Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion

Archif Newyddion: Mehefin 2011

Astudiaeth yn datgelu symudiadau crwbanod môr yn yr Unol Daleithiau

Am y tro cyntaf erioed cynhaliwyd astudiaeth ar symudiadau is-boblogaeth gyfan o grwbanod môr. Mae’r astudiaeth yn cadarnhau y gellir defnyddio lloeren i wylio bywydau beunyddiol crwbanod môr, er mwyn rhagfynegi’n fanwl gywir lle byddant yn symud, a helpu i gyfeirio’r gwaith o’u gwarchod.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mehefin 2011

Coleg Cymraeg yn denu academydd o Rydychen

Academydd o Brifysgol Rhydychen yw’r diweddaraf i gael ei phenodi i swydd wedi ei chyllido gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a hynny yn yr Ysgol Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mehefin 2011

£3.2 miliwn i helpu sefydliadau trawsffiniol i ennill contractau newydd

Bydd busnesau bach ac elusennau yng Nghymru ac yn yr Iwerddon yn gallu cystadlu yn well am gontractau'r sector cyhoeddus, diolch i brosiect gwerth £3.2 miliwn sydd ar fin dechrau.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2011

Cadeiryddiaeth Pwyllgor BMA dylanwadol i Fangor

Mae’r Athro Michael Rees, Athro mewn Gwyddorau  Fasgwlaidd yn Ysgol Gwyddorau Meddygol Prifysgol Bangor, wedi cael ei ethol i swydd allweddol o fewn  y BMA (Cymdeithas Feddygol Prydain). Mae wedi’i ethol am dymor ychwanegol, yn Gadeirydd ar Bwyllgor Staff Meddygol Academaidd y BMA, ar gyfer 20011-12.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2011

Yr Athro John G. Hughes i Gadeirio Addysg Uwch yng Nghymru

Llai na blwyddyn wedi iddo gychwyn ei rôl newydd fel seithfed Is-ganghellor Prifysgol Bangor, mae’r Athro John G Hughes wedi’i benodi’n Gadeirydd Addysg Uwch Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2011

Porth Coffa Arwyr Gogledd Cymru

Yn sgil cydweithio rhwng Prifysgol Bangor a’r Lleng Brydeinig Frenhinol mae’r Brifysgol wedi gallu agor y Porth Coffa ar Ffordd Deiniol i’r cyhoedd bob dydd Sadwrn dros yr haf.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mehefin 2011

Project ymchwil Prifysgol Bangor yn syniad da i’r dyfodol

Yn adroddiad “Big Ideas for the Future” a gyhoeddwyd heddiw (16 Mehefin), mae gwaith arloesol gan Brifysgol Bangor wedi ei ddewis yn un o’r projectau ymchwil pwysicaf ym mhrifysgolion Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mehefin 2011

Rhestr Anrhydeddau’r Frenhines yn gwobrwyo staff Prifysgol Bangor

Mae pedwar unigolyn sydd â chysylltiad â Phrifysgol Bangor yn ymddangos ar restr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mehefin 2011

Cyfleu’r neges efo ‘Hei Pync sortia dy Jync’

Cynhaliwyd ymgyrch i fynd i’r afael â phroblem gwastraff diwedd y tymor ym Mangor gan y Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr, Cyngor Gwynedd a Heddlu Gogledd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mehefin 2011

Gwaith myfyriwr Bangor i ymddangos yng Ngwyl BEAM

Mae gŵyl sy’n hyrwyddo technoleg greadigol o fewn Cerddoriaeth yn cynnwys arddangosfa o waith cyn fyfyriwr Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mehefin 2011

Myfyrwraig PhD o Fangor yn cael ei dewis fel rhan o’r Ddirprwyaeth yn y Gemau Olympaidd Arbennig 2011.

Mae Niamh-Elizabeth Reilly, 27, myfyrwraig  PhD o fewn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer ym Mhrifysgol Bangor, wedi cael ei dewis fel rhan o’r Ddirprwyaeth ar gyfer y Gemau Olympaidd Arbennig yn Athens ym mis Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mehefin 2011

Cyhoeddi Swyddi Darlithio Cyntaf y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Yn dilyn sefydlu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym mis Mawrth eleni, mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi dau benodiad allweddol yn yr Ysgol Cerddoriaeth o dan nawdd cynllun staffio academaidd y Coleg. Y rhain yw’r penodiadau cyntaf a noddwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bydd y darlithwyr newydd yn cychwyn ym mis Medi 2011 am gyfnod o 5 mlynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mehefin 2011

Gall yfed gormod o ddiodydd siwgraidd bylu’n gallu i flasu a’n mwynhad ohonynt

Os ydy'ch plant yn sychedig- yna anogwch nhw i yfed dŵr- dyna’r neges iechyd glir sy’n deillio o ymchwil diweddar ar ddewis blas ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mehefin 2011

Prifysgol Bangor yn croesawu dirprwyaeth o Tsieina

Prifysgol Bangor oedd y lleoliad ar gyfer taith astudiaeth o Weinidogaeth Addysg Tsieina a nifer o gynrychiolwyr o brifysgolion Tsieina. Roedd y ddirprwyaeth yn awyddus i ddysgu sut y mae prifysgolion Prydain yn cyfrannu at ddatblygu’r economi yn eu rhanbarth.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mehefin 2011

Amgylchedd “Dosbarth Cyntaf” Prifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor yn parhau i gryfhau ei pherfformiad amgylcheddol. Yn dilyn archwiliad annibynnol trylwyr o’i pholisïau a’i dulliau gweithredu, mae’r Brifysgol wedi llwyddo i gyrraedd Lefel 4 Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd, sydd yn dipyn o gamp.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mehefin 2011

Cysyniad newydd a all arwain at dechnoleg cyflenwad dŵr ynni-effeithlon

Gall y diwydiant dŵr, eu defnyddwyr a’r amgylchedd elwa o broject ymchwil newydd a fydd yn helpu’r diwydiant i dorri lawr ar ei biliau.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mehefin 2011

Prifysgol Bangor yn lansio ‘siop un stop’ ar gyfer y Gymraeg

Mae Prifysgol Bangor heddiw (Mercher 8 Mehefin) yn lansio Cymorth Cymraeg, sef adnodd ar wefan y Brifysgol fydd yn cynorthwyo staff a myfyrwyr i ddefnyddio’r Gymraeg yn eu gwaith.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mehefin 2011

SEACAMS: Digwyddiad Busnes o Amgylch Cymru

Mae SEACAMS (Sustainable Expansion of the Applied Coastal and Marine Sectors), menter sy’n cefnogi nifer eang o ddigwyddiadau sy’n gysylltiedig â’r arfordir a’r môr, yn cychwyn ar daith ym mis Mehefin er mwyn hyrwyddo ei wasanaethau i fusnesau o amgylch Cymru. Mae tîm SEACAMS yn lansio eu prosiect mewn nifer o leoliadau o amgylch Cymru yn ystod mis Mehefin gan gychwyn gyda’r cyfle i gyfarfod y tîm ar ffwrdd Llong Ymchwil y Prince Madog ym Mhorthaethwy ar yr 8fed o Fehefin. Bydd y Prince Madog yna’n cychwyn ar ei thaith ac yn ymweld ag Abertawe ar y 13eg o Fehefin a Chaerdydd ar y 15fed o Fehefin. Mae’r tîm yn cynnal arddangosfeydd ar y lan ym mhob lleoliad gan gynnwys yn Aberystwyth ar yr 16eg o Fehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mehefin 2011

Gwobrwyo Project sy’n helpu ffermwyr arbed arian a gwarchod yr amgylchedd

Mae project gan Brifysgol Bangor sy’n helpu ffermwyr yng Nghonwy i fod yn gynnil a gwarchod yr amgylchedd ar yr un pryd wedi’i gydnabod fel enghraifft o ymarfer da ar gyfer yr amgylchedd gan gangen Conwy Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig (YDCW).

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2011

Myfyrwyr Prifysgol yn dod â’r Canol Oesoedd i Fiwmares!

Dros benwythnos gŵyl y banc cafodd ymwelwyr â Biwmares eu syfrdanu o weld yr holl dref yn gyforiog o liw a sŵn wrth i arglwydd canoloesol, oedd newydd ddychwelyd o’r croesgadau, geisio ail hawlio’r castell.    

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2011

Myfyrwyr Bangor yn cyflwyno Syniadau Busnes Disglair

Mae myfyrwyr mentrus ym Mhrifysgol Bangor wedi dangos eu sgiliau busnes yn rownd gyntaf cystadleuaeth genedlaethol sy’n cael ei chynnal gan Santander.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mehefin 2011

Myfyrwyr Bangor yn llwyddiannus yn Eisteddfod yr Urdd

Mae dwy o Brifysgol Bangor wedi ennill gwobrau o bwys yn Eisteddfod yr Urdd hyd yn hyn.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mehefin 2011