Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Meddwl am fynd i'r Brifysgol?

Ymchwiliwch eich opsiynau

Mae ymchwil yn allweddol i gais llwyddiannus. Ystyriwch pa bynciau y byddwch yn mwynhau a'r math o yrfa byddai gennych ddiddordeb yddo.

Dechreuwch edrych ar gyrsiau drwy gadw'ch meini prawf yn eang i ddechrau, e.e. os oes gennych chi ddiddordeb mewn Bioleg, edrychwch ar Bioleg Forol, Swoleg ac ati er mwyn dod o hyd i'r cwrs iawn i chi.

Dylech dreulio peth amser yn meddwl am y pwnc/cwrs yr ydych eisiau astudio yn gyntaf ac yna edrych ar pa brifysgolion sy'n cynnig yr hyn yr ydych yn chwilio amdano. Cadwch mewn sylw er y dylai cynnwys ac ansawdd y cwrs fod yn ffactor bwysig yn eich dewis, mae mwy na hyn i'w ystyried. Byddwch yn treulio lot o'ch amser tu allan i'r sesiynau academaidd felly mae'n bwysig eich bod hefyd yn mwynhau byw a chymdeithasu yn y brifysgol a'r ardal leol.

Archebu prospectws

Mae hwn yn gatalog o'r holl gyrsiau a gynigir gan y brifysgol. Gallwch gael copi wedi ei anfon i chi am ddim, neu ei ddarllen ar-lein ar wefan y brifysgol.

Edrychwch yn ofalus ar y gofynion cwrs

Ydy'r cwrs yn gofyn am brofiad gwaith penodol er mwyn adeiladu ar y sgiliau sydd gennych yn barod?

Oes rhaid i chi sefyll prawf mynediad neu arholiad neu a fydd yn rhaid i chi ddarparu darn o waith cwrs?

A fyddwch yn cael cyfweliad cyn i chi gael cynnig lle ar y cwrs? Os felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn paratoi'n dda ac yn trefnu cyfweliad ffug yn eich ysgol neu goleg cyn yr un go iawn. Ddarganfod cymaint ag y gallwch am y cwrs a'i nodweddion cyn i chi fynd ar gyfer y cyfweliad.

Ymweld â'r Brifysgol

Ar Ddiwrnod Agored gallwch ymweld ag adrannau, gweld y llety a'r cyfleusterau sydd ar gael, siarad â staff a myfyrwyr a chael blas ar y brifysgol. Mae'r diwrnodau yma am ddim, felly gwnewch y mwyaf ohonynt.

Roedd yn ddifyr i mi weld pa fath o fodiwlau oedd ar gael fel rhan o'r cwrs ac i ddod i adnabod y Brifysgol yn well.

Lleucu Myrddin
Cymdeithaseg a Hanes

Datganiad Personol

Dechreuwch eich datganiad personol yn gynnar gan mai dyma'r rhan fwyaf heriol o'r ffurflen gais UCAS. Dyma eich cyfle i werthu eich hun i'r brifysgol.

Rhestrwch eich gweithgareddau allgyrsiol a'r sgiliau sydd ganddoch oherwydd yr hyn yr ydych yn ei wneud. Os ydych yn mwynhau siarad yn gyhoeddus, yna soniwch am eich sgiliau cyfathrebu a'r gallu i drafod ddwy ochr dadl o flaen cynulleidfa - sgil hanfodol os ydych yn ystyried astudio gradd yn y gyfraith.

Peidiwch â bod ofn cysylltu â thiwtoriaid derbyn yn y brifysgol. Dyma pwy fydd yn cael eu darllen eich ffurflen UCAS ac yn gwneud penderfyniad am eich cais. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y cwrs gallwch e-bostio neu ffonio nhw. Mae eu manylion cyswllt yn cael eu cyhoeddi yn y prosbectws ac ar wefan y brifysgol.

Cysylltu drwy gyfryngau cymdeithasol a'r we

Dilynwch prifysgolion ar Facebook a Twitter ar gyfer yr holl newyddion diweddaraf, fideos, blogiau a lluniau. Gallwch ymweld â diwrnodau agored rhithwir ar gyfryngau cymdeithasol ac ar y wefan.

Gweler y gwefannau prifysgolion a gwefan UCAS am restr o gyrsiau a'u gofynion mynediad. Mae'n rhaid i chi fod yn gymwys i astudio cyrsiau cyn i chi benderfynu gwneud cais.

Dylech ymgyfarwyddo â'r tariff UCAS. Faint o bwyntiau UCAS mae'r cwrs yn gofyn amdano? A yw'r cwrs yn gofyn am radd benodol mewn pwnc penodol er mwyn i chi fod yn gallu gwneud cais?

Pethau eraill i'w hystyried

Mae lleoliad, cyfleusterau a tablau cynghrair i gyd yn ffactorau i'w hystyried wrth benderfynu pa brifysgol i ddewis.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynd dramor fel rhan o'ch cwrs, yna beth am wneud cais am gwrs sy'n cynnig profiad rhyngwladol? Edrychwch i fewn i'r posibilrwydd o astudio neu'n gweithio mewn gwlad arall fel rhan o'ch rhaglen radd.

Mae bod yn Gymraes ym Mangor yn anhygoel. Mae modd astudio llawer o gyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg, mae bod yn rhan o neuadd JMJ yn brofiad bythgofiadwy, ac mae’r gymuned yn un gartrefol iawn.

Llio Wyn Owen
Athroniaeth a Chrefydd