Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion

Archif Newyddion: Hydref 2016

Enwebu Prifysgol Bangor am dair wobr yn dilyn cydweithio â busnesau

Mae Prifysgol Bangor wedi ei henwebu ar gyfer tair gwobr yng ngwobrau Business and Education Awards y cwmni cyhoeddi Wales Business Insider a gynhelir yng Nghaerdydd ar 3 Tachwedd. Nod y gwobrau hyn yw tynnu sylw at y cydweithio llwyddiannus sy’n digwydd rhwng sefydliadau addysg Cymru ac economi’r wlad.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2016

Gweinidog yn torri’r tir mewn datblygiad sy’n torri tir newydd

Cymerodd Parc Gwyddoniaeth Menai (M-SParc) gam mawr ymlaen yr wythnos yma yn y gwaith o adeiladu’r Parc Gwyddoniaeth pwrpasol cyntaf yng Nghymru wrth i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith, y Gweinidog Ken Skates ddod i'r safle ar Ynys Môn i dorri’r tir.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2016

Hitachi-GE, Imperial a Phrifysgol Bangor yn datblygu arbenigedd ym maes Adweithyddion Dŵr Berwedig (BWR) yn y Deyrnas Unedig a Chymru

Mae Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd. (Hitachi-GE) wedi llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth gydag Imperial College a Phrifysgol Bangor sy'n cryfhau ei ymrwymiad i arbenigedd yng Nghymru a Phrydain.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2016

Llysgennad Prydain i Tsiena ac Is-ganghellor Prifysgol Bangor yn mynd i Seremoni Agoriadol Canolfan Ymchwil ar y Cyd CSUFT-Prifysgol Bangor, CSUFT 2016

Yn ddiweddar bu llysgennad Prydain i Tsiena, Barbara Woodward, ac Is-ganghellor Prifysgol Bangor, Yr Athro John G Hughes, yn seremoni agoriadol Canolfan Ymchwil ar y Cyd CSUFT-Prifysgol Bangor, yn Changsha, Tsiena.  Yn bresennol hefyd roedd Prif Gonswl Prydain yn Guangzhou, Matthew Rous, Is-gyfarwyddwr Materion Tramor Tsieineaidd, Swyddfa Llywodraeth y Bobl yn Nhalaith Hunan, Qiu Aihua, etc. Arweiniwyd y seremoni gan Hu Changqing, Ysgrifennydd Cyffredinol y Central South University of Forestry & Technology.  Cafwyd araith bob un gan Barbara Woodward, John Hughes a Llywydd CSUFT, Liao Xiaoping.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Hydref 2016

Penodi Athro o Fangor yn aelod o Fwrdd Gwyddoniaeth un o Gynghorau Ymchwil Prydain

Professor David Thomas, Head of the School of Ocean Sciences at Bangor University, has been appointed to the Science Board of the Natural Environment Research Council (NERC), the UK's largest funder of independent environmental science, training and innovation, delivered through universities and research centres.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Hydref 2016

Gwobrau Rhagoriaeth Ymchwil Prifysgol Bangor 2016

Mae Prifysgol Bangor am ddathlu rhagoriaeth yr ymchwil a gynhyrchir gan y Brifysgol mewn noson Wobrwyo newydd i’w chynnal yn y Brifysgol fis Rhagfyr, a newydd gyhoeddi’r rhestr fer ar gyfer y Gwobrau.

Bydd y Gwobrau newydd yn rhoi sylw haeddiannol i ymchwilwyr unigol a thimau ymchwil neilltuol y Brifysgol.

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn ystod Noson Wobrwyo sydd i’w chynnal yn Pontio, nos Lun Rhagfyr 5 2016.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Hydref 2016

Potential 'hot-spots' for sea ice melting identified in the Arctic Ocean

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro o’r Ysgol Gwyddorau Eigion sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Hydref 2016

Can Kiefer Sutherland be US president, please?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Gregory Frame  o’r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Hydref 2016

Child migrants taken to Britain: now they need support and psychological care

Dyma erthygl yn Saesneg gan Leanne K Simpson Sydd yn astudio ar gyfer Doethuriaeth gyda'r Ysgol Seicoleg a Sefydliad   seicoleg Perfformiad Elît sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Hydref 2016

Cwmnïau fferyllol yn gwneud elw ar afiechydon prin

Mae ymchwil newydd dan arweiniad Prifysgol Bangor yn dangos fod cwmnïau fferyllol yn ymelwa ar gymhellion a fwriadwyd i ddatblygu rhagor o driniaethau ar gyfer afiechydon prin er mwyn rhoi hwb i'w helw.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2016

Could wild mangoes solve the world's chocolate crisis?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Sayma AkhterMorag McDonald, a Ray Marriott sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Hydref 2016

Astudiaeth newydd i rhoi’r dechrau gorau i blant ag awtistiaeth

Mae astudiaeth arloesol wedi ei lansio er mwyn deall sut y gellir cefnogi teuluoedd a effeithir gan  awtistiaeth yn syth wedi iddynt dderbyn diagnosis.

Bydd y treial, a gyllidir gan elusen ymchwil awtistiaeth, Autistica, yn ceisio canfod os yw cynnig  y rhaglen gefnogaeth  Blynyddoedd Rhyfeddol (Incredible Years®)  i deuluoedd yn fuan wedi deiagnosis eu plentyn â buddiannau hirdymor posib.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Hydref 2016

Myfyrwyr o ogledd Cymru’n dod yn hyrwyddwyr busnes

Cynhaliodd Ysgol Busnes Prifysgol Bangor ddigwyddiad ar y cyd â Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr (ICAEW) yn ddiweddar lle cafodd myfyrwyr chweched dosbarth weithio gyda'i gilydd ar her fusnes gyffrous.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Hydref 2016

Yr Athro John Turner, Deon Newydd Ymchwil Ôl-radd

Mae'r Athro Turner wedi'i benodi i swydd newydd ym Mhrifysgol Bangor, sef Deon Ymchwil Ôl-radd. 

Bydd yr Athro Turner yn arwain yr Ysgol Ddoethurol yn y swydd allweddol hon i gefnogi a datblygu cymuned ymchwil ôl-radd y brifysgol, sydd eisoes yn fywiog a blaengar.  Amcanion yr Ysgol Ddoethurol yw rhoi hyfforddiant a chefnogaeth o safon uchel, sicrhau bod ôl-raddedigion ymchwil yn cael profiad rhagorol, denu cynlluniau cyllido newydd, a chynyddu nifer myfyrwyr ôl-radd ym Mhrifysgol Bangor. 

Dyddiad cyhoeddi: 20 Hydref 2016

Noson yng Nghwmni’r Prifardd Guto Dafydd

Nos Fercher, 26 Hydref, am 6.00 o’r gloch yn Narlithfa 2 Pontio – y drws nesaf i fwyty Gorad – bydd y Prifardd Guto Dafydd yn cael ei holi am ei nofel fuddugol Ymbelydredd. Hon yw’r nofel a enillodd iddo Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni fis Awst a hynny gyda chanmoliaeth uchel y beirniaid. Un o’i gyn-ddarlithwyr yn Ysgol y Gymraeg, Yr Athro Angharad Price, a fydd yn ei holi am ei nofel ddiweddaraf a’i yrfa lenyddol hyd yma. Bydd hon felly’n sgwrs rhwng dau nofelydd llwyddiannus. Trefnir y noson gan Ysgol y Gymraeg, mae’r mynediad am ddim ac estynnir croeso cynnes i bawb - gellir cael tocynnau o swyddfa docynnau Pontio.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Hydref 2016

BEACON Cymru yn gyd-sylfaenydd cynghrair newydd lansio i gefnogi twf bio-economi'r DU

Mae Prifysgol Bangor yn falch o fod yn rhan o gynghrair newydd yn y Deyrnas Unedig- BioPilotsUK, sy’n cael ei lansio i gefnogi twf bio-economi’r DU.

Mae Canolfan Biogyfansoddion y Brifysgol yn bartner ym mhroject arobryn BEACON Cymru, sydd yn un o bum canolfan Ymchwil a Datblygu sefydlog ar draws y DU sydd yn dod ynghyd i ffurfio’r gynghrair newydd, BioPilotsUK. Bydd y gynghrair yn ceisio gosod Prydain yn arweinydd byd-eang ym maes datblygu technoleg bio-buro, a chynhyrchu cynnyrch bioseiliedig - dwy elfen allweddol o'r bio-economi.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Hydref 2016

Rwy'n siŵr na hoffech i'r stori hon fod amdanoch chi: twyllo mewn chwaraeon

Beth sy'n gyrru chwaraewyr a mabolgampwyr proffesiynol i dorri rheolau eu camp gan obeithio na chânt eu dal - ac yn y gobaith y daw â gogoniant iddyn nhw ac i'w tîm?

Math o gymeriad yw craidd y mater, yn ôl ymchwilwyr yn Sefydliad Seicoleg Perfformiad Elit (IPEP) Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Hydref 2016

Arbed miliynau trwy roi'r dechrau gorau mewn bywyd i fabanod Cymru

Gall buddsoddi mewn rhaglenni sy'n hyrwyddo'r dechrau gorau mewn bywyd i'n babanod a'n plant arwain at arbedion ariannol yng Nghymru yn y tymor byr a'r tymor hir.

Dyna yw dadl economegwyr iechyd yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME) ym Mhrifysgol Bangor yn eu hadroddiad "Trawsnewid Bywydau Pobl Ifanc - y ddadl economaidd dros fuddsoddi yn y blynyddoedd cynnar" a lansiwyd heddiw (13 Hydref 2016).

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2016

Why we should bother saving Britain’s only venomous snake

Dyma erthygl yn Saesneg gan Anita Malhotra, Ysgol Gwyddorau Biolegol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2016

Ffair Swyddi yn lwyddiant

Cynhaliwyd Ffair Swyddi lwyddiannus iawn yn ddiweddar (28/09/16) yn Neuadd PJ ym Mhrifysgol Bangor. Cafwyd dros 45 o stondinau gyda chyflogwyr graddedigion, cwmnïau lleol a gwasanaethau gwirfoddol yn bresennol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2016

Ffordd Pawb/ Coherent Connections- project arloesi yn dod i Fangor

Mae myfyrwyr seicoleg ym Mhrifysgol Bangor yn cymryd rhan mewn project rhyngwladol arloesol a all ddarparu atebion newydd creadigol i broblemau modern cymhleth a wynebir ym Mangor, yn ogystal â chymunedau eraill. 

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2016

Gweinidog yn agor cwmni deillio arloesol Prifysgol Bangor

Bu Julie James, y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth, yn Suprex yn ddiweddar (dydd Llun 10 Hydref) i  agor yn swyddogol gwmni technoleg arloesol a menter ar y cyd rhwng Prifysgol Bangor a Phytovation Cyf.   

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2016

Gweinidog yn agor cwmni deillio arloesol Prifysgol Bangor

Bu Julie James, y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth, yn Suprex yn ddiweddar (dydd Llun 10 Hydref) i  agor yn swyddogol gwmni technoleg arloesol a menter ar y cyd rhwng Prifysgol Bangor a Phytovation Cyf.   

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2016

Dau le rownd derfynol i Fangor yng Ngwobrau Cynaliadwyedd ac Adnoddau’r CIWM

Mae Prifysgol Bangor ymysg y goreuon eleni gyda nid un, ond dau le yn rownd derfynol Gwobrau Cynaliadwyedd ac Adnoddau mawreddog y Chartered Institution of Wastes Management.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2016

Ysgol y Gyfraith yn croesawu 200 o Gynrychiolwyr o Gymru’r Gyfraith

Ddydd Gwener, 7 Hydref, bydd Ysgol y Gyfraith Bangor yn croesawu Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr, yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd, i roi’r prif anerchiad yng Nghynhadledd Flynyddol Cymru’r Gyfraith 2016, ynghyd â dros 200 o aelodau o uwch Farnwriaeth Cymru a Lloegr. Bydd arbenigwyr blaenllaw ym maes y Gyfraith Gyfansoddiadol yn ogystal â phobl ar frig y proffesiwn cyfreithiol ac athrawon prifysgol o bob cwr o'r Deyrnas Unedig, yn dod at ei gilydd i gymryd rhan mewn amrywiaeth o sesiynau arbenigol llawn a grŵp ar y thema "Cydgyfeiriant neu Ddargyfeiriant rhwng Cyfraith Lloegr a Chyfraith Cymru."

Dyddiad cyhoeddi: 6 Hydref 2016

Llwyfannau digidol newydd yn cynnig cyfleoedd i’r Gymraeg

Mae llwyfannau digidol yn cynnig cyfleoedd i'r iaith Gymraeg fod yn rhan ehangach o fywydau pobl Cymru bob dydd.

Mae  ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor yn awyddus i glywed sut mae pobl yn defnyddio'r Gymraeg ar lwyfannau digidol, ac yn cynnal dau arolwg i'r cyhoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Hydref 2016

Myfyrwraig o Fangor ar restr fer Gwobr Nyrs y Flwyddyn

Mae Stephanie Morris, myfyrwraig yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd i'w llongyfarch ar gyrraedd rownd derfynol Gwobr Nyrs dan Hyfforddiant y Flwyddyn, y Coleg Nyrsio Brenhinol.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Hydref 2016

Creu cymunedau sy’n gefnogol i bobol â dementia yng Ngogledd Cymru

Gwahoddir pobl sy’n byw â dementia, eu teuluoedd a’u gofalwyr i ymuno mewn rhwydwaith ar draws gogledd Cymru gyda gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio i gefnogi pobl â dementia yn y gwasanaeth iechyd, y sector fasnach a’r trydydd sector ynghyd ag arbenigwyr sydd yn ymchwilio i’r cyflwr. Bwriad y rhwydwaith newydd yw darparu cefnogaeth, gwybodaeth a chyfle i rannu gwybodaeth a phrofiad a chyfle i bobl gefnogi ei gilydd.

Sefydlwyd y rhwydwaith gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor, lle mae’r Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia (DSDC) yn arwain y ffordd wrth ddarparu ymchwil a chyngor ymarferol am  ffyrdd newydd o gefnogi pobl sydd yn byw â dementia, eu teuluoedd a’u gofalwyr, er mwyn cyfoethogi eu bywydau.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Hydref 2016

Cynnal y Gynhadledd Bagloriaeth Cymru gyntaf yng Ngogledd Cymru

Daeth tua 90 o athrawon ysgol ynghyd i’r Gynhadledd Bagloriaeth Cymru gyntaf yng Ngogledd Cymru a drefnwyd gan Brifysgol Bangor yn ddiweddar.

Roedd y digwyddiad, a gynhaliwyd yn adeilad Pontio’r Brifysgol, yn canolbwyntio ar y project unigol yn y  cymhwyster Bagloriaeth Cymru diwygiedig, y mae’n rhaid i bob ysgol a choleg yng Nghymru ei  gyflwyno fel rhan o'u cwricwlwm.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Hydref 2016

What Theresa May could learn from Ted Heath about how to respond to a humanitarian crisis

Dyma erthygl yn Saesneg gan Peter Shapely, Darllenyd a Pennaeth Ysgol a Mark David Collinson, myfyriwr doethuriaeth  o’r Ysgol  Hanes, hanes Cymru ac Archeoleg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Hydref 2016

Cimychiaid yn ffynnu mewn gwarchodfa fôr dan arweiniad y gymuned

Mae'n dod i'r amlwg bod y warchodfa fôr gyntaf yn Yr Alban, a'r unig un yno sydd â gwarchodaeth lawn drosti, yn hynod fuddiol o ran cadwraeth pob agwedd ar fywyd môr, gyda chimychiaid yn mwy na dyblu mewn niferoedd a chynyddu mewn maint. 

Dros gyfnod o bedair blynedd mae gwyddonwyr o Brifysgolion Caerefrog a Bangor wedi bod yn monitro poblogaethau o'r cimwch Ewropeaidd ( Homarus gammarus), y cranc brown ( Cancer pagurus ) a chrancod nofio melfed ( Necora puber) ym Mae Lamlash yng ngheg yr Afon Clyde yn Yr Alban. 

Dyddiad cyhoeddi: 3 Hydref 2016

Myfyriwr o Fangor yn bwriadu cael gwared â phoen cefn

Wythnos Ymwybyddiaeth Gofal Cefn 3 - 8 Hydref 2016

Mae Ned Hartfiel, myfyriwr a raddiodd gyda PhD mewn Economeg Iechyd o Brifysgol Bangor, yn gobeithio lleihau poen cefn ac absenoldeb o’r gwaith yn y DU drwy ledaenu ei raglen cefn iach drwy gwmni sydd newydd ei sefydlu ganddo.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Hydref 2016

Cwmni theatr dawns balletLORENT yn ymweld â Chymru am y tro cyntaf gyda chynhyrchiad newydd o’r hen ffefryn Eira Wen

Bydd balletLORENT yn ymweld â Chymru am y tro cyntaf mis nesaf, gan ddod a’i cynhyrchiad diweddaraf, addasiad arbennig o’r clasur Eira Wen, i Theatr Bryn Terfel, Pontio, Bangor 11-12 Tachwedd.

Bydd 11 dawnsiwr proffesiynol balletLORENT yn ymuno â chast o 12 o blant lleol 6-9 oed.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2016

Syrcas a rhythmau pres di-baid yn dod i Pontio

Ar 4 a 5 Tachwedd, bydd y cwmni syrcas o Ffrainc, Circa Tsuica, yn perfformio yng Nghymru am y tro cyntaf gyda'u sioe Opus 7, cymysgedd o acrobateg a rhythmau pres, yng Nghanolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio, Bangor. Gan roi blas lleol i'r sioe, bydd Band Jazz Tryfan yn ymuno ag wyth cerddor acrobatig Circa Tsuica ar y llwyfan.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2016