Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion

Archif Newyddion: Mawrth 2014

BEACON yn ennill gwobr fawreddog RegioStars y Comisiwn Ewropeaidd

Dyfarnwyd gwobr fawreddog RegioStars y Comisiwn Ewropeaidd 2014 i Ganolfan Ragoriaeth Bioburo BEACON, partneriaeth ymchwil arloesol o Gymru sy’n canolbwyntio ar ddatblygu cynnyrch diwydiannol o blanhigion er mwyn lleihau dibyniaeth ar adnoddau ffosil megis glo a nwy.   

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mawrth 2014

Santander yn gwobrwyo syniadau busnes myfyrwyr

Cynhaliodd Prifysgol Bangor rowndiau terfynol cam cyntaf Cystadleuaeth Entrepreneuriaeth Santander yn ddiweddar.

Ar y diwrnod, cyflwynodd pump o fyfyrwyr israddedig a phum myfyriwr ôl-radd eu syniadau i banel o feirniaid, a oedd yn cynnwys Is-ganghellor Prifysgol Bangor, yr Athro John G. Hughes, gan obeithio mynd ymlaen i gynrychioli Bangor yn rowndiau terfynol  cystadleuaeth genedlaethol Santander ym mis Gorffennaf.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mawrth 2014

'Dydw i ddim yn gwisgo gemwaith': Sut mae disgyblion byddar yn cael eu gwthio i'r ymylon yn ein hysgolion

Ar ddechrau mis Ebrill, bydd Prifysgol Bangor yn cynnal cynhadledd undydd ar gyfer unigolion sydd â nam ar eu clyw a'u teuluoedd.   Cynhelir y digwyddiad  ddydd Sadwrn, 5 Ebrill o 10.00 a.m. hyd 3.30 p.m. yn Neuadd Powis, Prif Adeilad y Celfyddydau, Ffordd y Coleg, Prifysgol Bangor.

 

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mawrth 2014

Llysieufa unigryw i hyfforddi cadwraethwyr planhigion y dyfodol

Un o'r adnoddau sydd i'w darparu i fyfyrwyr yn astudio cwrs newydd mewn cadwraeth planhigion ym Mhrifysgol Bangor yw 'llysieufa' unigryw, sef llyfrgell gyfeiriadol o blanhigion, yn cynnwys rhai samplau a gasglwyd mor bell yn ôl a'r ddeunawfed ganrif.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mawrth 2014

Myfyrwyr Bangor yn ennill gwobrau UCM Cymru

Nid yn unig fod Undeb Myfyrwyr Bangor wedi ennill categorïau Cynrychiolydd Cwrs y Flwyddyn ac Aelod Staff y Flwyddyn yn Noson Wobrwyo flynyddol UCM Cymru eleni ond fe wnaethant hefyd ennill Undeb Myfyrwyr Addysg Uwch y Flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mawrth 2014

Project ymchwil newydd yn rhoi sylw i flaenoriaethau cenedlaethol wrth ymladd bygythiad clefydau coed

Mae clefydau newydd yn risg arwyddocaol i iechyd coed a bioddiogelwch planhigion. Mae Cynghorau Ymchwil Llywodraeth y DU, DEFRA, y Comisiwn Coedwigaeth a Llywodraeth yr Alban wrthi’n buddsoddi £7M ar y cyd i gyllido saith project newydd mewn ymgais i ymdrin â’r bygythiadau a ddaw i goedwigoedd, coedlannau a choed yn y DU.

Mae Prifysgol Bangor yn bartner yn un o’r projectau hyn, gan gydweithredu â Phrifysgolion Stirling a Chaergrawnt a’r Asiantaeth Ymchwil Coedwigaeth. Bydd y project, sy’n dwyn y teitl “Modelling economic impact and strategies to increase resilience against tree disease outbreaks”, yn rhoi sylw i “the protection and enhancement of public benefits, including biodiversity and ecosystem services (…) building resilience in woodlands, and wider landscapes”, sef y prif argymhellion sydd newydd gael eu cyflwyno’n benodol gan Bwyllgor Tŷ’r Cyffredin ar yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig.  Bydd hefyd yn cyfrannu’n sylweddol at alwad y Pwyllgor am waith ymchwil a datblygu tymor hir sy’n canolbwyntio ar baratoi ar gyfer bygythiadau yn y dyfodol i iechyd planhigion, er mwyn sicrhau ymateb effeithiol yn y DU.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mawrth 2014

Athro ymysg 28 o wyddonwyr cymdeithas blaenllaw i dderbyn teitl Academydd

Mae Bob Woods, Athro Seicoleg Glinigol Pobl Hŷn ym Mhrifysgol Bangor, yn un o 28 o wyddonwyr cymdeithas blaenllaw i dderbyn teitl Academydd o fewn yr Academi Gwyddorau Cymdeithas.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mawrth 2014

Dathlu Llwyddiant Myfyrwyr – Ysgoloriaethau Mynediad 2014

O’r Bala i Fro Morgannwg, o Ruthun i Rugby - bydd myfyrwyr ar hyd a lled Cymru a Lloegr yn rhannu gwobrau Ysgoloriaethau sydd werth dros £160,000 pan fyddant yn dechrau eu hastudiaethau ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi 2014.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mawrth 2014

Ffenomen #HunlunDigolur

Mae seicolegydd ym Mhrifysgol Bangor wedi cael ei gyfareddu gan y ffenomen #nomakeupselfie (#hunlundigolur) a welwyd yn cael cymaint o sylw'r wythnos hon ar gyfryngau cymdeithasol.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2014

Pan fydd gwres yn iachau canser

Yn ddiweddar cyhoeddwyd un o'r adolygiadau cynhwysfawr cyntaf o'r pwnc  o drin canser gan ddyfnyddio gwres yn Open Biology, cyfnodolyn cyflym mynediad agored y Gymdeithas Frenhinol. Yr awduron yw Thomas Turner, a raddiodd yn ddiweddar mewn Bioleg Canser ym Mhrifysgol Bangor, a Dr Thomas Caspari, ymchwilydd yn yr Ysgol Gwyddorau Biolegol ym Mhrifysgol Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2014

Y Brifysgol yn cofio’r Cymru a ddyfeisiodd yr anadlennydd

Bu Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, ar ymweliad â Phrifysgol Bangor ddydd Iau, 27 Mawrth, i ddathlu bywyd a gwaith Dr Tom Parry Jones OBE, sef un o wyddonwyr ac entrepreneuriaid Cymru sydd wedi cael cydnabyddiaeth ar raddfa ryngwladol. 

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2014

Ymchwil newydd yn dangos sut y gall rheoli maetholion wella proffidioldeb ffermydd ac effeithiau amaethyddiaeth ar yr amgylchedd

Mae cynnydd mawr ym mhris gwrteithiau a phwysau ar y diwydiant amaeth i leihau ei gyfraniad i lygredd dŵr yn golygu nad yw gwneud y defnydd gorau o faetholion erioed wedi bod yn bwysicach.  Ar hyn y canolbwyntiodd ymchwil a wnaed ar ffermydd ar draws Conwy gan wyddonwyr o Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor.  Mae'r darganfyddiadau newydd gael eu cyhoeddi mewn cyfnodolyn academaidd blaenllaw, "Agriculture, Ecosystems & Environment".

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2014

30 Years of Mathematics Master Classes

Mae’r Dosbarthiadau Meistr Mathemateg yn dathlu yn dathlu eu 30ain flwyddyn.  Mae’r rhain yn sesiynau ymarferol a rhyngweithiol cyffrous a arweinir gan arbenigwyr ym myd addysg a diwydiant ar gyfer pobl ifanc frwdfrydig a dawnus ar draws Gogledd-Orllewin Cymru. Mae’r sesiynau unigryw hyn yn mynd y tu hwnt i’r cwricwlwm ysgol ac yn dod â mathemateg, cyfrifiadureg a pheirianneg yn fyw mewn pynciau annisgwyl, megis celfyddyd a cherflunio, cyfrifiadureg, dylunio, meddygaeth a hyd yn oed cryptograffeg, sef y gelfyddyd o warchod gwybodaeth trwy ei hamgryptio ar ffurf annarllenadwy, o’r enw testun seiffr.

 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2014

A allai ynysoedd Orkney arwain y ffordd ar gynhyrchu trydan carbon isel?

Mae arbenigwyr ynni adnewyddadwy morol ym Mhrifysgol Bangor wedi cyhoeddi astudiaeth newydd sy'n edrych ar y posibilrwydd o gynhyrchu trydan carbon isel trwy dyrbinau llanw ar ynysoedd Orkney, yng ngogledd yr Alban.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2014

Bardd o Fangor ar restr fer prif wobr

Mae bardd byd-enwog, y mae ei gwaith eisoes wedi ei gyfieithu i 18 o ieithoedd, ar y rhestr fer i brif wobr barddoniaeth.  Rhoddwyd  ar restr fer y Gymdeithas Farddoniaeth ar gyfer Gwobr Ted Hughes am Farddoniaeth Newydd.

 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2014

Myfyriwr a enillodd wobr BAFTA Cymru yn cynnal dosbarth meistr

Cynhaliodd myfyriwr ôl-radd Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor, a enillodd wobr BAFTA Cymru am y ffilm fer orau yn 2013, ei ddosbarth meistr ei hun i fyfyrwyr a darlithwyr ym Mhrifysgol De Cymru yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2014

110 mlynedd o ddysgu Coedwigaeth ym Mhrifysgol Bangor

One of the oldest “forestry universities” in the UK – and the first to offer a degree in forestry – is celebrating 110 years of forestry teaching.  Over that time Bangor University has awarded forestry degrees to students from more than 100 countries, and today 60 undergraduate and 100 postgraduate MSc students are studying on forestry courses run by its School of Environment, Natural Resources and Geography.  Bangor’s international research profile and vibrant research culture in forestry mean that 50% of the School’s research students are working in the areas of forestry, agroforestry and wood science.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2014

Bydoedd Cudd yn cael eu datgelu ym mhedwaredd Ŵyl Wyddoniaeth Bangor

Mae’r 'Arddangosfa Bydoedd Cudd', sef prif ddigwyddiad Gŵyl Wyddoniaeth Bangor, a gynhelir rhwng  14 - 23 Mawrth 2014, yn cynnig mwy o weithgareddau ac arddangosiadau nag erioed eleni, ym mhedwaredd flwyddyn yr ŵyl boblogaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2014

Cytundeb newydd rhwng cwrs Gwyddorau Meddygol ym Mangor a chwrs Meddygaeth Ôl-radd yng Nghaerdydd

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2014

Rhwydweithiau newydd gwerth £21 miliwn yn rhoi hwb i ymchwil gwyddonol yng Nghymru

Heddiw (13 Mawrth), roedd Edwina Hart yn dathlu cwblhau cam cyntaf o raglen £50 miliwn Sêr Cymru y Llywodraeth.  Nod y rhaglen yw denu talent gwyddonol i Gymru drwy lansio tair Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2014

28 Mawrth - Cadwraeth Planhigion yn nhiriogaethau dramor y D.U.

Dr Colin Clubbe Gardd Fotaneg brenhinol, Kew. Dydd Gwener 28fed o Fawrth 1yh – 2yh Ystafell Edward-Jones Adeilad Thoday.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mawrth 2014

30 mlynedd o Ddosbarthiadau Mathemateg

Mae dosbarthiadau Mathemateg Prifysgol Bangor yn dathlu 30 mlynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mawrth 2014

Archeolegwyr yng Ngŵyl Gwyddoniaeth Bangor

Ymunwch â ni yn yr Arddangosfa Bydoedd Cudd yn ystod Gŵyl Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mawrth 2014

Diffodd Popeth Prifysgol Bangor

Fel rhan o ymdrechion Prifysgol Bangor i amlygu a lleihau ei ddefnydd o ynni, bydd y Brifysgol yn ymuno â Prifysgolion ar draws Cymru yn “Diffodd Popeth Cymru” mewn ymarferiad mawr ar nos Wener 21ain o Fawrth.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mawrth 2014

Ymchwil Food Dudes Prifysgol Bangor i gael mwy o blant i gymryd prydau ysgol iach

Mae rhaglen arloesol i newid ymddygiad, a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Bangor, i ddod yn rhan o gynllun mawr gan Adran Addysg y DU i gael mwy o blant ysgolion cynradd i gymryd prydau ysgol iach.  

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mawrth 2014

Cydweithio ar ddeunyddiau i sgriniau hyblyg electronig yn cael dyfarniad 'Eithriadol' gan y Bwrdd Strategaeth Technoleg

Mae'n bleser gan SmartKem Ltd., datblygwr arweiniol ym maes deunyddiau lled-ddargludol organig, perfformiad uchel i sgriniau hyblyg ac electronig,  A Phrifysgol Bangor gyhoeddi y dyfarnwyd gradd 'Eithriadol' gan y Bwrdd Strategaeth Technoleg i Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth ddiweddar rhyngddynt.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mawrth 2014

Gŵyl Gerdd Newydd Bangor 12 – 15 Mawrth 2014

Wrth i Ŵyl Gerdd Newydd Bangor edrych ymlaen at ei  phedwaredd gŵyl ar ddeg o gerddoriaeth gyfoes, byddwn yn dathlu 450 mlwyddiant geni William Shakespeare. Gŵyl dros bedwar diwrnod fydd Gŵyl 2014, gyda nifer o ddigwyddiadau amrywiol megis cyngherddau, gweithdai, darlithoedd a chynhadledd INTER/actions.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2014

Ysgol Seicoleg Bangor i chwarae rhan flaenllaw mewn ymchwil £1.1.M MRC yn ymwneud â dibyniaeth a mania

Bydd Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor yn gwneud ymchwil i driniaeth ffarmacolegol newydd ar gyfer afiechydon seiciatrig.  Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor a Phrifysgol Rhydychen, a Phrifysgol British Columbia, wedi cael nawdd gan y Cyngor Ymchwil Feddygol i werthuso gallu cyffur newydd i leihau ymddygiadau byrbwyll a gysylltir â dibyniaeth ar alcohol a chyffuriau yn ogystal â mania.

 

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2014

Gwobrwyo Gwyddonydd am ei waith ar hinsoddau’r gorffennol

Mae'r gymdeithas ddaearegol hynaf yn y byd, sef "The Geological Society of London", wedi cydnabod cyfraniad gwyddonol Dr Paul Butler o Ysgol Gwyddorau Eigion ym Mhrifysgol Bangor trwy ddyfarnu gwobr y "2014 Lyell Fund" iddo.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mawrth 2014

Cwrs byr Economeg iechyd ar gyfer ymarfer ac ymchwil i Iechyd Cyhoeddus

Mae'r Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau  o fewn yr Ysgolion Gofal Iechyd a Gwyddorau Meddygol yn cynnig cwrs byr cyntaf Prydain mewn Economeg iechyd ar gyfer ymarfer ac ymchwil i Iechyd Cyhoeddus yn y Ganolfan Rheolaeth. Cynhelir y cwrs rhwng 15-17 Ebrill. 

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mawrth 2014

Partneriaeth y Brifysgol yn dwyn buddion yn y tymor hir i gwmni arloesol

Gall un o gwmnïau arloesol Cymru sy’n ymwneud â chyflenwadau meddygol briodoli cyfnod o dwf hynod o gyflym, pryd y cafwyd cynnydd o 400% yn nhrosiant y cwmni, ynghyd â chynnydd yn nifer y gweithwyr, o 5 i 65, i bartneriaeth bwysig â Phrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mawrth 2014

Recordio Cerddoriaeth Gŵyl Gerdd Dandwr Mewn Pwll Nofio!

Mae  grwp o blant ysgol  cerddorol o Fôn wedi creu symffoni  unigryw dandwr yn eu pwll nofio lleol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mawrth 2014

Gweinidog yn clywed am addysg ac ymchwil ym maes iechyd

Bu’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford, yn ymweld â Phrifysgol Bangor yn ddiweddar i glywed am y datblygiadau diweddaraf yn ymwneud ag ymchwil y Brifysgol ym maes iechyd, addysg nyrsys a chysylltiadau â'r GIG.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mawrth 2014

Porth byd-eang ar gyfer ymchwil Cymru yn dechrau gweithredu ar Ddydd Gŵyl Dewi

Mae porth gwe sy’n dod ag ymchwil o Gymru a busnes byd-eang at ei gilydd yn dechrau gweithredu ar Ddydd Gŵyl Dewi (1 Mawrth 2014).

Mae ED Cymru ( www.walesip.com ) yn gweithredu fel porthol ar gyfer buddsoddwyr posibl, trwy eu helpu i ddod o hyd i gyfleoedd arloesol a ddatblygwyd gan bum prifysgol yng Nghymru sy’n canolbwyntio ar ymchwil.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mawrth 2014

Prifysgol Bangor yn cefnogi’r cais i adleoli pencadlys S4C i Gaernarfon

Mae Prifysgol Bangor wedi datgan eu cefnogaeth i’r cais i adleoli pencadlys S4C i Gaernarfon.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mawrth 2014

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2014

Her Ddiwylliannol 2014

Yn ddiweddar bu Prifysgol Bangor yn dathlu cydweithio ac amrywiaeth ddiwylliannol gyda'r Her Ddiwylliannol llawn gweithgareddau a gynhelir bob blwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2014