Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion

Archif Newyddion: Hydref 2014

Beth ddigwyddodd i’r syniad o 'daith bwyd'?

 Rhai blynyddoedd yn ôl cawsom ein cynghori i brynu cynnyrch ffres wedi'i dyfu yn y DU i osgoi'r 'daith bwyd' a gysylltir gyda mewnforio ffrwythau a llysiau mewn awyrennau oherwydd pryderon am sut yr oedd hyn yn cyfrannu at ryddhau allyriadau CO2.  Ond mae'n ymddangos bod y pryderon hyn yn llawer rhy syml. Er mwyn gwneud gwir asesiad o 'ôl-troed' bwydydd mae'n rhaid archwilio pob agwedd ar y gweithgareddau cysylltiedig, o hau'r hadau i dyfu'r cynnyrch. 

Ymchwil dan arweiniad Prifysgol Bangor i fuddion cymdeithasol ac amgylcheddol bwyd a dyfir yn lleol a thramor, oedd yr asesiad trwyadl cyntaf erioed o gylch bywyd y gadwyn cynhyrchu cnydau yn ei chyfanrwydd yn cynnwys ffermio, cludiant, storio a choginio.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2014

Datblygu Meddalwedd ar gyfer y byd tanddwr i gyd-fynd â lansiad dyfais symudol Samsung Gear VR newydd

Mae darlithydd ym Mhrifysgol Bangor, Dr Llyr ap Cenydd o'r Ysgol Cyfrifiadureg, wedi bod yn gweithio ar broject cyfrinachol gyda Samsung ac Oculus i ddatblygu ap o'r enw "Ocean Rift" y disgwylir ei lansio ochr yn ochr â'r ddyfais symudol Samsung Gear VR newydd.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2014

Prifysgol Bangor ar y rhestr fer yng Ngwobrau Ôl-radd Prospects 2014

Bangor University has been shortlisted for a Prospects Postgraduate Award, the only annual accolades solely dedicated to celebrating best practice and the most exciting developments in UK postgraduate education.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2014

Ymchwilydd rhyngwladol nodedig a chynghorwr iechyd cyhoeddus yn derbyn Cadair er Anrhydedd

Mae Prifysgol Bangor wedi rhoi Cadair er Anrhydedd i'r Athro Mark Bellis, ymchwilydd rhyngwladol adnabyddus a chynghorwr ym maes iechyd cyhoeddus. Rhoddwyd y gadair i gydnabod ei gyraeddiadau mewn sawl maes o iechyd cyhoeddus, yn cynnwys atal trais, alcohol, cyffuriau ac iechyd rhywiol.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2014

Darlithoedd difyr ym Methesda

O zombies y Mabinogi i’r Gymraeg ar Facebook; o faes seicoleg plant i lên Cymry Llundain ac o sinema’r Eidal i ddyfnderoedd y Titanic, bydd rhai o darlithwyr mwyaf dawnus Prifysgol Bangor yn ymweld â Neuadd Ogwen, Bethesda, yn ystod y chwech wythnos nesaf i drafod ystod eang o bynciau.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Hydref 2014

Dechreuwch gwrs Meistr y mis Ionawr yma

Wnaethoch chi ddim llwyddo i gael eich cais i mewn ar gyfer mis Medi?  Beth bynnag, mae Prifysgol Bangor yn cynnig i fyfyrwyr ddechrau yn Ionawr 2015 ar rai rhaglenni Meistr.

Gwahoddir ceisiadau'n awr i ddechrau ar gyrsiau ôl-radd mewn Busnes a'r Gyfraith yn Ionawr 2015, gyda nifer o gyrsiau yng Nghanolfan Llundain Ysgol Busnes Bangor hefyd yn cynnig dyddiad dechrau yn Ionawr.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Hydref 2014

Staff Prifysgol Bangor yn ennill Tystysgrifau am ddysgu’r Gymraeg

Mewn digwyddiad ar y cyd rhwng Prifysgol Bangor a Chanolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru, dyfarnwyd tystysgrifau ar gyfer cyflawniadau mewn Cymraeg ail-iaith CBAC a chymwysterau Cymraeg yn y Gweithle i 33 o ôl-raddedigion ac aelodau staff y Brifysgol. Trefnwyd seremoni i ddathlu eu llwyddiant ar ddiwrnod cenedlaethol Shw’mae S’mae, yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Hydref 2014

Angen pobl sydd wedi goroesi strôc fel cefnogwyr yn y gymuned

Mae prosiect ymchwil newydd a chyffrous, sy'n anelu at wella ansawdd bywyd pobl sydd wedi goroesi strôc, wedi cychwyn yng ngogledd Cymru. Bydd y project ‘Grym y Bobl/People Power’ yn dwyn ynghyd cleifion sydd wedi cael strôc yn ddiweddar a goroeswyr strôc i rannu profiadau a’u helpu i wella.
 
Mae llawer o bobl sydd wedi cael strôc yn ei chael yn anodd mynd yn ôl at y math o weithgareddau teuluol a chymdeithasol oedd yn bwysig iddyn nhw cyn cael eu strôc. Mae mynd allan, ymweld â ffrindiau, neu ddod o hyd i hobïau newydd yn gallu bod yn anodd, ac yn aml mae pobl yn colli hyder i 'roi cynnig arni'.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2014

Gwobrwyo Cynrychiolydd Cwrs y Flwyddyn

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi ennill gwobr am ei ymroddiad i gynrychioli ei gyd-fyfyrwyr yn ddiweddar

Enillodd David Loveday, 34, o Rotherhithe, Llundain y teitl "Cynrychiolydd Cwrs" blwyddyn 1 neu 2 Ede & Ravenscroft ynghyd â gwobr ariannol gwerth £1,000. Mae David yn gyn-fyfyriwr Coleg St Dunstans, Llundain, ac ar hyn o bryd mae yn ei drydedd flwyddyn ar y cwrs gradd Polisi Cymdeithasol a Throseddeg gyda Chyfiawnder Troseddol.
 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2014

Ymchwilwyr a myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cynllunio sut i ddatrys dirgelwch datblygiad rhywogaethau newydd o bysgod mewn llyn crater yn Tanzania

'Dirgelwch y dirgelion' oedd disgrifiad Charles Darwin ohono: sut mae rhywogaethau newydd yn codi? Rydym yn deall llawer mwy erbyn hyn nag yn amser Darwin, wrth gwrs. Ond dim ond ers i wyddonwyr allu creu dilyniant DNA ar raddfa fawr yn rhad y gallwn obeithio deall sut mae'r broses yn gweithio ar y lefel fwyaf sylfaenol. 

Dyfarnwyd grant gwerth £250K gan Ymddiriedolaeth Leverhulme i'r Athro George Turner o Ysgol Gwyddorau Biolegol Prifysgol Bangor i astudio pysgod o lyn bach a ffurfiwyd mewn crater folcanig yn Tanzania.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2014

Gwobr bwysig yn cydnabod gwaith oes yr Athro John Witcombe o Brifysgol Bangor

Mae'r Athro John Witcombe, Cymrawd Cadeiriol yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth, wedi cael ei ddewis yn Amaethwr Datblygu y Flwyddyn am 2014 gan y Tropical Agriculture Association

Mae'r wobr a dderbyniodd John, sef un bwysicaf y TAA, yn cydnabod ei gyfraniad oes i faes amaethyddiaeth ar gyfer datblygu, ac yn arbennig ei gyfraniad i fridio planhigion.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2014

Thomas v Thomas: Brwydr y Beirdd

Pwy yw pencampwr barddonol Cymru, yn eich barn chi? Wrth i'r byd ddathlu canmlwyddiant geni Dylan eleni, pam mae bardd arall enwog Cymru, R.S. Thomas, yn aml yn cael ei anghofio?

 

Bydd yr ysgolheigion a'r ddau efell Damian Walford Davies a Jason Walford Davies yn mynd benben i drafod y cwestiynau hyn. Bydd un yn dadlau dros Dylan Thomas a'r llall dros R.S. Thomas, yn y frwydr hon rhwng dau o gewri llenyddol yr ugeinfed ganrif ar Pethe, rhaglen S4C am y celfyddydau, yr wythnos hon (dydd Sul 26 Hydref 9pm).

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2014

Yr Arglwydd Brif Ustus yn agor Ffug Lys Barn newydd ym Mhrifysgol Bangor

A state-of-the-art Moot Court facility was officially opened at Bangor University by the Lord Chief Justice of England and Wales, Lord Thomas of Cwmgiedd, on Thursday 9th October, which is set to further underpin Bangor’s position as a leading example of a UK university Law School that places employability and student skills development at the core of its LLB Law Degree curriculum.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2014

Symud o wasanaethau gofal lliniarol i blant i rai i oedolion: mae'r bwlch yn dal yn rhy fawr i bobl ifanc gyda chyflyrau byrhau bywyd i ymdopi ag ef

Yn ôl ymchwil a wnaed gan Brifysgol Bangor mae'r gwahaniaethau rhwng gwasanaethau gofal lliniarol i blant ac i oedolion yn rhy fawr i bobl ifanc gyda chyflyrau byrhau bywyd ymdopi â hwy.  Wrth sôn am y darganfyddiadau mae'r ymchwilwyr yn galw ar wasanaethau gofal lliniarol i oedolion i ymestyn eu sgôp er mwyn darparu'n well at anghenion pobl ifanc gyda chyflyrau byrhau bywyd a'u teuluoedd.

Fe wnaeth y tîm ymchwil ddod â phobl ifanc gyda chyflyrau byrhau bywyd, rhieni a gweithwyr proffesiynol o wasanaethau gofal lliniarol i blant ac oedolion at ei gilydd i rannu eu profiadau o'r newid o wasanaethau plant i rai oedolion.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Hydref 2014

Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru'n trafod Darlith Goffa A.H. Dodd

Bydd yr Athro Aled Jones, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ymweld â Phrifysgol Bangor ddydd Mercher, 22 Hydref, 2014, am 6.00pm.

Bydd yr Athro Jones yn trafod “Wales and the politics of Christian Mission in Colonial Bengal, 1890-1947” i’r Ddarlith Goffa A.H. Dodd flynyddol a gynhelir ym Mhrif Ddarlithfa'r Celfyddydau, Prif Adeilad y Brifysgol. Mae'r ddarlith yn rhad ac am ddim ac yn agored i bawb.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2014

Cyflwyno Gwobr Addysgu Uchaf y DU i Darlithwyr Bangor

Mewn seremoni wobrwyo’n ddiweddar derbyniodd yr Athro James Intriligator a Peggy Murphy o Goleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad Prifysgol Bangor eu Cymrodoriaeth Dysgu Cenedlaethol am ragoriaeth mewn addysgu a chefnogi dysgu mewn addysg uwch.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Hydref 2014

Gwobrwyo datblygu Economi Werdd

Mae pedwar cwmni lleol sydd wedi bod yn canolbwyntio ar gynaladwyedd eu busnesau wedi ennill gwobrwyon gan Brifysgol Bangor.

Dewiswyd y pedwar cwmni buddugol o blith dros 300 o fusnesau, asiantaethau a mentrau cymdeithasol yng Nghymru  a fu’n cymryd rhan mewn project i ddatblygu economi werdd gynaliadwy yng Nghymru ac Iwerddon.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2014

Prifysgol Bangor i gynorthwyo i hyfforddi gwyddonwyr pridd y dyfodol

Mae Prifysgol Bangor i chwarae rhan allweddol mewn hyfforddi gwyddonwyr y dyfodol a fydd yn gwella'r ffordd rydym yn deall priddoedd. Mae'r rhain yn allweddol i ddatrys llawer o'r sialensiau byd-eang cyfoes, yn cynnwys diogelwch bwyd, dŵr ac ynni.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Hydref 2014

Prifysgol Bangor wedi ei hachredu i ddyfarnu Cymrodoriaethau'r Academi Addysg Uwch

Mae Prifysgol Bangor yn falch o gyhoeddi llwyddiant Fframwaith Datblygiad Proffesiynol Parhaus Prifysgol Bangor, sydd wedi cael ei achredu gan yr Academi Addysg Uwch y mis hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Hydref 2014

'Bocs offer i athrawon' i leihau trais ymysg plant a thrais yn erbyn plant mewn ysgolion meithrin yn Jamaica

Mae casgliad o strategaethau i athrawon i geisio rhwystro datblygiad cynnar ymddygiad gwrthgymdeithasol a chynyddu sgiliau cymdeithasol-emosiynol plant ifanc i gael ei brofi ymhellach mewn astudiaeth bedair blynedd yn Kingston, prifddinas Jamaica.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2014

Ffisegydd o Fangor ymysg arbenigwyr mwyaf blaenllaw'r byd fydd yn trafod effaith diflaniad rhew môr yn yr Arctig ar yr hinsawdd

Mae ffisegydd eigion o Brifysgol Bangor, yr Athro Tom Rippeth, yn un o 12 o wyddonwyr rhyngwladol sydd wedi cael eu gwahodd i siarad mewn gweithdy a drefnwyd gan Bwyllgor Rhyngwladol Gwyddoniaeth yr Arctig i drafod effaith diflaniad llwyr rhew môr yr Arctig yn yr haf yn y dyfodol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2014

Arbenigwr ym maes iechyd meddwl ym Mangor yn helpu i lansio'r European Mental Health Integration Index

Cynhelir Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 10 Hydref. I nodi'r achlysur mae'r Mental Health Integration Index (MHII) yn edrych am y tro cyntaf ar y sialensiau sy'n gysylltiedig ag integreiddio Ewropeaid gyda salwch meddwl i gymdeithas a chyflogaeth yn y 28 o wledydd sy'n perthyn i'r Undeb Ewropeaidd, a hefyd Norwy a'r Swistir. Comisiynwyd yr ymchwil gan Janssen ac fe'i gwnaed gan yr Economics Intelligence Unit.

 

Dyddiad cyhoeddi: 9 Hydref 2014

Gweinidog yn ymweld ag ysgolion sydd wedi cydweithio efo Prifysgol Bangor

Bu'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis AC, yn ymweld â thair ysgol gynradd sydd wedi cydweithio â Phrifysgol Brifysgol ar brojectau amrywiol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf heddiw (9 Hydref 2014).

Dyddiad cyhoeddi: 9 Hydref 2014

Prifysgol Bangor yn ddathlu Diwrnod S’mae – Diwrnod i Ddathlu’r Gymraeg

Dydd Mercher, 15 Hydref, yw ‘Diwrnod S’mae’, diwrnod cenedlaethol i ddathlu a codi ymwybyddiaeth ynglŷn â’r iaith Gymraeg.

Mi fydd Prifysgol Bangor yn cefnogi a hyrwyddo’r diwrnod mewn partneriaeth â Menter Iaith Bangor ynghyd a sefydliadau a mudiadau eraill ym Mangor drwy gynnig cyfres o weithgareddau a digwyddiadau er mwyn gwneud y Gymraeg yn fwy gweladwy a chyhoeddus. Gyda'r nod o ddangos bod yr iaith yn perthyn i bawb ac y gallwn i gyd ei defnyddio.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Hydref 2014

Project a gefnogir gan yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi hwb sylweddol i’r Economi Werdd

Mae dros 300 o fusnesau, asiantaethau a mentrau cymdeithasol wedi cael budd o broject i ddatblygu economi werdd gynaliadwy yng Nghymru ac Iwerddon.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Hydref 2014

Ysgol y Gyfraith yn croesawu’r Arglwydd Brif Ustus

Fe fydd y Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Thomas o Cwmgiedd, Prif Arglwydd Ustus Lloegr a Chymru, yn traddodi Darlith Flynyddol Public Law mewn cydweithrediad a’r cylchgrawn Public Law (cyhoeddiad Thomson Reuters).  Teitl y Ddarlith yw “The Future of Public Inquiries”.  Mae’r Ddarlith, sydd yn cael ei noddi gan Thomson Reuteurs, o bwys cenedlaethol, yn enwedig o ystyried dadleuon diweddar yn amgylchynu Ymchwiliad Chilcot (Irac) ac Ymchwiliad Leveson (rheoliad y wasg), ymysg eraill.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Hydref 2014

Prifysgol Bangor ymysg y gorau mewn Arolwg o Fywyd Myfyrwyr

Fel y mae Prifysgol Bangor yn paratoi i groesawu darpar fyfyrwyr i Ddiwrnodau Agored yn y Brifysgol y mis hwn (dydd Sadwrn, 11 a 25 Hydref), mae staff yn y Brifysgol wedi croesawu’r faith bod y Brifysgol wedi’i chynnwys mewn arolwg arall eto o brifysgolion gorau Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Hydref 2014

Sioe agoriadol Pontio ddim yn cael ei llwyfannu yn y flwyddyn newydd

Yn dilyn y cyhoeddiadau diweddar ynglŷn â'r oedi i agoriad Pontio, mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi na fydd hi'n bosibl llwyfannu cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru o Chwalfa yn y flwyddyn newydd fel y gobeithiwyd.

 

Dyddiad cyhoeddi: 6 Hydref 2014

Bangor yn cadw’i safle ymhlith Prifysgolion y Byd

Mae Prifysgol Bangor wedi cadw’i safle fel un o’r 350 o brifysgolion gorau’r byd, yn ôl y Times Higher Education World University Rankings a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau, 2 Hydref 2014).

 

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2014

Haciwr Moesegol ar y Rhyngrwyd yn ennill gwobr o £1,000

Yn ddiweddar, enillodd myfyriwr o Brifysgol Bangor wobr o £1,000 mewn penwythnos ‘hacathon’ yn Rwsia. Gwahoddwyd Jamie Woodruff, 21, myfyriwr yn yr Ysgol Gwyddorau Cyfrifiadurol, i’r digwyddiad a gynhaliwyd gan Startup Weekend ym Mosgo, i hacio’n fyw o flaen rhyw 1,000 o bobl. Roedd hefyd yn siaradwr gwadd yn y digwyddiad, a rhoddodd sgwrs ar seiber-ddiogelwch. Mae’r Startup Weekend yn 56 awr o hacathon lle bu rhaglenwyr, cynllunwyr ac entrepreneuriaid yn hacio gwefannau syfrdanol, cymwysiadau rhyfeddol a gwasanaethau anhygoel er mwyn creu busnesau a oedd yn gweithredu’n llawn.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2014

Lansiad Coleg Bangor Tsieina

Bu mwy na 260 o fyfyrwyr yn dathlu agoriad Coleg Bangor Tsieina yn eu mamwlad.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Hydref 2014