. Mae angen i chi ddod â'ch llestri , a sosbenni eich hunain. Fel arfer, ceir golchdy ar y safle neu gerllaw lle gallwch olchi eich dillad.

Mae ystafelloedd mewn Neuaddau yn cynnwys gwely, dest, cwpwrdd dillad, silffoedd ac mae i fyny i chi i ddod â'ch dillad gwely eich hun, teledu (sy'n gofyn am drwydded) a chysuron cartref.

Fel arfer mae'r pris a dalwch am Neuaddau yn cynnwys eich holl filiau, ac eithrio eich trwydded deledu, felly nid oes rhaid i chi boeni am gyllidebu ar gyfer dŵr, trydan a biliau eraill y cartref.

Neuadd Gymraeg

Gall myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor ddewis byw yn Neuadd John Morris-Jones (JMJ), sydd yn neuadd ar gyfer myfyrwyr Cymraeg eu hiaith a'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. Mae Neuadd JMJ wedi ei leoli ar y brif safle llety ac yn le gwych i fyfyrwyr Cymraeg gyfarfod a chymdeithasu.

Sicrwydd o lety

Ym Mangor, rydym yn sicrhau ystafell yn ein neuaddau ar gyfer holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n gwneud cais cyn y dyddiad cau ac yn nodi Bangor fel eu dewis cadarn. Byddwn yn eich e-bostio pan mae'n amser i wneud cais am lety ac yn egluro beth yw eich camau nesaf.