Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion

Archif Newyddion: Tachwedd 2011

Cardiau Nadolig gyda darluniau canoloesol unigryw

Mae cardiau Nadolig sydd â chysylltiad arbennig gyda Bangor ar werth yn Eglwys Gadeiriol Bangor a Phrifysgol Bangor y Nadolig hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2011

Myfyrwyr Bangor yn cynnal gwasanaeth Diwrnod AIDS y Byd

Wynebu realiti HIV ac AIDS

Bydd myfyrwyr o Brifysgol Bangor yn ymgasglu yng Nghadeirlan Bangor ddydd Mercher nesaf (1 Rhagfyr) ar gyfer gwasanaeth blynyddol Bangor ar Ddiwrnod AIDS y Byd. Bydd Undeb Myfyrwyr Bangor a’r Gaplaniaeth Anglicanaidd yn cynnal gwasanaeth i gofio am y bobl hynny sydd wedi colli’u bywydau i’r clefyd dychrynllyd hwn, cynnig gobaith i’r rheiny sy’n dioddef ohono a chodi ymwybyddiaeth am yr elusennau HIV/AIDS yn ein cymdogaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Tachwedd 2011

Arbenigwyr canser yn dod ynghyd mewn Cynhadledd ym Mangor

On Wednesday and Thursday this week (23/24/11/11), delegates from across the UK will be gathering at Bangor University for the second conference exploring how services for patients with cancer can be provided in a rural environment.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Tachwedd 2011

‘Sesiwn Holi i’r Cyhoedd’ – a’r testun yw Newid Hinsawdd

Bydd ‘Sesiwn Holi i’r Cyhoedd’ yn sôn am newid hinsawdd yn rhoi cyfle i bobl ddysgu ffeithiau, chwalu pob myth, a dysgu’r ffordd orau o weithredu yn ein hinsawdd a’n byd cyfnewidiol. Mae croeso i bawb sydd â diddordeb ddod i Brif Ddarlithfa’r Celfyddydau, Prifysgol Bangor, 7pm ar 29 Tachwedd – cofiwch ddod â’ch cwestiynau gyda chi. Bydd y drafodaeth yn cael ei darlledu ar raglen ‘Science Café’ BBC Radio Wales ar 6 Rhagfyr 2011, 7pm. Adam Walton, cyflwynydd ‘Science Café’, fydd yn cadeirio’r drafodaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Tachwedd 2011

Byddwch Fentrus yn lansio Cronfa Ddechrau Newydd

Weithiau cyllid yw’r unig beth sy’n rhwystro datblygiad syniad ar gyfer cynnyrch neu wasanaeth newydd.  Gyda hyn mewn cof, mae’r Project Byddwch Fentrus yn y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd wedi datblygu cynllun sy'n gwbl newydd i Brifysgol Bangor.  Hwn yw'r Gronfa Ddechrau, lle gall myfyrwyr unigol, grwpiau neu gymdeithasau Undeb y Myfyrwyr gyflwyno syniad busnes. Yna, caiff y rhai a roddir ar y rhestr fer gyfle i gyflwyno eu syniadau i banel o feirniaid.   Trwy’r cynllun hwn, a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru, gall myfyrwyr ennill hyd at £150 o arian i gymryd y camau cyntaf i fyd busnes.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Tachwedd 2011

Effaith newid hinsawdd ar ryddhau CO2 o fawn llawer uwch nag y tybiwyd

Mae cyfnodau o dywydd sych eithafol yn achosi i fawn ryddhau llawer mwy o garbon deuocsid na’r hyn a sylweddolwyd.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Tachwedd 2011

Gweinidog yn ymweld â chanolfan sy’n gefn i’r Gymraeg

Cafodd y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews, gyfle i glywed am nifer o brojectau arloesol sy’n hybu a hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg wrth iddo ymweld â Chanolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor yn ddiweddar (17 Tachwedd 2011).

Dyddiad cyhoeddi: 18 Tachwedd 2011

Y gwelliannau mwyaf yng nghyfnodau diagnosio canserau’r coluddion, yr oesoffagws a’r pancreas

Mae ymchwil newydd yn dangos gwelliant mawr wrth ymdrin â chanser y coluddion, yr oesoffagws a’r pancreas. Gwelwyd gostyngiad sylweddol yn yr amser y mae’n ei gymryd o’r adeg y mae cleifion yn mynd i weld eu meddyg teulu gyntaf gyda'r symptomau i’r adeg pan maent yn cael diagnosis o'r afiechyd.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Tachwedd 2011

Lansio Addysg Dinasyddiaeth yng Nghymru

“Thank the Lord I’m Welsh!”, meddai Cerys Matthews. Ond beth, bellach , yw ystyr bod yn Gymro neu’n Gymraes? Beth yw bod yn ddinesydd o Gymru? A yw datblygiad y Cynulliad wedi hyrwyddo’r ymdeimlad o fod yn ddinesydd Cymreig?

Dyddiad cyhoeddi: 15 Tachwedd 2011

Nid yw’r cyfan yn sbwriel!

Bangor University Students Union have produced a 16 page bilingual Rubbish Survival Guide booklet aimed at encouraging students to recycle more and keep the streets clear of waste.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Tachwedd 2011

Pontio'n croesawu ‘Anton Chekhov’ i Gymru

Bydd actor profiadol yn y ‘West End’, Michael Pennington, yn dod â’i sioe un dyn, ‘Anton Chekhov’, i Fangor mis yma (19 Tachwedd).

Yn actor Shakespearaidd byd-enwog, mae Pennington wedi profi ei allu amrywddawn fel actor gyda gyrfa nodedig ar y llwyfan ac mewn ffilmiau – fel awdur a chyfarwyddwr. Bydd cefnogwyr Star Wars hefyd yn ei adnabod fel un o brif swyddogion y Death Star yn y ffilm ‘Star Wars Episode VI: Return of the Jedi’.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2011

Dathlu Canmlwyddiant Adeilad y Brifysgol

Mae Prif Adeilad Prifysgol Bangor yn dathlu ei ganmlwyddiant eleni. I ddathlu hyn, a phwysigrwydd y rhan chwaraewyd gan chwarelwyr Gogledd Cymru mewn sefydlu’r Brifysgol, cynhelir Cynhadledd Canmlwyddiant ddydd Sadwrn 19eg Tachwedd am 9.30am, ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Tachwedd 2011

Cyfres Radio i Goffhau'r Marw o Irac ac Affganistan

Yn sgil ymchwil i ohebu rhyfel gan ddarlithydd o Fangor, mae cyfres ffeithiol yn cael ei darlledu ar BBC Radio Wales y mis yma.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Tachwedd 2011

Rhoi cyfle i’r gymuned glywed am yr ymchwil ddiweddaraf i Ganser a Gofal Lliniarol

Mae darlith yn canolbwyntio ar Ganser a Gofal Lliniarol, i’w chynnal yn Venue Cymru  am 6pm ar 15 Tachwedd. Mae’r gyfres o ddarlithoedd yn rhad ac am ddim, ar agor i’r cyhoedd, ac yn cynnwys lluniaeth, cyfleoedd i rwydweithio, a thystysgrif bresenoldeb.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Tachwedd 2011

Helpu cwmni lleol sydd wedi datblygu ac ennill y farchnad ar gyfer cynnyrch awyr agored

Roedd  Rheolwr Cyfarwyddwr y cwmni ac entrepreneur a ddyfeisydd, Derek Ryden, o Gwmni Blizzard Protection Systems Cyf. yn ymwybodol fod ganddo gynnyrch da. Fodd bynnag, mae cydweithio efo arbenigwyr yn Ysgol Chwaraeon, Iechyd a Gwyddorau Ymarfer ym Mhrifysgol Bangor wedi ei alluogi i werthfawrogi’n union pa mor effeithlon ydy’r cynnyrch mewn gwirionedd. Mae’r wybodaeth wedi bod o fudd i’r cwmni marchnata’u cynnyrch yn fwy effeithiol.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Tachwedd 2011

Science Cafe yn ymweld ag Ysgol Gwyddorau Eigion

Mae Science Café, rhaglen wyddoniaeth wythnosol Radio Wales’ weekly  yn trafod y môr  yn golchi’r glannau, gwaddod a mwd yr wythnos hon (8 Tachwedd 2011 19:00-19:30 ac eto ar 13 Tachwedd 2011 06:30-07:03).

I wneud y rhaglen death y cyflwynydd, Adam Walton i siarad â staff Ysgol Gwyddorau Eigion mewn gwahanol leoliadau. Yn cymryd rhan mae’r Athro Alan Davis, Dr Jaco Baas a Dr Simon Neill.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Tachwedd 2011

Myfyrwyr Bangor yn ymuno â Phill Jupitus ar y llwyfan

Cafodd myfyrwyr o Gymdeithas Gomedi Prifysgol Bangor gyfle gwych yn ddiweddar, pan aethon nhw ar y llwyfan gyda Phil Jupitus yn Venue Cymru fel rhan o ŵyl gomedi Giddy Goat.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Tachwedd 2011

Pontio i benodi Cyfarwyddwr Artistig

Mae Prifysgol Bangor wrthi’n chwilio am Gyfarwyddwr Artistig i Ganolfan y Celfyddydau ac Arloesi Pontio.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Tachwedd 2011

Porth Coffa ar agor ar gyfer Wythnos y Cofio

Bydd y Porth Coffa ar Ffordd Deiniol, Bangor ar agor i’r cyhoedd ar hyd Wythnos y Cofio, rhwng Llun 7 a Sul 13 Tachwedd. Mae’r Porth Coffa yn coffau’r holl Luoedd Arfog a fu farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae hyn yn dilyn llwyddiant cydweithio a fu rhwng Prifysgol Bangor a’r Lleng Brydeinig Frenhinol  a alluogodd agor y Porth Coffa i’r cyhoedd bob dydd Sadwrn dros yr haf.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Tachwedd 2011

Prifysgol Bangor yng Ngholeg Llandrillo

Mae dros 400 o fyfyrwyr wedi cychwyn astudio cyrsiau addysg uwch yng Ngholeg Llandrillo sy’n golygu y gallant ennill graddau Prifysgol Bangor am y tro cyntaf.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Tachwedd 2011